Status omkring borgermøder om varme i Silkeborg Syd

Borgerinddragelse omkring den akutte proces for udfasning af olie- og gasfyr til fordel for fossilfri boligopvarmning er indledt gennem borgermøder arrangeret i fællesskab mellem områdets lokalråd og LigaSyd.

·         Onsdag den 17. august deltog ca. 220 borgere i mødet, der blev afviklet i Toftebjerg Bibliotek & Medborgerhus.

·         Onsdag den 31. august var vi ca. 120 borgere forsamlet til et tilsvarende møde på Jens Bæks Gård om varmeforsyning i Skovlandet

Runden af borgermøder fortsættes i Virklund torsdag den 15. september kl. 19-21. oplysninger om mødested følger.

Et tilsvarende møde annonceret til afholdelse tirsdag den 6. september i Gjessø er på opfordring fra Gjessø Lokalråd udsat til der foreligger et såkaldt ”varmeatlas 2,0” fra Silkeborg Forsyning.

Overheads fra oplæg på de afholdte møder i Them og Bryrup ses her.

4 planlagte dialogmøder om fællesvarme / fjernvarme i Silkeborg Syd

Det haster med at afklare, om lokalsamfund i Silkeborg Syd kan få fjernvarme i løbet af de kommende år.

Derfor gennemføres følgende borgermøder i eftersommeren:

·         Onsdag den 17. august kl. 19-21:      Them-Salten – Toftebjerg Bibliotek & Medborgerhus (Them)

·         Onsdag den 31. august kl. 19-21, Skovlandet – Jens Bæks Gård (Bryrup)

·         Tirsdag den 6. september kl. 19-21, Gjessø – Gjessø Forsamlingshus (Gjessø)

·         Torsdag den 15. september kl. 19-21, Virklund – lokalitet endnu ikke fastlagt …

På møderne vil Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning præsentere forundersøgelser om varmemulighederne for de enkelte lokalområder.

Samtidig bliver der mulighed for debat om samme.

Mulighed for etablering af fjernvarmeforsyning i den sydlige del af Silkeborg Kommune

Via en bevilling fra Silkeborg Kommunes ”pulje til grøn omstilling” har LigaSyd netop modtaget en konsulentrapport fra PlanEnergi, der analyserer potentialet for fællesvarme / fjernvarme for området Them-Salten-Knudlund. På grund af åbenbare stordriftsfordele har firmaet også vurderet muligheden for et større anlæg, der foruden de tre nævnte lokalsamfund også kan dække Virklund og Sejs-Svejbæk.

I tredje kvartal vil der blive afholdt borgermøder i hvert af de fire lokalrådsområder i Silkeborg Syd. Borgermøderne gennemføres i samspil mellem lokalråd, Silkeborg Kommune, Silkeborg Forsyning og LigaSyd. En kalender for de foire møder vil forhåbentligt kunne lægges på denne hjemmeside inden udgangen af juni måned.

Se idékatalog under seneste indlæg

Et skilt der siger: NATUR giver jo ikke mere natur!

Tolne Narturpark

LigaSyd fik for alvor skubbet Coronaen til side, da Natur Syd-projektet mandag inviterede til debat om naturpark-muligheder omkring Lystrupminde. Noget, som interesserede de mange debativrige fremmødte på Medborgerhuset Toftebjerg!
Kommende debatmøder og naturekskursioner skal på samme måde medvirke til at indsnævre sigtet, når LigaSyd mod årets udgang skal afgive sin indstilling til Silkeborg kommune OM, det er muligt? og HVIS, det er muligt? så HVORDAN en naturpark – eller andre versioner af lokal naturfremme vil kunne tegne sig?

Mandagens møde tog udgangspunkt i Friluftsrådets Naturpark-koncept (se link). Med Tolne Naturpark som eksempel fremhævede Martin Winding, LigaSyd, den exceptionelle enighed blandt de 200 involverede grundejere, der efter ni års forarbejde havde skabt et 2.240 HA stort frirum for naturen. Dog sådan, at lodsejerne i det koncept bevarer retten til at fortsat erhvervsmæssig drift i området. Enigheden er nu nået et niveau, hvor en forsøgsudsætning af store græssere i en hegnet del af området også vil blive forsøgt. 

135 KM2 SAMMENHÆNGENDE MIDTJYSK NATUR ? 
Lars Nyhuus, TeamNord, var gæsteindbudt til at give sin version af et “rigtigt” naturområde for, som han sagde: -Vi oplever i øjeblikket politisk vilje til at afsætte penge til mere natur. Men et nyopsat natur-skilt ved indgangen til et allerede eksisterende naturareal giver jo ikke mere natur!
Han pegede i stedet på at bruge penge, der vil binde naturområder sammen. Eksempelvis arealet mellem Bredlund og Nørlund Plantager og videre mod vest mellem Nørlund og Søby brunkulslejer. Et sammenhængende naturområde på anslået 135 km2 – eller 5-6 gange større end Tolne Naturpark.

På tilsvarende vis, omend i noget mindre skala, rundede Henrik Jacobsen, LigaSyd, aftenen af med at pege på sammenhængen mellem de allerede fredede arealer omkring Salten Å, Vrads Sande, Tingdalen og de Natura 2000-beskyttede Velling skove – vel vidende at også den tanke vil teste mange lokale lodsejeres velvilje!

NATUREN TAGER TETEN
Natur Syd-projektet vil stå forrest i LigaSyds aktiviteter i år. Link til forårsprogrammet! Næste Natur Syd-debat indbydes 23. maj, hvor igangværende arbejdsgrupper bl.a. afrapporterer. Mødet er offentligt på Toftebjerg Medborgerhus.

Yderligere 7. juni drager Natur Syd i felten og besøger Mols Lab, Aarhus Universitets “rewilding”-projekt i Mols Bjerge. Her vil Morten DD deltage.

I det hele taget giver forårsprogrammet rig lejlighed til at komme ud i naturen: Affaldsindsamling 3. april – Vandretur Gl. Rye 17. april – Plantebyttedag 30. april – Fugletur 8. maj – Vandretur i Velling Skov 29. maj.

Efterårets program er ikke endeligt på plads. Her planlægges bl.a. med erfa-tur til Harrild Hede og Naturskolen der.

SKAL NATUR (?) OG BORGERE (?) BERIGES AF EN NATURPARK I SILKEBORG SYD?

Naturnationalparker og urørt skov. Naturnære driftformer i land- og skovbrug. Klimaindsats gennem udtagning af vådbundsarealer. Fortsæt selv listen ……I den seneste lange tid har bølgerne gået højt i debatten om, hvordan vi bedst giver plads til mere vild natur. Bagved ligger en delt erkendelse af, at naturens mangfoldighed er trængt – at det efterhånden længe er gået den gale vej for vores biodiversitet.Liga Syd inviterer til debatmøde om mulighederne for at etablere en naturpark i den sydlige del af Silkeborg Kommune. Naturkonceptet ”Naturpark” er skabt af Friluftsrådet og forudsætter opfyldelse af 10 kriterier for at kvalificere sig. Hvad består de 10 kriterier egentlig af? Sætter de begrænsninger for lodsejeres brug af arealerne? Og er konceptet egentlig en garant for en højnelse af naturværdierne på arealerne?

Det er spørgsmål af denne kaliber, som dialog- og debatmødet forsøger af afdække. Indledende vil repræsentanter for naturprojektet Natur Syd, der er økonomisk støttet af Silkeborg Kommune, give oplæg om dels erfaringer med naturparker andre steder, opkridte udfordringer for en evt. naturpark i geografien omkring Lystrupminde Naturskole – og endeligt præsentere et personligt bud på et større sammenhængende naturområde, der lader fantasien få fuld udblæsning – og ikke lader sig begrænse af rammerne for de eksisterende naturkoncepter.
Borgermødet er åbent for alle – mandag den 21. januar kl. 19 i Toftebjerg Bibliotek & Medborgerhus. Henrik, Martin og Stig / Liga Syd

Forårsprogram for LigaSyd

Med ni arrangementer indbyder LigaSyd til en række forskelligartede arrangementer i første halvår af 2022. Ikke mindst ofres Natur Syd-projektet en særlig bevågenhed inden projektets afrapportering ved årets udgang. Foruden tre offentlige Natur Syd-møder vil arbejdsgrupperne bag blive flittigt involveret.

Programmet udsendes samtidig med en venlig henstilling om at indbetale årskontingentet på blot 100 kr. pr. person. Fra formand Stig Skovbo og kasserer Jess Hardlei lyder opfordringen:

I løbet af 2021 er medlemstallet vokset, så vi nu er rundet 90 kontingentbetalende medlemmer i borgernetværket – forudsat at alle nuværende medlemmer fornyer deres medlemskab i 2022.  Også i 2022 koster et personligt medlemskab kr. 100. Medlemskontingenterne går ubeskåret til at dække annonceringer og gennemførelse af foreningens aktiviteter.

Du kan indbetale dit kontingent på Mobile Pay (620318) eller bank (9860 0000522937). Husk at oplyse navn og mailadresse i fb. med betalingen, så vi kan maile dig omkring kommende aktiviteter.
Obs: – hvis du som nyt medlem har indbetalt din kontingent i sidste kvartal 2021 eller i 2022, gælder denne indbetaling også for 2022.

1 2 3 19