Se forfædrenes spor – i dit eget nærområde

OM RØSERNE I HJORTSBALLE

DR’s store serie om Danmarks historie berørte i afsnit 2 jernalderen, hvor agerbrugerne for alvor havde fået fodfæste i landet.

Lidt uden for Them, i Hjortsballe, kan man stadig se spor af de marker, som jernalderbønderne dyrkede. Eller rettere de sten, som de måtte stable op i bunker for at kunne komme til at pløje med deres plov, arden, og dyrke deres afgrøder.
cof

Lige nu her i foråret, er et godt tidspunkt til at se disse bunker, også kaldet røser, for lige nu er stedet ikke overgroet med langt græs og ørnebregner, som det sker senere på sommeren. Ja man kan endda lige nu se de hvide anemoner som pryder området som det ses herunder, hvor to tydelige røser ses midt i billedet

 

 

Det er takket være en meget tidlig fredning i 1908, at man stadig kan se hvor vore forfædre sled med jorden. Der er ikke endnu fundet spor af bebyggelser, men de har selvfølgelig været der.
Ja, på en stille solskinsdag i midten af april fornemmer man og ser for sit indre blik ligefrem hvordan menneskene måtte slide for at klare til dagen og vejen. Et vers af Johannes V. Jensens vejr om oldbonden kom mig i hu, og sendte en tak til de mennesker, der sørgede for at disse spor stadig kan ses

Hvad hånden former er åndens spor.
Med flint har oldbonden tømret, kriget.
Hver spån, du finder i Danmarks jord
er sjæl af dem der har bygget riget.
Vil selv du fatte
dit væsens rod,
skøn på de skatte,
de efterlod!,

 

oznor

Hver røse er markeret med en oprejst granitsten med påskriften F.M., fredet mindesmærke.

Man mener, agrene blev dyrket fra den tidlige jernalder, dvs. fra 500 fvt., og muligvis tidligere. Jernalderen fortsætter så op til det vi kalder Vikingetiden.

 

 

Stedet er et oplagt mål for en vandretur, og man kan benytte lejligheden til at følge den sti der er angivet på det kort, som Silkeborg kommune har opstillet ved lokaliteten. Her er i øvrigt også en lille parkeringsplads. Man kommer dertil ved fra Them at køre mod Sepstrup ad  Sepstrupvej lige efter man har krydset Naturstien. Ca 2 km fremme drejer man til højre ved det angivne skilt, og følger skiltningen.

Se mere om området her:

http://www.fortidsmindeguide.dk/Hjortsballe.ja003.0.html

cof

Sådan kan det have set ud, når oldtidsbonden gjorde jorden klar til såning

Billede på en informationstavle på stedet

 

 

 

 

 

Forfattet af Bent Karkov

 

 

Drives statsskovene demokratisk?

Motorsavene synger i statens skove inden beslutning om hvilke, der skal være urørte

Udkørsel af bøgestammer fra Velling Skovene

Udkørsel af bøgestammer fra Velling Skovene

Naturstyrelsen skover for øjeblikket blandt de udvoksede bøgetræer i Velling Skovene lidt nord for Bryrup. Tilsvarende hugst sker rundt omkring i andre af landets statsskove, selv om det endnu er uvist, hvilke af vore fællesejede skove, der i fremtiden skal udlægges som ”urørt skov”.

Er det i orden at høste skovens tilvækst? Eller bør fældningerne indstilles, indtil det er besluttet hvilke, der skal henlægges som uberørt natur? Det spørgsmål drøftes ivrigt for øjeblikket. Og synspunkterne ser ud til at skille vandene mellem forargede borgere, der ønsker et øjeblikkeligt stop – og andre, der finder det forsvarligt med en kontrolleret høst af det værdifulde tømmer.

Parkeringspladsen i Velling-svinget nord for Bryrup anvendes for øjeblikket til oplagring af bøgestammerne

Parkeringspladsen i Velling-svinget nord for Bryrup anvendes for øjeblikket til oplagring af bøgestammerne

Baggrund: Sidste år i slutningen af maj vedtog Folketinget en naturpakke, hvor 12% af de danske statsskove skal overgå til urørt skov. Inden udgangen af 2017 skal Naturstyrelsen, der forvalter de danske statsskove, aflevere en indstilling om hvilke statsskove, der i fremtiden skal ligge urørt. En del af Velling Skovene blev fredet i 1976. Senere har skovene samlet fået betegnelsen ”naturskove”. Mange havde dermed forestillet sig, at gamle træer allerede nu fik lov at formulde til gavn for biodiversiteten i skoven.

Hvem bestemmer? Naturstyrelsen hører under Miljø- & Fødevareministeriet. De plejer blandt andet vore godt 110.000 hektar af fællesejede skove. 15-års driftsplaner udarbejdes efter offentlige høringsrunder og på baggrund af politisk vedtagne ”grønne hensyn”, der skal forene driftsøkonomiske hensyn med hensyn til natur og publikumsinteresser.

Stormfald af gammel bøg i naturskoven, hvor væltede træer får lov at formulde

Stormfald af gammel bøg i naturskoven, hvor væltede træer får lov at formulde

For hver af Naturstyrelsens enheder er der nedsat brugerråd. Det er rådgivende forsamlinger af brugere, der kan fremsætte forslag, spørgsmål og kritik. For Statsskovdistrikt Søhøjlandet består brugerrådet af repræsentanter for kommuner og for lokale interesseorganisationer. Distriktets skovrider sidder for bordenden.

Så er der grund til forargelse over hugsten i Velling Skovene? Mange borgere rundt på kloden må føle sig misundelige på den danske tradition for brugerdemokrati. Gælder dette også for skovningen i Velling

Skovene? Er brugerrådet blevet inddraget forud for plukhugsten af de gamle bøgetræer? Og er hugsten et udtryk for et fornuftigt kompromis mellem alle de interesser, der heldigvis eksisterer omkring forvaltningen af vores fælleseje – de mageløse danske statsskove?

Stig Skovbo, formand Liga Syd

 

Dialogmøde med MJA & ordinær generalforsamling i Liga Syd

Onsdag den 25. januar 2017 kl. 19:00 / Medborgerhuset Toftebjerg

 1. halvleg: Referat fra dialogmøde med Midtjyllands Avis (MJA):

26 deltagere var mødt op for at høre MJA’s tanker for en styrket lokal nyhedsdækning.

Nyhedsredaktør Brian Holst indledte med at konstatere, at det går godt for Midtjyllands Avis. Økonomien er god og abonnenttallet øges igen.

Efter chefredaktør Hans Krabbes tiltrædelse sidste år er mange ting omkalfatret for at forbedre nyhedsformidlingen. Den faste opdeling i ”øst-nord-vest-syd-sektioner” er ændret. Det betyder primært, at de faste geografiske journalister (og kontaktpersoner) nu suppleres af kolleger, der bredt i dækningsområder behandler tematiserede artikler og artikelserier.

Brian Holst beskrev dernæst, hvordan slogan’et ”Lokal med vilje” er udtryk for avisens intensiverede ønske om at være tilstede i hele dækningsområdet. Dermed vedkender avisen sig et medansvar for at sikre sammenhængskraft og annoncering lokalt.

Efterfølgende beskrev projektmedarbejder Claus Linddahl sit midlertidige virke med at udrede mulighederne for etablering af egentlige partnerskaber mellem avisen og fire lokalsamfund i dækningsområdet. Her nævnte han ideen fra Liga Syd om at genoplive systemet med lokale meddelere (eller ”barfodsjournalister”). Også andre former for samspil mellem avisen og lokalområderne kan komme på tale i løbet af de kommende måneders planlægningsarbejde.

I den efterfølgende dialog delte mange mødedeltagere ud af deres syn på avisens lokale nyhedsdækning. Flere efterlyste en tilbagevenden til de geografiske dækningsområder, mens andre erkendte værdierne i nu at læse mere bredt i avisen for at fange lokale nyheder – og fordi det samtidig er forfriskende med nyhedsdækning fra nye journalistiske skribenter.

Brian Holst konstaterede, at avisen med den ændrede strategi forsøger at få læsere til at konsumere en større del af avisen, fordi de tematiserede artikler også rummer elementer fra lokalområderne. For at kompensere for at læserne ikke farer vild i den nye avisopsætning tilføjede han, at bynavne nu i større grad end tidligere indgår i overskrifterne for artiklerne.

Udviklingsleder ved Silkeborg Bibliotekerne Inge Kring sporede dialogen ind på ugeavisen ”Den Lokale Avis” (DLA). Hun efterlyste en mere appetitlig ugeavis med debatorienterede indlæg. Agner Thulesen tilføjede, at borgere sagtens kunne bidrage til det redaktionelle stof i lokalavisen. Hertil forsikrede Brian Holst forsamlingen om, at avisen gerne vil inddrage læserne i højere grad – og at det beskrevne udredningsarbejde ved Claus har til hensigt at pege på hensigtsmæssige rammer for et tættere samspil mellem avisen og dens læsere.

I forsamlingen var der flere, der påpegede behovet for at sikre kvalitet gennem avisens redigering af evt. lokale bidragsydere. Med henvisning til lokale facebook-sider blev det konstateret, at disse ofte mangler journalistisk kvalitet, hvilket reducerer lysten til at følge disse sider.

En konstatering af, at annoncering for aktiviteter i Silkeborg Syd drukner i den generelle spalte ”Det sker” drejede fokus over på, om vi med DLA har et medie, hvor en fast side til lokal aktivitetskalender for Silkeborg Syd kan indtænkes, da den husstandsomdeles én gang om ugen. Stig gjorde sig til talsmand for, at DLA udgør et stort potentiale for eksperimenter omkring et styrket samspil mellem avis og lokalområde. Han spurgte konkret i deltagerkredsen, om også andre end Liga Syd var interesserede i at oprette et korps af ”barfodsjournalister”. Repræsentanter for lokalråd og foreningsliv støttede umiddelbart en sådan forsøgsordning.

Som konklusion på mødet blev det fastslået, at MJA – i dialog med Liga Syd – arbejder videre på at udrede muligheder for en partnerskabsaftale med Silkeborg Syd. Når et konkret forslag er udarbejdet inviterer Liga Syd og avisen til et nyt borgermøde for at sikre, at det fremtidige samspil bliver bredt ud til en bredere kreds af aktører i Silkeborg Syd.

 1. halvleg: Ordinær Generalforsamling i Liga Syd

Ordstyrer / dirigent: Torben Steenberg valgt efter indstilling fra LS’s bestyrelse.

Referent:  Henrik Jacobsen (eneste tilstedeværende med skriveværktøj ved hånden).

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt med annonce i DLA samt mails til medlemmer.

Bestyrelsens beretning blev oplæst af Henrik & Stig, der i 2016 udgjorde formandsskabet i LS. Hele beretningen kan læses på www.ligasyd.dk

Beretningen gav anledning til en række opfølgende kommentarer og spørgsmål:

 • den stramme økonomi i foreningen (se senere) afledte spørgsmål om ikke foreningen var berettet til kommunalt tilskud til drift eller aktivitetsgennemførelse.
 • Landdistriktspuljen og fondsmidler blev ligeledes nævnt som mulige medfinansieringskilder.
 • Opfordring til at bruge Jens Bæks gård i Bryrup mere til LS-aktiviteter.
 • Opfordring til at følge op på kontingentbetaling, så tidligere medlemmer ikke forsvinder, blot fordi de ikke bliver personligt kontaktet. Andre tiltag til medlemshvervning blev efterlyst.
 • Behov for styrket pleje af medlemmer gerne rundsending af mails forud for alle aktiviteter, hvor LS er (med-)arrangør.
 • Intensiveret arbejde med at skabe en fælles aktivitetskalender for Silkeborg Syd. Gerne i DLA.
 • Liga Syds rolle er diffus og svært at sælge. Forslag om at fokusere mere på miljø- og energispørgsmål i vedtægternes formalsparagraf. Evt. ved at knytte Liga Syd til den globale omstillings-organisering.
 • Aktivt medborgerskab forpligter til lokalt samspil – ikke udelukkende med miljøaktivister, men lige så meget med lokale forenings- og rådsrepræsentanter.
 • Hvordan sikres det, at Liga Syds aktiviteter også rammer den yngre målgruppe?
 • Ønsket om at Liga Syd påtager sig en rolle for at skabe dialog mellem beboere i syd og politikere i byrådet blev fremført.
 • Live streaming af foredrag blev foreslået som en fremtidig indtægtskilde for LS.

Regnskabsaflæggelse ved kasserer Ove Hjort. Foreningen har ved årsskiftet en kassebeholdning på usle kr. 146,07. Udgifter for godt kr. 10.000 (primært til annoncering af aktiviteter) har reduceret kassebeholdningen fra sidste år med knap kr. 6.000.

Efter en drøftelse af mulige fremtidige indtægtskilder blev regnskabet godkendt.

Strategi: – intensiveret medlemshvervning / nye indtægtsgivende aktiviteter / ekstern støtte.

Ændret kontingentpraksis: Fremover betales 12 mdr. frem og ikke resten af kalenderåret. Denne praksis er allerede iværksat af foreningens kasserer. På næste års generalforsamling skal vedtægtsændringsforslag konfirmere denne praksis, hvis den stadig ønskes fastholdt.

Indkomne forslag:

 • Sommerbesøg i Verners orkide-skov (stillet Af Torben Steenberg)
 • Overvågning samt evt. mødearrangement omkring linieføring for en motorvejslinieføring gennem Hjøllund Plantage (stillet af Jens Muff)

Kontingentbetaling: – fastholdes på kr 100 per medlem.

Valg til bestyrelsen:

 • Stig Skovbo (genvalgt)
 • Henrik Jacobsen (genvalgt)
 • Ole Thorup (genvalgt)
 • Torben Hansen (genvalgt)
 • Ove Hjort (nyvalgt)
 • Lena Fjeldbo (nyvalgt)

Helle Søndergaard: Udtræder efter eget ønske for at koncentrere sig om tovholderi ved konkrete LS-aktiviteter.

Suppleanter:

 1. Jens Muff (genvalgt)
 2. Line Streit (genvalgt)

Revisor:

Bent Karkov (genvalgt)

Eventuelt: – intet.

Formanden takkede dirigenten for udvist dåd – og bad alle forsamlede om at skrubbe af, da hans personlige sengetid for længst var overskreden.

 

Bryrup Amatørteater – fra dilettant til amatørteater i Bryrup.

Skrevet af: Ole Friis Thorup, Bryrup oktober 2016

-en samtale med Heide Frydendal-Vad og Henrik Bang Pedersen.

Indledningsvis var jeg meget interesseret i at vide noget om hvornår og hvordan Bryrup Amatørteater ( B A ) startede i sin tid. Heidi og Henrik fortalte at BA havde en lang og spændende historie.. I den forbindelse blev jeg henvist til publikation fra egnsarkivet for Them Kommune : Fra Dilettant til amatørteater i Bryrup — redigeret og skrevet Birthe Bodum og Bent Kokborg – udgivet 2006. Herudover indlæg af Annelise Rasmussen og Henrik Bang Pedersen.

Omkring begyndelsen af 1900- tallet var der en del foreninger, der var interesseret i at arbejde med arrangementer, som man konsekvent kaldte dilettant. I dag har ordet en lidt negativ klang,- men tidligere beskrev det personer, der glæder andre ved at dyrke en hobby på et højt kunstnerisk plan.

Der var mange om budet: Bryrup Håndværker og Borgerforening, Bryrup Sogns Husmandsforening samt Vinding- og Bryrup Ungdomsforening – begyndte som nævnt i begyndelsen af 1900 tallet at lave dilettantforestillinger. Det første stykke, der blev opført hed “Tordenvejr” ca. 1915- -16 i forsamlingshuset. Men der var også andre på banen f.eks. Socialdemokratisk forening for Bryrup og Omegn, der opførte dilettant stykket “Niels Klinker” i fem akter af Jens Thise – med bal bagefter. Stykket blev opført både i Bryrup og i Hjøllund. Det var i det hele taget ikke usædvanligt at Bryrup-dilettanterne havde lidt tournevirksomhed til sognene langt hjemmefra.

Annonceringen af forestillingerne blev varetaget af Bryrup Avis. I Birthe Bodum og Bent Kokborg bog er der medtaget en del af disse annoncer .F.eks forestillingerne “Kloge Ellen” – og “Fastelavnsgildet” fremført af Vinding- -Bryrup Ungdomsforening i Bryrup forsamlingshus 15. Marts 1931 kl. 7½ – billetpris 1 kr. plus skat! — Eller Bryrup Ungdomsforening opsætning af Jeppe Åkærs “Når bønder elsker” –på Bryrup Hotel – som der direkte stod i annoncen. Endelig skal der i denne sammenhæng nævnes en festlig plakat – tegnet af Jens Julius , hvor der blev inviteret til : Sommerfest – grisefest (Svenne steger helstegt pattegris med tilbehør) Bryrup Amatørteater opfører “Ridder Rask og Jomfru Jøva” og Wonsda`-awten spilleop til gammelsags. (alt dette startede lørdag den 8. Juni 1991 kl. 18 (selvfølgelig inkluderet transport med Bryrup banen til og fra Vrads station )

001De sidste år under besættelsen (1943 -45 ) var der som bekendt udgangsforbud om aftenen, hvilket prægede hele underholdningsområdet landet over. Biografer, og teatre m.v. flyttede forestillingerne til om eftermiddagen. Dette gjaldt også for Bryrup og omegn. Hvis der var bal bagefter startede man allerede klokken halv fire – Altså ikke noget natteroderi efter ballet.

I 1964 overtrog Foreningssamvirket for Vinding– Bryrup Vrads arrangementerne. Det var et imponerende hvor mange foreninger, organisationer der fandtes i et så relativt begrænset område. Prøv at læse her Venstrevælgerforeningen i Bryrup – Vinding – Bryrup Husmandsforening – Kathrinedal Borgerforening,-Vinding -Bryrup Ungdomsforening,–D.A.S.F. Bryrup og Hjøllund, – Bryrup Socialdemokratisk Forening,- Bryrup Gymnastikforening,–Bryrup – æg Omegns Turistforening,- – Bryrup Håndværker og Borgerforening, – Hjøllund Skyttelaug,- -Vinding – Bryrup Husholdningsforening,- Vinding -Bryrup – Vrads Invalide og pensionistforening, samt Hjøllund Gymnastik og Idrætsforening.

I året 1964 blev betegnelsen “dilettant ændret til “amatørteater” tiden var ligesom løbet fra begrebet “dilettant”. Bodum og Kokborg ha udarbejdet en repetoireliste under overskriften : Dilettant – og amatørforestillinger i Bryrup — en ca. 100 åring fornøjelse for aktører og publikum (Bodum og Kokborg side 33 – 85) Fra starten med forestillingen “Tordevejr” 1915 – til “Alice længes tilbage” 2003 . Det bliver i alt til 98 opførelser med stor variations bredde — fra komiske lystspil – forvekslingskomedier – til moderne tidstypiske teaterstykker fra Gustav Wied – Carl Erik Soya, Jean Giraudoux og Dario Fo – ikke at forglemme operetter, – musicals og børneteater. Og mens vi er ved repertoiret var der også overskud til at arrangere en sangforeningsfest i Bryrup ( ca. 1921) et par revyer: “Uærbødigst Bryrup” fremført af en trup, der kaldte sig “Old Boys” (Bryrup og Omegns Socialdemokratisk forening 1936 ). En forårsrevy “Hvad der kan ske i Bryrup ??” (Vinding – Bryrup Ungdomsforening 1934).

002De mange års erfaring med teateroptræden, iscenesættelse m.v. medvirkede til , at man under Bryrup aftenskole i 1966 oprettede en drama studiekreds, men stadig med Foreningssamvirket som arrangør. Resultatet af denne studiekreds kunne bl.a. ses i repetoirevalget, hvor helt moderne, tidstypiske blev opført. Nogle er allerede nævnt. Det var stykker som Thornton Wildes “Vor by” og Ole Vindings “Foran spejlet”

Amatørteateret drøftede allerede i 1982 muligheden af at danne en selvstændig forening, der skulle dække hele (gl) Them Kommune. En af bevæggrundene herfor var at det gav mulighed for at benytte teatersalen på Aktivitetshuset Tofteladen , der i dag hedder Toftebjerg Medborgerhus. Forslaget blev imidlertid forkastet, da – sæm det udtryktes – var bange for at ødelægge der lækale incitament,, der var drivkraften i amatørteatret. I øvrigt var man også forpligtet – ifølge aftenskoleloven – til at stille med 12 deltagere pr forestilling (en forestilling betragtedes som et aftenskolehold ).

Enden på alt dette blev dannelsen af en lokal teaterforening –Bryrup Amatørteater, som nu kørte i eget regi – og nu ikke længere under den kommunale aftenskole.

2. Juni 1982 blev der afholdt stiftende generalforsamling med vedtagelse af vedtægter m.v. Det blev drøftet om man skulle tilslutte sig Dansk Amatør Samvirke, som gav mulighed for kurser, materiale vedr. nye teaterstykker (kontingent 100 kr. pr år og 25 kr for passive medlemmer). Alt blev vedtaget. Den første bestyrelse bestod af : formand Doris Andersen, kasserer Leif Skipper, sekr. Astrid Jørgensen, revisor Maren Pedersen og suppleanter Inge Lise Nielsen,, Nina Vestergård og Kaj Jørgensen. Poul Feddersen og Ingelise Pedersen skulle stå for henholdsvis arbejdet med scenearrangementer og garderobe og rekvisiter.

Midtjyllands Avis bragte den 22. Nov 1982 – under overskriften:” Bryrup Amatørteater — det ¨lokale´´´fællesskab” — hvori der bl.a. stod at BA mange aktiviteter gør den til et naturligt fællesskab i lokalsamfundet.

Der var nu 100 aktive og 25 passive medlemmer – hertil skal lægges en børneafdeling, der i dec. 1982 opførte: “Snehvide og de 7 dværge”. 90 børn havde meldt sig som interesserede i amatørarbejdet.

“Hvad får folk til at investere så megen fritid i teaterarbejdet?” -spurgte avisen – Hertil svarede Poul Feddersen: “Vi kan lide det. Det er en fritidsbeskæftigelse med pragtfulde muligheder for kreativ udfoldelse og personlig udvikling. Vi skaber noget sammen – føler et fællesskab” (Bodum og Kokborg s. 14)

I tidsrummet 1982 til 1994 betragter jeg som en meget aktiv periode i BA`brogede historie. Der blev arbejdet på mange fronter – mange ideer blev søgt gennemført. Der blev arbejdet meget på at forbedre lokalefaciliteter (spillesteder, omklædningsforhold, opbevaring af rekvisitter og kostumer ). Hidtil havde man bl.a. opsat stykkerne på Bryrup Kro og Bryrup skole. Der var tanker fremme om at spille sommerteater på campingpladsen til glæde for turister og borgere. Planen blev realiseret i en lidt revideret form: Et kæmpe stort telt ved Vrads Station dannede rammen om “Ridder Rask og Jomfru Jølva” og som tidl. Nævnt med både spisning, dans og transport med veterantoget til og fra Vrads Station., Medborgerhuset i Them bragte et forslag i spil vedr. kurser for aktive scenefolk, udlån af rekvisitter hos hinanden. Forslaget blev vist aldrig til noget. Men det siger noget om interessen og engagementet omkring BA`aktiviteter. Der blev ligeledes iværksat “kritik-aftener” hvor medlemmerne blev inviteret til drøftelse af den kommende sæsons opsætninger

I beretningen om BA`historie fortælles der også om de vanskeligheder, der opstod efter den 10 –12 årlige meget aktive periode:”

“Året 1995 kunne nemt være blevet et skæbneår for BA. Kræfterne var ved at slippe op, og man gik til generalforsamlingen med det triste forsæt at opløse foreningen. Men heldigvis dukkede der en ny og uforfærdet deltager op til generalforsamlingen, og hun så anderledes positivt på fremtiden. Pigen var Heidi Frydendal-Vad, og hendes entusiasme smittede alle deltagere, således at man besluttede at give foreningen en ny chance. Man havde tidligere været inde på, at man gerne ville opføre syngespil, hvis man kunne finde tilstrækkeligt med velsyngende skuespillere. Nu enedes man om at øge

indsatsen og ændre repertoiret til friluftspil” (Bodun og Kokborg side 18)

Det var lykkedes at finde et egnet sted til friluftspil – et skrånet område bag Bryrup Kirke, som menighedsrådet velvilligt stillede til rådighed.

I 1997 kunne man præsentere operetten “Landmandsliv” – I 1998 blev hele Bryrup “omdannet” til en fransk provinsby i forbindelse med opførelsen af syngespillet “Frk Nitouche”, hvor udklædte skuespillere befolkede byen tiol stor fornøjelse for byens borgere – og undren for den gennemkørende trafik.

Sommeren 2000 overraskede BA igen – ved at opsætte “Mød mig på Cassiopeia” og igen blev Bryrup “befolket” – af græske guder og Kai Normann Andersens iørefaldende musik.

Festligt var det også i 2001 hvor “Sommer i Tyrol” var på programmet. Tyroler-stemningen var helt i top. Øllet flød fra bl.a. Jyske Banks område ved hjørnet a naboer og indehaveren af f Hovedgaden og Østervang – stemningen var god – så god at en af de handlende Indehaveren af Benns Grill bar blev så utilfreds med konkurrencen fra “tyrolerne” at foreningen blev anmeldt til politiet !!

BA havde stor succes med sommerfriluftspillene, der som nævnt inddrog hele byen på festlig vis. Det er kostbart at opsætte syngespil og operetter. Mens det i firserne kostede ca. 3ooo kr. for en forestilling – var udgifterne i år 2000 kr. 100000 !!!

Bestyrelsen, der skabte den ny æra BA bestod af: Formand Heidei Frydenlund-Vad samt den øvrige bestyrelse,der bestod af Henrik Bang Pedersen, Mona Rosendal Nielsen, Tine Alstrup Kristensen, Lissy Brauner, Lars Bay Pedersen, Johannes Herskind, Charlotte Hald Jensen, Joan Durr og Bodil Mølgård

Det blev besluttet kun at spille i ulige år. I 2003 opførtes “Alice længes tilbage” – et moderne stykke med scenen placeret midt i lokalet og publikum i en cirkel udenom. Stykket blev opført i Bryrup Skoles festsal.

Desværre fik man ikke overskud på forestillingen – heller ikke et støttearrangement på Jens Bæks Gård kunne genoprette foreningens økonomi. Da det samtidig var blevet vanskeligere at få nye medlemmer – både til det praktiske – og det “udøvende” arbejde måtte BA I indstille aktiviteterne — forhåbentlig kun for en tid. I samtalen med Heidi og Henrik blev det understreget, at man håber at kunne komme i gang igen snarest mulig.

I Bodum og Kokborg s fortælling om BA er der medtaget to indlæg, der begge fortæller lidt om hvad der sker bag kulisserne. Annelise Rasmussen fortæller levende om starten – frem til 1982, hvor BA blev en selvstændig forening. Hun beretter om mange hændelser gennem årene – – sjove episoder – fejl æg forglemmelser, hvilket giver et godt billede af den stemning og hold ånd, der prægede foreningen

Henrik Bang Pedersen fortæller om tiden fra efteråret 1995, hvor kræfterne

var ved at slippe op -og man var kvartil at afvikle BA. Heidi var som ny borger i Bryrup mødt op appellerede til forsamlingen om at prøve nye veje.. Hun foreslog bl.a. at lave sommerteater – syngespil – friluftsteater. Inger Hvilsted og Erling Østergaard var med på ideen – så nu skulle der findes et egnet sted. Som tidlige nævnt fandt man et sted ved Bryrup Kirke – – en svag skrånende grund – rettet mod vest – med solen som projektør – kirken- skoven og bakkerne som kulisser — som Henrik malende beskriver den kommende friluftsscene.

En ny æra var begyndt for BA. Henrik fortæller levende om det helt specielle arbejde det er at opsætte en friluftsforestilling — hvad det krævede af praktisk arbejde – sceneudformning – øvelokaler -. Logostik og meget andet. Henrik slutter sit indlæg med at fortælle om BA`- indtil videre sidste forestilling: Alice længes tilbage ( 2003), der- som nævnt var henlagt til Bryrup Skoles festsal og aula, som i den anledning var omdannet til et eventyrland

I samtalen med Heidi og Henrik kunne jeg helt klart fornemme, at de gerne ser, at BA kommer i gang igen. Masser af kostumer, sætstykker og andre rekvisitter er opmagasineret og som sådan klar til brug, når lejlighed bydes.

Det foreløbige sidste vi har set til BA var i foråret 2016, hvor “hele” Bryrup mødte op for at gøre ilkeborg Kommune opmærksom på det uhensigtsmæssige i at nedlægge Birkebo plejecenter og måske også Bryrup Skole. Her deltog BA festligt udklædt. Jeg betragter denne “optræden” som et tegn på at foreningen lever – og brugte lejligheden til at gøre opmærksom på at Bryrup Amatørteater stadig er til stede i Bryrup

 

Kilde: Birthe Bodum og Bent Kokborg: Fra Dilettant til Amatørteater i Bryrup
Udgivet af Egnarkivet for Them Kommune, Østervang 1 8654 Bryrup i 2006
Pris kr100,-

 

 

Salten profilet

Af  Bent Karkov og Torben Hansen, Liga Syds Redaktionsgruppe

Blæsten stod ind fra øst, da Bent og jeg en tørvejrsdag i oktober, var omkring Saltenprofilet.

Baggrunden er jo den ambition, at vi i Liga Syd over tid vil give mere opmærksomhed og synlighed til de mange attraktioner, som vores område er så rig på. Blandt andet ved at skrive om dem og opbygge en let tilgængelig database herom på vores hjemmeside.

dsc_0751Der er ikke skiltet med Saltenprofilen, men pr. bil finder du lokaliteten ved at dreje fra hovedvejen mellem Them og Bryrup ved Tømmerby og tage Engetvedvej mod øst. 1,4 km inde ad denne vej kommer en tydelig markeret P-plads og her er der skiltning og vejvisning til Salten Profilet.

Men en afstikker lokker: Vi er i udkanten af et skovparti og mellem bladene anes noget vand mod syd.  Bent er stedkendt og fortæller:

Ja, hernede har vi en virkelig naturperle, Engetved Sø. Den ligger fuldstændig uforstyrret på privat grund. Men hvis man følger den lille sti fra P-pladsen, vil man få en stor naturoplevelse. Jeg husker i gamle dage, som  lærer ved Frisholm skole, at vi fik lov at tage herned med en klasse med netfangstredskaber til søens smådyr. Samtidig kunne vi kigge lidt på Profilet.

dsc_0750Tilbage ved P-pladsen følger vi anvisningen til Saltenprofilet, og 400 meter længere fremme af en god fast grusvej kommer selve Skiltet til attraktionen, som tydeligt kan ses fra vejen: Et lidt særegent stykke landskab, en spids bakke med en nærmest bar sydside.

Bent forklarer det geologiske fænomen: Ja, der er tale om et åbent skræntprofil, som blev dannet efter istiden, men først blev blotlagt i i 1890erne, da nogle kildevæld ved foden af bakkeskrænten fremkaldte det skred, der synliggjorde profilet.

Profilet afslører forskellige jordlag. De nederste er dannet for flere millioner år siden i Tertiærtiden, det tidsafsnit, som ligger før istiden. De øverste lag er moræne fra istiden.

Sådanne blottede lagserier er meget sjældne og derfor af største geologiske interesse. Derfor blev området, ca. 4ha) da også fredet i 1937.
Denne fredning medførte, at skrænten groede til. Nye sammenstyrtninger blotlagde for en tid igen skrænten. Men som det ses på billedet, skal man ret tæt på for at se de enkelte lag
Selv om man skal være geolog for at tidsbestemme og tolke de forskellige lag, er stedet dog også for ganske almindelige mennesker som os interessant at iagttage. På en efterårsdag i oktober er det i sig selv en enestående naturoplevelse at færdes her.

dsc_0753

Salten Profilet set nedefra

Vi falder i snak om Salten Profilets historie som attraktion og sammenhængen mellem de mange jernbanelinier, der fra slutningen af 18oo-tallet åbner Jyllands indre op for ”korttidsbesøg” mestensdels østfra.Her er der i hvert fald synlige spor af kommunen, er vi enige om: Silkeborg Kommunes grønne forvaltning har sørget for både god skiltning og holder vegetationen så tilpas i ave, at Salten Profilet er både let tilgængelig på gå-ben og med almindeligt fodtøj og visuelt er der også sikret et godt overblik over stedet og dets særlige biologi.

 

dsc_0758

Udsigt over Salten Ådal

I dag er der ikke så mange besøgende. Forståeligt nok, da mange i dag i højere grad drages mod oplevelser i udlandet, men vi vil med denne lille omtale gerne være med til at gøre opmærksom på en lidt overset attraktion, i den sydlige del af Silkeborg kommune.

Vi synes begge at området  absolut er et besøg værd, både i sig selv, men også fordi den er placeret i en smuk og meget afvekslende sammenhæng.
Man  skal færdes i området med behørig respekt for naturen. Husk skridsikkert fodtøj og pas på ikke at gå ud i sumpene neden for Profilet. Der siges at være kviksand, som det kan være svært at komme op fra. Til gengæld kan man i begyndelse af sommeren  nyde synet af lyserøde gøgeurt.

Hvis man vil vide mere om Salten Profilet og dets historie er her et godt link:

http://www.fredninger.dk/fredning/salten-profilet-i-slusebakke/

 

Kender du Them Museum?

dsc_0709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0706Eller Them Fortidssamling, som det egentlig hedder. Det ligger midt i Them på Museumsvej tæt ved Them kirke i en gammel bindingsværkbygning fra 1700-tallet. Oprindeligt lå huset i Glarbo, men blev flyttet til Them i 1924. Det var industrimagnaten Alexander Foss, som bekostede genopbygningen af huset i Them med det formål at give plads til ting der fortæller om egnens historie.

Museet drives af en lokal bestyrelse, der sørger for, at der er åbent den 1. lørdag i hver måned i tidsrummet 13.30-16.30. Derudover kan man få adgang ved henvendelse til bestyrelsens formand, Ole Møller Rasmussen, (86848886 eller 51259764.). Det er der mange, der benytter sig af, herunder adskillelige skoleklasser fra Frisholm skole
.
Den første lørdag i december indbyder Museet til julestue, hvor der serveres gløgg og æbleskiver. Her plejer der at komme mange besøgende forbi.

Museet rummer hovedsageligt genstande fra egnen helt fra stenalderen og til nu. Især er træskofremstillingen, som foregik på gårdene godt repræsenteret. Mange ernærede sig dog også udelukkende af fremstilling af træsko, som hovedsageligt blev solgt på markeder vestpå.

Museet har bevaret mange af de gamle brugsgenstande. Egnen var fattig og tingene blev ikke skiftet i utide, og nu fortæller de om et liv der ligger langt fra vore dages overflod. Et besøg i museet kan i den grad få en til at reflektere over dette.

dsc_0729

På tællehesten formedes træskoen ved hjælp af diverse båndknive, som også kan ses på museet

 

 

 

 

 

 

 

 

Find flere billeder og yderligere information vedrørende museet her.

 

 

 

 

Referat

Referat af Liga Syds informationsmøde afholdt d. 6.september 2016
Mange ville høre om ”Hvad må vi i skovene?”
Af Jens Muff Hansen, 19. september 2016
-­‐-­‐-­‐
Tirsdag
den
6.
september
holdt
Liga
Syd
informationsmøde
om
regler
for
at
bruge
skovene,
i
Vrads
Forsamlingshus.
Der
mødte
mange
op
for
at
høre
oplægsholderne,
som
var
Skovrider
Søren
Hald,
Naturstyrelsen
Søhøjlandet
Skovrider
Niels
Peter
Dalsgaard
Jensen,
Salten
Langsø
Skovadministration
Kredsformand
Jan
Karnøe,
Friluftsrådet.
Det
blev
til
nogle
supergode
timer,
hvor
vi
kunne
blive
klogere

de
regler,
der
gælder,
når
vi
som
gæster
besøger
statsskovene
og
de
private
skove.
Og
der
var
også
en
god
debat
om
planerne
for
at
sælge
ud
af
statsskovene.

Salg af statsskove – hvad siger politikerne?

DATO, TID OG STED: 28. september 2016 kl. 19.30 i Medborgerhuset Toftebjerg, Them

Velkommen til møde med de lokale politikere om “salg af statsskove – hvad siger politikerne?” Mødet er en opfølgning på informations- og debataftenen i Vrads den 6. september 2016, hvor det bla. blev belyst, hvilke lovgivningsmæssige forskelle der forefindes for publikum i hhv. private som statsskove.

Program for mødet: 

 • Velkomst v. Henrik Jacobsen, Liga Syd
 • 5 min’s oplæg fra hver deltagende politiker m. korte afklarende spørgsmål fra salen
 • Pause
 • Drøftelse mellem politikere og tilhører fra salen

Hver politiker får således indledningsvist tildelt 5 minutter til et indlæg, som kan forberedes udfra følgende drejebog:
Hvad er dit partis holdning til salg af statsskov?

 1. Hvis dit parti går indfor salg, hvad er så begrundelsen for at sælge statsskov?
 2. Under hvilke betingelser skal salg foregå ift. eks.:
 3. adgangsret for publikum
 4. fastholdelse og udbygning af publikumsfaciliteter i skovene
 5. mulighed for udførelse af naturgenopretning
 6. Hvordan betragter dit parti statsskovene som en del af vores fælles værdi og velfærd?

Hvis dit parti ikke går indfor salg, hvad er så begrundelsen for dette?

Til Liga Syds politikerhøring om salg af statsskov d. 28.9. er følgende politikere for indeværende repræsenteret:

 1. Leif Bæk, V, byrådsmedlem Silkeborg Kommune
 2. Frank Borch-Olsen, C, byrådsmedlem Silkeborg Kommune
 3. Thomas Jensen, lokal mf for S
 4. Johnny Heinmann, LA, lokal folketingskandidat
 5. Karina Due, lokal mf for DF
 6. Hans Okholm, SF, byrådsmedlem Silkeborg Kommune

Ligesom der fortsat afventes svar fra såvel Alternativets, Radikal som Enhedslistens repræsentation.

6.9. afholdt Liga Syd indledningsvist en informations- og debataften i Vrads. Et referat af denne aften kan læses her!

 

 

Om Hund sø og Røverstuen i Velling Skov

Hund sø ligger i Velling Skov mellem Them og Bryrup. Det er en populær badesø for de lokale, og Silkeborg kommune udfører kontrol med badevandskvaliteten. Den hygiejniske kvalitet er god, selv om vandet er brunfarvet. Det skyldes humusstoffer fra den omgivende skov.

Man kommer derned ad Fuglsangsvej, der er en skovvej, der går mod vest lidt syd for Katrinedal over for Igel sø. Ved østsiden af søen kan man sætte bilen eller cyklen. Man kan også parkere sin bil på rastepladsen ved 90 grader svinget på landevejen, og gå derned, ca ½ km.

kort over Velling SkovRøverstuen
I nærheden af Hund sø ligger et tragtformet hul i toppen af en bakke, ca 10 m dyb og med stejle skrænter.

Det er tydeligt at se, at det ikke er en naturlig lavning. Men hvem, der har lavet det er uklart. Så man kan lige så godt sætte sin lid til et gammelt sagn om en røverbandes tilholdssted som forklaring som på noget som helst andet.

Man kommer nemmest til lavningen ved at gå fra P-pladsen ude ved vejen. Man følger stien ind i skoven og holder til højre og op ad en bakke. Kort efter kommer på højre side hullet lidt inde i skoven. Der er en sten med teksten: Røverstuen. På P-pladsen har Naturstyrelsen placeret en lille stander med vandretursfolder, hvori der er vist vandrestier i Velling Skov også med anvisning af både Hund sø og Røverstuen

Sagnet, i hvilket 12 røvere får deres endeligt i Hund Sø, lyder som følger: (Efter naturvejleder Jan Kjærgåd)

Vi skal tilbage til 1600-tallet, krige og ufred havde gjort mange folk fattige og hjemløse. En måde at overleve på var at plyndre de rejsende. I den henseende passede det godt, at den store øst – vestgående landevej passerede lige forbi og fortsatte op ad stejle bakker mod Vinding og videre mod Rye. Her var det til at overmande de rejsende og plyndre dem. Lensmanden havde flere gange prøvet at fange røverne, men de var som sunket i jorden. Så skete det en dag, at røverne overfaldt en rejsevogn. Heri sad en ung pige, som røverne faldt for. Hende tog røverne med hjem, og hun fik lov at leve på den betingelse, at hun ville tjene røverne og ved sin evige salighed sværge aldrig at røbe deres tilholdssted for noget levende væsen. Det gjorde hun, og med mellemrum sendte røverne hende til mølle efter mel og gryn, og naturligvis var møllersvendene interesseret i den unge pige og spurgte til hende, men hun svarede altid undvigende. Så en dag, hvor de pressede hende særlig hårdt, vendte hun sig om til en stor sten og sagde »I Velling Skov der bor de røvere 12 dybt under jorden, men det har jeg hverken sagt til menneske eller dyr kun til den grå sten ved vejen«.

Velling SkovBlev røget ud
Men møllersvendene hørte hende, og da hun forlod møllen, stak de hul på hendes grynsæk. Nu fik de hurtigst muligt samlet våbenføre mænd fra egnen og fulgte grynsporet ind i skoven, indtil det ved en bakkeskrænt pludselig forsvandt. Da de så efter, fandt de en meget kunstfærdigt skjult dør ind i bakken, og derinde sad røverne. I starten forsvarede røverne sig godt, men så var der en, der fandt på at kaste brændende halm derind, og halvt blindede af røgen kunne de nu tages. De blev bagbundet og drevet ned ad bakken til en lille skovsø og videre ud i søen, hvor de druknede.

Hundsø fik navn
Den eneste ligtale, der blev holdt over dem, var da den sidste gik ned. Da sagde lederen for dem, der havde taget dem til fange: »Lig så der i hunde«. Derfor hedder søen i dag Hundsø. Nogle vil sige, at det bare er en gammel røverhistorie, og der intet sandt er i den. Måske har de ret, men så må de komme og forklare mig, hvad hullet i bakken så er lavet for. Det er menneskeskabt og klart med et formål.

 

Hvorfor statsskov og privat skov?

I Silkeborg Syd har vi som borgere et væld af store og smukke skove lige uden for døren. De fleste af os opfatter vel dette som et privilegium, uanset om vi kommer i skovene som vandrere, naturobservatører, cyklister, jægere eller noget ganske andet.

B76080B9-AC58-4FC9-BD1E-4580F5D0BB6B

Silkeborg Syds store skove er forekommer såvel som stats- og privatejede skove. Og måske er ikke alle bekendt med ejerstatus af netop deres lokale favoritskov – og skal man være det?

Principielt ja! For vilkårene for din færden i din favoritskov er forskellig – alt efter om den er ejet af staten eller en privat lodsejer.

Lad os ta’ et par eksempler:
I statsskoven har alle adgang overalt på alle tider af døgnet – også når der afholdes jagt. Og i store særligt udpegede dele må man overnatte i telt. Der må eks. samles bær og kviste. Man kan således sige, at statsskoven er vores alles skov med lige ret for alle.

I den private skov er adgangen begrænset til fra kl 6 om morgen og til solnedgang. Nattevandring er således som udgangspunkt ikke tilladt. Din færden her er begrænset til befæstede stier. Bær- og svampeplukning og anden indsamling er således ikke tilladt udenfor stierne. For der er ingen adgang ud i skovbunden udenfor stierne.

Når der afholdes jagt i en privat skov, vil man ofte møde skiltning som denne, der er et eksempel fra en privat skov i Silkeborg Syd:
thumbnail_skovskiltning

Altså at skoven er lukket, når der afholdes jagt. Adgang skal dog som udgangspunkt genetableres, så snart jagt er ophørt. Uanfægtet har undertegnede oplevet, at privat skov i Silkeborg Syd har været skiltet med lukning i mere end 14 dage i træk.

På andre områder er der forskel på vilkårene for stats- kontra privat skov. Og dem vil vi generelt gerne stille lidt skarpere på fra Liga Syds side. Den begrænsede adgang for publikum i private skove kan man argumentere for kan skabe forbedrede levevilkår for sårbart dyreliv, der kun tåler minimal påvirkning af  menneskelig aktivitet. Et lokalt eksempel herpå er afspærring af privat skov omkring ynglende havørn i Silkeborg Syd. Ville man gøre dette i statsskov? Og vil man overhovedet kunne have ynglende havørn i en statsskov?

Der er overordnet 2 årsager til at Liga Syd ønsker mere bevågenhed på vores skove:
1) At skabe bedre indblik i de brugsmæssige vilkår for skovene omkring os
2) At den siddende regering ønsker at privatisere dansk statsskov gennem salg til private opkøbere, hvilket kan få betydning for Silkeborg Syds skovpublikum

Såfremt store statsskovarealer skal overgå til privat ejerskab, må det være på sin plads at belyse de større konsekvenser heraf for landets borgere. At sandsynligheden for et sådant regeringstiltag tillige vil kunne få betydning for Silkeborg Syds skove og dermed din og min adgang og brugsret hertil, kan vel betegnes som mere end marginal grundet vores store skovandel her.

Ovenstående er baggrunden for, at Liga Syd ønsker at sætte fokus på sådanne regeringsovervejelser. 6. september vil vi afvikle en debataften på Toftebjerg med formålet overordnet at belyse: Hvad må du i stats- og privat skov? Og argumenter for at have stats- og/eller privat skov. Så vi alle kan blive klogere på, hvad sådanne regeringsovervejelser kan betyde for vores brug af vores mange skove.

Efterfølgende senere på efteråret vil vi gerne afholde en offentlig høring med indbudte kommunalpolitikere og lokale folketingspolitikere for at høre nærmere: Hvad er vore lokalpolitikeres tilgang til salg af statsskove? Argumenter for/imod. Støtter borgmesteren salg af statsskov i Silkeborg Kommune?

Følg derfor med på Liga Syds hjemmeside og i den lokale dagspresse, hvis du er interesseret og ønsker at deltage.

Jens Muff og Henrik Jacobsen
Liga Syd

 

1 13 14 15 16 17