495 nye boliger i Syd

Kommunens nye boligprognose forventer, at der bygges næsten 500 nye parcel- og rækkehuse i området frem til år 2032:
Byggeriet fordeler sig:
Bryrup:                                 26 rækkehuse + 20 parcelhuse
Bryrup/Vinding land:       5 parcelhuse
Gjessø:                               64 parcelhuse + 28 rækkehuse
Hjøllund:                            3 parcelhuse
Salten:                                 15 parcelhuse + 30 rækkehuse
Them:                                  94 parcelhuse + 14 rækkehuse
Them-Salten land:           5 parcelhuse
Vinding:                              5 parcelhuse
Virklund                             82 parcelhuse (nyt boligområde) + 74 parcelhuse
+ 30 rækkehuse

Affaldsindsamling 2019

Affaldsindsamlingen den 31. marts blev en succes på flere måder! Både i Bryrup og i Them mødte flere op end nogensinde tidligere …. og glædeligt var der flere børn med end nogensinde.

Fra vore tovholdere – Helle i Bryrup og Karen i Them – forlyder det samstemmende, at affaldsmængderne i grøftekanter og langs stier heldigvis er aftagende. Vi håber, at det i fremtiden helt overflødiggør en forårsrengøring af vore fælles arealer. Men indtil dét ønskescenarie indtræffer, fortsætter vi ufortrødent med at byde foråret velkomment med en affaldsindsamling under vingerne af Danmarks Naturfredningsforening. 

I Bryrup var 25 mand i sving. Der blev samlet 225 dåser, 705 cigaretskodder og 160 kg generelt affald.

Et skridt nærmere Birkebos fremtid

Borgermøde 13. marts 2019  med deltagelse af formand for kommunens Sundheds- og Ældreudvalg, Gitte Willumsen (GW), og dir. ved Silkeborg Boligselskab (SB), René Skau Björnsson (RSB) foruden omring 40 af områdets borgere.

Mødet gjorde klart at:

  • Silkeborg kommune nu har afsat midler til yderligere 14 (ud over de eksisterende 10) demens- og almene plejepladser ved demensplejehjemmet Skovly. Bygges 2021-22 som en forlængelse af Skovly i ét plan op mod Hovedgaden.
  • kommunen IKKE vil renovere/tilbygge på det eksisterende 2-etagers Birkebo
  • et lokalt ønske om at bevare Birkebo som privat plejehjem blev afvist. -Vi går ikke ind i nybyggeri som nabo til tilsvarende 24 private plejepladser på Birkebo. Behovet er ikke nær så stort, tilkendegav GW.

Mødet afklarede ikke:

  • hvad der kommer til at ske med Birkebo som bygning. Forskellige muligheder blev drøftet blandt de fremmødte, eksempelvis
  • kommunen sælger til et lokalt initiativ. Måske et oldekolle?
  • alternativt nedrivning/nybygning (privat investor/boligselskab)?
  • kommunen beholder området som demensvenlig bypark for beboere og bybefolkning!

Den del var talsmand for Bevar Birkebo og formand for Skovlandets lokalråd, Erik Markvad, fortaler for samtidig med, at han – med den korte tidshorisont in mente – opfordrede de involverede kommunale udvalg til at samarbejde NU om godkendelsesproces og helhedsløsning.

Men så er der lige genhusningen

Kommunens byggeplan kompliceres af, at kommunen vil bygge på arealet, hvor SB drifter 12 udlejningsboliger (Egelyvej) foruden SB står for driften af Skovly.

Kommune og SB har endnu ikke en løsning på, hvordan beboerne på Egelyvej skal genhuses. De beboere, som deltog i mødet, gjorde det meget klart, at de ikke lader sig tvangsflytte uden til et tilsvarende boligtilbud.

Og sådan ét findes ikke i dag i Bryrup, erkendte RSB. -SB går gerne igang, hvis den rette placering findes. Vi har venteliste i Bryrup.

“Gratis” byggekvoter?

Også her skal kommunen hjælpe. SB har ingen byggekvoter til Bryrup. De uddeles af kommunen, hvis byggekvoter er opbrugt for de næste par år!

Det dilemma mente byrådsmedlem Peter Sig, Bryrup, at have løsningen på: SB’s kvote på 22 boliger må vel blive frigivet, når SB overlader Egelyvej/Skovly til kommunens plejehjemsbyggeri?

Den mulighed vil nu blive undersøgt var løftet inden GW afslutningsvis afviste, at kommunens aktuelt 11 tomme ældreboliger bag Birkebo og langs Østervang netop er tomme for at indgå i en genhusningsplan: -De kan lejes af alle, som ønsker det, understregede hun.

Borgermødet var arrangeret af Skovlandets Lokalråd og Liga Syd Kommunalpolitiske Forum. 

Birkebo-området – Egelyvej til højre og plejehjemmet Skovly (nederst th) driftes begge af Silkeborg Boligselskab, mens Silkeborg kommune råder over Birkebo og de 4 huse bagved i midten. I kommunens plan udvides Skovly op mod Hovedgaden øverst (foto: Google Earth).

Pæne karakterer til vores lokale skoler

Landets skoler er de senere år blevet målt efter 9. klasses afgangseksamener – og derefter rangordnet af Undervisningsministeriet i forhold til den enkelte skoles forventede eksamensresultat.

Efter den seneste eksamensrunde er Dybkær skolen i Silkeborg placeret som den lokale topscorer med en 3. plads i kraft af en score på 1,9 (op fra tidligere gennemsnit på 0,5).

For de lokale skoler er vurderingen

Nr. 385 – Bryrup 0,2 (tidl. 0,35 gennemsnit)

Nr. 636 – Virklund 0 (tidl. gms. -0,1)

Nr. 636 – Frisholm 0 (tidl. gm.s 0,2)

Små 1.500 folkeskoler indgår i opgørelsen. Se oversigten (Kilde Cepos) 

Forklaring: Karakteren 0 = som forventet  i forhold til gennemsnittet af målinger siden 2015 (Kilde Cepos)

Dilemma om Virklunds fremtid

Borgerne i Virklund skal have løst et dilemma på et borgermøde den 21. februar. Her søger kommunens Plan- og Vejudvalg svar på, hvordan byen ønsker sin fremtidige udvikling.

 Dilemmaet er, om de hidtidige erhvervsarealer ved Mørksøvej øst for Horsensvejen skal ændres til detailhandelsområde. Det vil i givet fald være en beslutning, som kan blive kostbar for Virklunds eksisterede bycenter på den vestlige side af Horsensvej.

 Kommunen har allerede modtaget forespørgsler om etablering af 2-3 butikker og en servicestation ved Mørksøvej. På den baggrund skønner en analyse,

1) at et nyt detailhandelscenter sammen med det eksisterende giver dårlige vilkår for begge

2) at en nyetablering øst for vejen kan koste det eksisterende center livet

3) at vejforbindelsen til det eksisterende servicecenter ikke kan bære en udvidelse her.

Støtte til lokale forsamlingshuse

Fire lokale forsamlingshuse får her i 2019 kommunal støtte til vedligeholdelsen.

Gjessø Forsamlingshus har søgt 12.000 kr. til udskiftning af gaskedel – og er bevilget tilskud på 6.000 kr.

Vinding Forsamlingshus skal udskifte og male vinduer for 4.288 kr. – og får 2.144 kr.

Tilsvarende bevilges Vrads Forsamlingshus halvdelen af de 35.000 kr., huset har søgt til nye ovenlyskupler, nye lofter og loftsplader og garderobefaciliteter.

Til forsamlingshuset i Salten Skov er der 9.200 af de ansøgte 18.400 kr. til slibning og lakering af gulvet i salen.

Forslag udeliv: Naturpark i Syd

af Stig Skovbo og Henrik Jacobsen, Liga Syd

Skal den sydlige del af Silkeborg Kommune rumme en naturpark som et sammenhængende område af varierede natur- og landskabstyper med Vrads og et natur-/formidlingssted i sin midte og såkaldte Outdoor hot-spots i Bryrup, Gjessø og Them?

Hvis det stod til 42 fremmødte deltagere til borgermødet i Toftebjerg  Medborgerhus om Silkeborg kommunens kommende strategi for udeliv, så ja. Her var der generel opbakning til at undersøge muligheden for, at det nuværende ”Natura 2000 område 53” kan blive en naturpark efter Friluftsrådets definition af samme (uden at Naturpark skal forveksles med begrebet Nationalpark).

Forslaget om ”Naturpark Silkeborg Syd” indgår nu med et stort antal øvrige forslag i det høringssvar, som den sydlige del af kommunen byder ind med til det igangværende udformning af en kommunal strategi for, hvordan kommunen i det hele taget kan konkretisere sit motto som Danmarks Outdoor hovedstad.

Apropos netop det motto er forslaget fra Syd også en overvejelse om at omdøbe projektet “Udeliv i verdensklasse” for netop at understrege, at områderne omkring Silkeborg by har så meget mere at byde på.

Mange holder møde med outdoor på programmet, men næppe andre steder end i Them er det med to “rigtige outdoor-vildmarksmænd” blandt de fremmødte. Her fra Liga Syds møde på Medborgerhuset Toftebjerg med den tidligere “Alene i Vildmarken”- vinder, Lars Nyhuus Henriksen, Vrads (th) og (tv) Flemming Sanggaard, Fogstrup – der i øvrigt samme aften også optrådte på DRtv i den anden af i alt otte udsendelser om at blive bedst til at leve det barske liv i Altas nordnorske ødemark (foto: Jens Bloch)

Se uddybende tekst om projektet her på Liga Syds hjemmeside.

Silkeborg – udeliv i verdensklasse

Høringssvar fra Silkeborg Syd til kommunens ”masterplan for udviklingen af Silkeborg som outdoor hovedstad”

Se som PDF

Artikler bragt i DLA uge 04-19 

4. udkast , Januar 2019

 Overordnede betragtninger

Borgernetværket ”Liga Syd” i Silkeborg Syd fik på borgermøde om kommunens Outdoor-strategi (Bryrup Camping, oktober 2018) tildelt rollen som koordinerende og opsamlende på konkrete borgerforslag og høringssvar fra enkeltpersoner, råd og foreninger fra Silkeborg Syd til Silkeborg Kommunes fastlæggelse af en egentlig masterplan / strategiplan for udeliv i kommunen. Masterplanen skal efter køreplanen vedtages af byrådet i april 2019.

Vi skylder Midtjyllands Avis en tak, fordi de dispenserede fra deres gældende regler, der ikke tillader lokalt debatstof i ugeavisen ”Den Lokale Avis” (der har Silkeborg Syd som dækningsområde). Synspunkter og debatindlæg omkring kommunens kommende udelivsstrategi bragt i lokalavisen (november-december 2018) vedlægges dette høringssvar.

Tilsvarende vedlægges kommentarer, ideer og forslag, som vi i Liga Syd har modtaget direkte fra borgere, foreninger og andre i høringsperioden. I alt har vi i høringsperioden (nov 2018 – januar 2019) modtaget omkring 20 bidrag, der danner udgangspunkt for udformningen af dette høringssvar.

Der er uddelt ros fra mange sider til kommunens oprigtige ønske om at invitere lokalområder og enkeltpersoner til at deltage i høringsprocessen forud for vedtagelse af udelivsstrategien.

Konkret er roserne rettet mod Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt mod kommunens Udelivssekretariat, der velvilligt har ydet sparring og deltaget ved lokale borgermøder.

Af mere kritiske røster har flere bidragsydere påpeget savnet i kommunens hidtidige strategioplæg om udeliv af betragtninger omkring naturbevarelse, naturpleje, bæredygtighed, klimabelastning og læringspotentialet for børn og voksne ved friluftsliv og ophold i naturen. Der er også rejst kritik af den betydelige fokus på bygning af udelivsfaciliteter frem for en højere prioritering af naturoplevelser, der knytter sig til urørt natur, udlagte stille-områder og Natura 2000-områder.

Den resterende del af høringssvaret fra Silkeborg Syd er udformet som en gengivelse / oversigt over de indkomne forslag …… 

Ønsker og konkrete forslag fra Silkeborg Syd … 

Et natursyn, hvor der værnes maksimalt om eksisterende naturværdier

Langt størstedelen af den sårbare og højt beskyttede natur (eks. Natura 2000) i Silkeborg Kommune findes i Silkeborg Syd. En strategi for udeliv bør for Silkeborg Syds vedkommende bygge på et natursyn, hvor øget aktivitet i naturen ikke må ske på naturens bekostning. Hvor værn om sårbar natur og naturværdier går forrest. Og hvor vi undgår tivolisering af naturen og masseturisme i den sårbare del af Silkeborg Syd.

Vi ønsker os en overordnet plan, der tilgodeser både bruger- og lodsejerinteresser, lokale bindinger og begrænsninger i videst muligt omfang. Hensyn til den unikke natur i Silkeborg Syd skal fremgå af planen, hvor stille områder og beskyttet natur respekteres. Ingen høringssvar har ønsket sig større turisttiltag eller afholdelse af større udelivsevents i Silkeborg Syds vidtstrakte og varierede natur.

Stille områder samt sårbar og internationalt beskyttet målrettet særlig målgruppe

En stor del af Silkeborg Syd er tidligere udlagt til ”stille områder”, hvor naturens egne lyde skal dominere (Salten Ådal og nærtliggende plantager, området nord for Gjessø mod Thorsø, området nord for Salten Langsø). Her har den dedikerede naturnyder 1. prioritet. Og her kan der tiltrækkes flere fra dette segment, der vil efterspørge denne mulighed i højere grad i fremtiden.

Vilkår for disse områder skal formidles tydeligt. Støjende aktivitet og events skal undgås i de udlagte stilleområder. Grusgravningen i Hjøllund og Asklev bør eks. pålægges skærpet støjdæmpning. Primitiv overnatning og formidling af eks. lokal B&B formidles tydeligt.

Etablering af Naturpark Silkeborg Syd

Det allerede udlagte ”Natura 2000-område 53” (et sammenhængende område for Sepstrup Sande / Skærbæk Plantage, Vrads Sande, Velling Skovene, Palsgård Skov og Kongsø Plantage) rummer en unik og varieret natur, der indfrier Friluftsrådets kriterier for opnåelse af betegnelsen ”Naturpark”.

Silkeborg Kommune bør gå forrest for etableringen af naturparken. Der etableres et lovpligtigt råd for naturparken, ligesom borger- og lodsejerinddragelse sikres gennem partnerskabsaftaler. Det folkelige engagement sikres gennem etablering af en lokal naturbrigade til ad-hoc opgaver i fb. med naturpleje og naturformidlingsopgaver. 

Formidling af muligheder til alle målgrupper

Der er behov for en overordnet styrket formidling af aktivitetsmuligheder og –tilbud til brugere af naturen. Formidling af attraktive vandre- og cykelruter vil kunne åbne de vidtstrakte naturområder i Silkeborg Syd for borgere og gæster, der sætter pris på uberørt natur og de for dansk natur så sjældne store vidder.

Skiltning og informationsgivning kan udbygges betydeligt for borgere og besøgende m. turbeskrivelser i samspil med lodsejere. Det udpegede hotspot i Bryrup udbygges med information om overnatnings- og indkøbsmuligheder, rutebeskrivelser osv. Tilsvarende foreslås hotspots etableret centralt i Gjessø og ved Them-hallerne i Them med tilsvarende information – her dog med fokus bl. a. på tilkobling til de anlagte spor i Silkeborg Vesterskov.

Konkret mangler vi en fælles lokal digital platform for natur & kultur tilbud i Silkeborg Syd. 

Hotspots for motionscyklister og mountainbikere i Bryrup, Gjessø og Them

MTB er både for adrenalin-junkiere og naturelskere. Det er afgørende, at rutebeskrivelser er medvirkende til at sortere brugere af de enkelte tilbud, så naturen lider mindst mulig overlast og mest mulig aktivitet ledes til robuste områder.

MTB-ruter fra henholdsvis Gjessø og Them med tilkobling til MTB-ruterne i Silkeborg Vesterskov og Silkeborg Sønderskov etableres. Cykelruter gennem Silkeborg Syd (motionister / MTB’ere) med tilkobling til nabokommunerne etableres.

Fælles markedsføring af overnatningsmuligheder i kommunen

En fælles portal for overnatningsmuligheder (hoteller, B&Bs, campingpladser, sommerhuse / korttidslejemål, shelters m.v.) vil kunne stimulere en grøn og blød turisme i Silkeborg Syd.

Silkeborg Syd kan sagtens indgå i en fælles digital platform for sådanne, der favner hele Silkeborg Kommune.

Et udelivssekretariat må være det rette sted at forankre et sådant fælles markedsføringstiltag (der i fremtiden også kunne tænkes at favne lokale naturattraktioner, (fødevare-)producenter, spisesteder og kunsthåndværkere i lokalområdet). 

Etablering af ”grønt 8-tal” omkring Them-Salten

Them-Salten risikerer at vokse sammen gennem etablering af parcelhusudstykninger, der i givet fald vil skabe stor afstand til rekreative naturområder. Kommunalt opkøb af arealer kan blive en forudsætning for realisering af visionen.

Naturstien vest om Them og gangstier øst for Salten foreslås tænkt ind i etableringen af et grønt 8-tal af sammenhængende natur og stinet mellem og omkring Them-Salten.

Mere vild natur på bynære grønne arealer (med tilsvarende begrænsning af ”natur-frisering”) foreslås etableret i den grønne korridor, som bør omfatte en naturlegeplads i Lunden i Them.  

Ændret slogan: – ”Silkeborg – udeliv i verdensklasse”

Mange finder sloganet ”Silkeborg som outdoor hovedstad” ekskluderende – og i modstrid med den faktuelle konstatering af, at de fleste udelivsattraktioner findes i kommunens tyndest befolkede områder (periferi). Tilsvarende er der rejst kritik af den begrebsforvirring, der hersker i kommunens eller udmærkede foldere om emnet (”Silkeborg – Danmarks outdoor hovedstad”, ”Friluftsstrategi 2017-2014” og ”Idræts- og fritidspolitik 2017-2014”), hvor engelske og danske betegnelser konkurrerer unødigt (outdoor / udeliv, masterplan / strategiplan).

Med konsekvent brug af danske betegnelser foreslås sloganet omdøbt til ”Silkeborg – udeliv i verdensklasse”. En titel til fremtidig markedsføring af naturen som Silkeborgs væsentligste attraktion, når der tales om udendørs motion og idræt, forebyggende sundhed samt bosætning. 

Birkebo som plejehjem med fokus på udeliv

Et nybygget plejehjem i Bryrup kunne blive det første plejehjem i Danmark for demensramte, hvor udeliv og naturoplevelser for beboerne indtænkes direkte i anlægsfasen. Kommunens areal omkring Limpinden foreslås indtænkt delvist til sanse- / føleskov, stinet for gangbesværede m.v. og en bypark skaber fællesfaciliteter for Bryrups borgere og plejehjemmet.

Behov for overordnet plan for arealudnyttelse tilknyttet nyt plejecenter, der integrerer udelivsaktivitet for såvel plejehjem som den resterende del af Bryrup. Ideen er vendt med aktivitetsgruppen bag et nybygget demensplejehjem i Bryrup. Åbent debatmøde om ideen med deltagelse af formanden for kommunens Ældre- & Socialudvalg samt direktøren for Silkeborg Boligselskab gennemføres den 13. marts i Bryrup. 

Etablering af frivillige lag

Turbeskrivelser, samspil med lodsejere, genopdagelse af gamle vejføringer osv. forudsætter et engagement af frivillige, der påtager sig et medansvar omkring etablering og vedligehold af etablerede stier og spor. Etablering af lag af naturvogtere kunne også tænkes at bistå omkring naturplejeopgaver, herunder beplantninger og tilsyn med samme.

Der nedsættes lag med forskellige formål relateret udeliv i Silkeborg Syd.  

Åben Skole samspil om naturoplevelser

Med begrebet ”åben skole” er det intentionen, at det omgivende samfund skal inddrages i skoledagen på en måde, der understøtter elevernes læring og trivsel.

Folkeskolerne i Gjessø, Them og Bryrup samt Lystrupminde efterskole opfordres til at indgå i en bredt sammensat arbejdsgruppe til at idegenerere omkring nyudviklede tilbud til sikring af udeliv og naturoplevelser for skolernes elevgrupper.

”Top 10 over lokale naturmæssige attraktioner i SS”

Den dedikerede naturelsker finder selv frem til de mange store naturmæssige attraktioner i Silkeborg Syd. Mange af os andre – samt gæstende naturelskere – vil kunne profitere af en hjælpende hånd. En superliga af mindst 10 udvalgte attraktioner bør plejes og formidles særskildt. F.eks. … Salten Profilet (Engetved) / Snabe Igelsø (Vrads Station), Sillerup Væld (Ansø Enge), Kongestolen (Slåensø) osv. ……

Kommunale opkøb af arealer for at sikre pleje og tilgængelighed af udvalgte attraktioner kan være en forudsætning for at realisere potentialet omkring en ”Top-10 over naturmæssige attraktioner i Silkeborg Syd”. 

Obs:  Dette udkast til høringssvar fra Silkeborg Syd sættes til debat på borgermøde på Toftebjerg Bibliotek & Medborgerhus

torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.00 til 21.30

  Liga Syd

Januar 2019

1 6 7 8 9 10 12