Flotte karakterer til lokale skoler

Landets godt 1.400 grundskoler er testet for deres evne til at løfte elevernes karakterer ud over det karaktergennemsnit, som kan forventes, når elevernes socio-økonomiske baggrund er taget i betragtning.

De enkelte skoler får karakter i form af en undervisningseffekt (Ueff), hvor 0 angiver, at eleverne har opnået det forventede karaktergennemsnit. +/-tal karakteriserer skolens evne til at opnå et andet elev-gennemsnit end det forventede ud fra elevernes faglige baggrund.

For skoleåret 2018-19 præsterede Silkeborg kommunes skoler bedre end forventet med en gennemsnitlig undervisningseffekt på +0,19.

Lokalt fordelte skolernes karakterer sig således:

Ny hal-aftale skal udligne forskel

En ny måde at give kommunalt tilskud til selvejende haller er på vej; herunder også til Frisholm, Bryrup og Hjøllund. Planen er klar, men byrådets Kultur- og Fritidsudvalg har valgt at tage en ny drøftelse med de involverede halbestyrelser inden ikrafttræden. 

Udvalgets oplæg bunder i en analyse, der viser ret store udsving i den måde, kommunen hidtil har ydet tilskud til hallerne. Den nye aftale tilsigter at udjævne forskellene. Modsat, siger udvalget, må et nyt implementeringstilskud ikke reducere den enkelte hals hidtidige tilskud mere end maksimalt 10% over en 5-årig periode. 

Aftalen skal træde i kraft april 2020 og rækker 10 år frem. I udvalgets oplæg estimeres en budgetramme for 

* Hjøllund hallen 81.000 inkl. vedligehold og alm. drift

* Them Fritidscenter (Frisholm og Bryrup foruden Them svømmehal) 5.286.000 kr.

Natur Syd påtænkes at starte fra årsskiftet

Med afsæt i en bevilling på kr. 75.000 årligt i perioden 2020-22 er Liga Syd i gang med forberedelserne til et 3-årigt forprojekt, der skal afsøge mulighederne for at værne om og samtidig øge tilgængeligheden til den vilde natur i Silkeborg Syd – deraf betegnelsen ”Natur Syd”.

Under høringsrunden til kommunens outdoor strategi blev det foreslået at gøre et sammenhængende område omkring Vrads – statsskove og private plantager, der i dag udgør ”Natura 2000 område 53” – til en naturpark efter Friluftsrådets kriterier. Det 3-årige forprojekt har til hensigt – gennem konsultationer med lodsejere, foreningsliv og øvrige interessenter – at afdække mulighederne omkring større sammenhængende naturprojekter i ”den midtjyske vildmark”. Måske en naturpark. Eller måske findes der andre mere hensigtsmæssige løsningsmuligheder og venter på os?

Lystrupminde Naturskole

For øjeblikket drøfter Naturstyrelsen Søhøjlandet og Liga Syd muligheder i et samspil, der evt. kan betyde, at projektet får fysisk base på Lystrupminde Naturskole. Som en del af projektet agter Liga Syd at gennemføre konkrete aktiviteter i naturen – og derved bidrage til en generel styrkelse eller videreudvikling af naturformidlingen overfor attraktioner og oplevelser i vores unikke natur.

For Liga Syd er det igangværende arbejde omkring forprojektet en stor mundfuld. Vi får behov for yderligere tilgang af frivillige til at lande vores andel af naturprojekterne. Derfor vil vi først i det nye år invitere til et borgermøde med speciel fokus på projektet ”Natur Syd”. Det betyder samtidig, at det planlagte møde om naturprojekterne, der var fastsat til den 26. november, nu må udskydes indtil vi har landet en aftale med Naturstyrelsen og evt. andre medvirkende aktører.

Henrik Jacobsen & Stig Skovbo

Vedtagelse af Outdoor Masterplan udskudt yderligere

Besøg ved Sillerup Væld, aug. 2019

I forbindelse med vedtagelse af Silkeborg Kommunes budgetaftale for 2020 er det besluttet at etablere et adhoc udvalg (et såkaldt §17 stk 4-udvalg). I folkemunde kommer udvalget til at hedde ”Outdoor-udvalget”. Et kommissorium for det nye udvalg er under udarbejdelse i flg. kommunens udelivssekretariat. De oplyser samtidig, at etableringen af det nye udvalg vil få som konsekvens, at byrådsbehandlingen af ”udkast til outdoor masterplan”, der har ligget færdig siden juni måned, nu vil blive udskudt til en gang i løbet af 2020.

At strategien bag kommunens selvudnævnelse af ”Silkeborg som outdoor hovedstad” nu udsættes, betyder dog ikke, at konkrete projekter stilles i bero. Tværtimod har kommunen allerede igangsat en række tiltag for at leve op til den glamourøse titel. Blandt lokalt initierede projekter, som budgetaftalen indeholder, har Liga Syd fået tilsagn om midler til et forprojekt, der skal styrke naturformidlingen og afdække mulighederne for større permanente naturprojekter i den del af den midtjyske vildmark, der ligger i Silkeborg Syd.

Henrik Jacobsen & Stig Skovbo

Borgermøde om Natur Syd udsat

Liga Syd har valgt at udsætte sit planlagte borgermøde om “Natur Syd”-projektet, der var varslet den 26. november på Toftebjerg Medborgerhus. Mødet ventes gennemført straks i det nye år. 

Årsagen er andre udsættelser. I forlængelse af kommunens budget 2020 blev det besluttet at nedsætte et såkaldt Outdoor-udvalg. Kommissoriet for udvalget er nu under udarbejdelse, og personkredsen i udvalget endnu ikke udpeget.

Det får den konsekvens, at offentliggørelsen af kommunens outdoor-masterplan udskydes til næste år. Planen var ellers at fremlægge den til byrådsbehandling i december.

Også det netop budgetsatte 3-årige forprojekt Natur Syd er i sin afklaringsfase mellem kommune, Naturstyrelse og Liga Syd. Kommunen støtter som bekendt forprojektet med 75.000 kr. årligt frem til 2022 med det formål – gennem konsultationer med berørte parter og lodsejere i det store Natura 2000/område 53 – at afdække mulighederne for et større sammenhængende naturprojekt i “den midtjyske vildmark”.

26. november er derfor for tidligt til klare udmeldinger. Liga Syd vender tilbage med et offentligt møde i det nye år. 

Them-Salten Lokalråd ind i Nærdemokratiudvalget

Medlem af Them-Salten Lokalråd, Søren Olsen, blev på weekendens Nærdemokrati-konference nyvalgt til byrådets Nærdemokratiudvalg. Valget blev foretaget blandt kommunens lokalråd og gælder for de næste 2 år. Søren Olsen afløser tidl. byrådsmedlem Anders Riberholm Henriksen, Grauballe Lokalråd.

Silkeborg Syd er desuden repræsenteret i Nærdemokratiudvalget af Jens Bloch, Liga Syd. Hans embeds-periode udløber til årsskiftet og vil blive genbesat af byrådet.

Nærdemokrati-konferencen for de 28 lokalråd blev i år afholdt i Arena Midt, Kjellerup

Renseanlæg i Vrads og Hjøllund får ny frist – afgørelse udsat

SIDSTE NYT!

Rensesanlæggene i Vrads og Hjøllund er fortsat genstand for politisk debat, men så sent som onsdag blev en afgørelse atter udskudt. 

Gårsdagens drøftelse i byrådets Klima- og Miljøudvalg var foranlediget af kommunens Teknik- og Miljøafdeling. Herfra ønskede man, at udvalget skulle tage stilling til det overordnede lovkrav, at det er kommunens ansvar at sikre beskyttelsen af de store midtjyske drikkevandsressourcer i området, og at en nedlæggelse derfor er at foretrække.

Imidlertid har det kommunalt ejede, Silkeborg Forsyning, tidligere konkluderet, at den miljømæssige gevinst er beskeden og ikke står mål med den økonomiske indsats, når spildevandet skal rørlægges til Them.

På den baggrund udsatte Klima- og Miljøudvalget sagen, hvori også indgår et lokalt løsningsforslag fra Spildevandsgruppen i Vrads.

Færre busser til Gjessø?

Bybussen mellem Gjessø og Silkeborg står til at få færre afgange i den køreplan, som Midttrafik vil justere fra sommeren 2020. Et lavt passagertal kan betyde, at den tidlige morgen- og 2 aftenbusser nedlægges, og at 5 formiddags-/middagsture skal køre omkring Silkeborg Bad. Oplægget ligger nu hos kommunen til vurdering.

WoodCon vil kunne udvide

WoodCon i Løve, der producerer træspær, har brug for en ny hal til moderne produktionsudstyr.  Virksomheden har derfor bedt om forhåndstilsagn fra Silkeborg kommune. Her vurderer teknik- og miljøafdelingen, at “der ikke bliver tale om væsentlige ændringer i det bestående miljø” og giver sin anbefaling, når det politiske system skal tage stilling her i november. Produktionshallen vil bl.a. blive bygget på et areal, hvor en eksisterende lagerhal fjernes. 

1 2 3 9