Fællesvarme i Silkeborg Syd

Status på udrulning af fjernvarme og øvrige lokale varmetiltag

Vi er mange boligejere i Silkeborg Syd, der bekymrer os om, hvordan vi hver især får omstillet os fra fossile brændsler til vedvarende varmekilder. Status quo er uholdbar ud fra både en økonomisk og en klimamæssig synsvinkel.

Her følger derfor mit behjertede forsøg på at favne status for Silkeborg Syd her ved udgangen af 2022. Og glæd dig …. for de fleste af os i de større lokalsamfund er der igangværende bestræbelser for at sikre fællesløsninger. Enkeltstående boliger må derimod ruste sig til fortsat at skulle opvarme boligen via individuelle løsninger. Silkeborg Kommunes målsætning er, at alle fossile varmekilder er udfaset i 2030.

Udsigt til fjernvarme for 10.000 borgere i Syd & Øst

Byrådet i Silkeborg Kommune har netop vedtaget et tillæg til kommunens varmeplan. Heri tilkendegives, at der i Silkeborg Forsyning arbejdes på at rørføre fjernvarme til (hold fast i bordkanten) Virklund, Sejs-Svejbæk, Knudlund, Rodelund, Salten og Them via en sydgående rørføring fra det centrale fjernvarmesystem i Silkeborg. I dag anvendes overvejende gas og solvarme, men på sigt skal gassen erstattes af vind, termisk varme og biomasse som supplement til solenergi.

Forudsætningen er, at over 60% af husstandene i de nævnte områder tilslutter sig fra starten af en etableringsfase, der forventes at kunne starte først i 2025 og være fuldt udrullet i løbet af 2028. Betingelserne for tilslutning er ikke endeligt fastsat, men der rumles omkring et årligt konverteringsbidrag i en årrække oveni den nuværende tilslutningsafgift. Silkeborg Forsyning arbejder lige nu på at genberegne økonomien i det store varmeprojektforslag.

Mon ikke det bliver et samspil mellem kommune, forsyning og lokalråd, der i 2023 får undersøgt, om interessen for at tilslutte sig projektet er tilstrækkelig til at igangsætte detailprojektering?

Fællesvarme i øvrige lokalsamfund?

Allerede nu ved vi, at der er yderligere igangværende kommunale undersøgelser omkring muligheder for fjernvarme / fællesvarme i Bryrup. På det velbesøgte borgermøde den 6. december i Bryrup blev der nedsat en lokal arbejdsgruppe til at fortsætte dialogen om et muligt fælles decentralt varmeanlæg i Bryrup.

Vi ved også fra kommunens varmeplanstillæg, at der ikke kommer fjernvarme fra Silkeborg Forsyning i Gjessø, Katrinedal, Tømmerby, Vinding, Vrads og Hjøllund – med mindre, at de nævnte lokalsamfund (som i Bryrup) selv tager initiativ til at undersøge muligheder for etablering af fællesvarme løsninger, hvis de ønsker alternativer til individuelle varmeanlæg for den enkelte bolig.

For at støtte sådanne initiativer har Silkeborg kommune afsat kr. 250.000 fra puljen til klima- og grøn omstilling til assistance med omstilling til vedvarende energikilder overfor små lokalsamfund og fritliggende husstande.

Fritliggende boliger i kommunen

Som nævnt må fritliggende boliger fortsat ty til individuelle varmeløsninger. Her kan boligejere fortsat anvende de statslige tilskudsordninger til at konvertere fra fossile til vedvarende varmekilder. Disse tilskudsordninger ”låses” fremover for boliger, der ligger i områder, hvor fjernvarme sandsynligvis bliver udrullet.

Flere tætliggende boliger – som f.eks. de allerede nævnte lokalsamfund samt Fogstrup, Salten Skov, Løgager og måske andre klyngebeboelser med overvejelser om fælles termonet – kan stadig søge den nævnte kommunale pulje om hjælp til projektforberedelse m.v.

En lang rejse er godt på vej

Inden længe dumper der et personligt brev ind af brevsprækken til den enkelte boligejer i kommunen. Det er kommunen, der er afsender af brevene. Her kan du se, om din/jeres bolig har udsigt til at blive tilbudt fjernvarme indenfor de kommende 3-6 år.

I LigaSyd har vi sammen med de fire lokalråd i Silkeborg Syd medvirket omkring gennemførelse af borgermøder om fremtidige varmeløsninger. De har haft til hensigt at sikre tidlig borgerinddragelse i det omfattende arbejde med at omstille til vedvarende varmekilder.

I den forbindelse har vi samarbejdet med vore lokalt bosiddende byrådsmedlemmer, med kommunens afdeling for teknik & miljø samt med Silkeborg Forsyning. Og oplevet, at ingen af disse aktører har siddet på hænderne. Vi har modtaget både rettidig og kompetent sparring.

Kombineret med et beslutsomt byråd, der på kort tid har tilrettet både energi- og varmeplan, er status vel, at vi i Silkeborg Kommune er godt på vej med den massive omstillingsproces mod mere klimarigtig fremtidig opvarmning af vores boliger.

Individuelle overvejelser

Der er ikke tilslutningspligt overfor udrulningen af kommunal fjernvarme. Det giver individuel frihed for den enkelte boligejer til at tage bestik af egen situation.  Er det nuværende anlæg udslidt eller uøkonomisk? Eller vil det kunne holde til eventuel fællesvarme etableres?

Erfaringer fra udrulning af fjernvarme i andre områder anviser velgennemtænkte overgangsordninger, hvor varmepumper – eller for den sags skyld overflødiggjorte gasfyr med restlevetid – lejes ud til boligejere, der venter på fællesvarme.

Den nuværende mulighed for at sikre fornuftig samfundsøkonomi og forbrugerøkonomi i fjernvarmeløsninger aftager selvsagt for hver husstand i fremtidige fjernvarmeområder, der tvinges til at skifte deres fossile anlæg her-og-nu. Af samme grund må vi alle håbe på, at kommunens plan for udrulning af fjernvarme bliver besluttet hurtigst muligt.

Stig Skovbo

Status omkring borgermøder om varme i Silkeborg Syd

Borgerinddragelse omkring den akutte proces for udfasning af olie- og gasfyr til fordel for fossilfri boligopvarmning er indledt gennem borgermøder arrangeret i fællesskab mellem områdets lokalråd og LigaSyd.

·         Onsdag den 17. august deltog ca. 220 borgere i mødet, der blev afviklet i Toftebjerg Bibliotek & Medborgerhus.

·         Onsdag den 31. august var vi ca. 120 borgere forsamlet til et tilsvarende møde på Jens Bæks Gård om varmeforsyning i Skovlandet

Runden af borgermøder fortsættes i Virklund torsdag den 15. september kl. 19-21. oplysninger om mødested følger.

Et tilsvarende møde annonceret til afholdelse tirsdag den 6. september i Gjessø er på opfordring fra Gjessø Lokalråd udsat til der foreligger et såkaldt ”varmeatlas 2,0” fra Silkeborg Forsyning.

Overheads fra oplæg på de afholdte møder i Them og Bryrup ses her.

4 planlagte dialogmøder om fællesvarme / fjernvarme i Silkeborg Syd

Det haster med at afklare, om lokalsamfund i Silkeborg Syd kan få fjernvarme i løbet af de kommende år.

Derfor gennemføres følgende borgermøder i eftersommeren:

·         Onsdag den 17. august kl. 19-21:      Them-Salten – Toftebjerg Bibliotek & Medborgerhus (Them)

·         Onsdag den 31. august kl. 19-21, Skovlandet – Jens Bæks Gård (Bryrup)

·         Tirsdag den 6. september kl. 19-21, Gjessø – Gjessø Forsamlingshus (Gjessø)

·         Torsdag den 15. september kl. 19-21, Virklund – lokalitet endnu ikke fastlagt …

På møderne vil Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning præsentere forundersøgelser om varmemulighederne for de enkelte lokalområder.

Samtidig bliver der mulighed for debat om samme.

Mulighed for etablering af fjernvarmeforsyning i den sydlige del af Silkeborg Kommune

Via en bevilling fra Silkeborg Kommunes ”pulje til grøn omstilling” har LigaSyd netop modtaget en konsulentrapport fra PlanEnergi, der analyserer potentialet for fællesvarme / fjernvarme for området Them-Salten-Knudlund. På grund af åbenbare stordriftsfordele har firmaet også vurderet muligheden for et større anlæg, der foruden de tre nævnte lokalsamfund også kan dække Virklund og Sejs-Svejbæk.

I tredje kvartal vil der blive afholdt borgermøder i hvert af de fire lokalrådsområder i Silkeborg Syd. Borgermøderne gennemføres i samspil mellem lokalråd, Silkeborg Kommune, Silkeborg Forsyning og LigaSyd. En kalender for de foire møder vil forhåbentligt kunne lægges på denne hjemmeside inden udgangen af juni måned.

Se idékatalog under seneste indlæg

Et skilt der siger: NATUR giver jo ikke mere natur!

Tolne Narturpark

LigaSyd fik for alvor skubbet Coronaen til side, da Natur Syd-projektet mandag inviterede til debat om naturpark-muligheder omkring Lystrupminde. Noget, som interesserede de mange debativrige fremmødte på Medborgerhuset Toftebjerg!
Kommende debatmøder og naturekskursioner skal på samme måde medvirke til at indsnævre sigtet, når LigaSyd mod årets udgang skal afgive sin indstilling til Silkeborg kommune OM, det er muligt? og HVIS, det er muligt? så HVORDAN en naturpark – eller andre versioner af lokal naturfremme vil kunne tegne sig?

Mandagens møde tog udgangspunkt i Friluftsrådets Naturpark-koncept (se link). Med Tolne Naturpark som eksempel fremhævede Martin Winding, LigaSyd, den exceptionelle enighed blandt de 200 involverede grundejere, der efter ni års forarbejde havde skabt et 2.240 HA stort frirum for naturen. Dog sådan, at lodsejerne i det koncept bevarer retten til at fortsat erhvervsmæssig drift i området. Enigheden er nu nået et niveau, hvor en forsøgsudsætning af store græssere i en hegnet del af området også vil blive forsøgt. 

135 KM2 SAMMENHÆNGENDE MIDTJYSK NATUR ? 
Lars Nyhuus, TeamNord, var gæsteindbudt til at give sin version af et “rigtigt” naturområde for, som han sagde: -Vi oplever i øjeblikket politisk vilje til at afsætte penge til mere natur. Men et nyopsat natur-skilt ved indgangen til et allerede eksisterende naturareal giver jo ikke mere natur!
Han pegede i stedet på at bruge penge, der vil binde naturområder sammen. Eksempelvis arealet mellem Bredlund og Nørlund Plantager og videre mod vest mellem Nørlund og Søby brunkulslejer. Et sammenhængende naturområde på anslået 135 km2 – eller 5-6 gange større end Tolne Naturpark.

På tilsvarende vis, omend i noget mindre skala, rundede Henrik Jacobsen, LigaSyd, aftenen af med at pege på sammenhængen mellem de allerede fredede arealer omkring Salten Å, Vrads Sande, Tingdalen og de Natura 2000-beskyttede Velling skove – vel vidende at også den tanke vil teste mange lokale lodsejeres velvilje!

NATUREN TAGER TETEN
Natur Syd-projektet vil stå forrest i LigaSyds aktiviteter i år. Link til forårsprogrammet! Næste Natur Syd-debat indbydes 23. maj, hvor igangværende arbejdsgrupper bl.a. afrapporterer. Mødet er offentligt på Toftebjerg Medborgerhus.

Yderligere 7. juni drager Natur Syd i felten og besøger Mols Lab, Aarhus Universitets “rewilding”-projekt i Mols Bjerge. Her vil Morten DD deltage.

I det hele taget giver forårsprogrammet rig lejlighed til at komme ud i naturen: Affaldsindsamling 3. april – Vandretur Gl. Rye 17. april – Plantebyttedag 30. april – Fugletur 8. maj – Vandretur i Velling Skov 29. maj.

Efterårets program er ikke endeligt på plads. Her planlægges bl.a. med erfa-tur til Harrild Hede og Naturskolen der.

SKAL NATUR (?) OG BORGERE (?) BERIGES AF EN NATURPARK I SILKEBORG SYD?

Naturnationalparker og urørt skov. Naturnære driftformer i land- og skovbrug. Klimaindsats gennem udtagning af vådbundsarealer. Fortsæt selv listen ……I den seneste lange tid har bølgerne gået højt i debatten om, hvordan vi bedst giver plads til mere vild natur. Bagved ligger en delt erkendelse af, at naturens mangfoldighed er trængt – at det efterhånden længe er gået den gale vej for vores biodiversitet.Liga Syd inviterer til debatmøde om mulighederne for at etablere en naturpark i den sydlige del af Silkeborg Kommune. Naturkonceptet ”Naturpark” er skabt af Friluftsrådet og forudsætter opfyldelse af 10 kriterier for at kvalificere sig. Hvad består de 10 kriterier egentlig af? Sætter de begrænsninger for lodsejeres brug af arealerne? Og er konceptet egentlig en garant for en højnelse af naturværdierne på arealerne?

Det er spørgsmål af denne kaliber, som dialog- og debatmødet forsøger af afdække. Indledende vil repræsentanter for naturprojektet Natur Syd, der er økonomisk støttet af Silkeborg Kommune, give oplæg om dels erfaringer med naturparker andre steder, opkridte udfordringer for en evt. naturpark i geografien omkring Lystrupminde Naturskole – og endeligt præsentere et personligt bud på et større sammenhængende naturområde, der lader fantasien få fuld udblæsning – og ikke lader sig begrænse af rammerne for de eksisterende naturkoncepter.
Borgermødet er åbent for alle – mandag den 21. januar kl. 19 i Toftebjerg Bibliotek & Medborgerhus. Henrik, Martin og Stig / Liga Syd

1 2 3 6