Generalforsamling 2021

BESTYRELSENS BERETNING v. Liga Syds generalforsamling 8. juni 2021

Moderat vækst – som vi har ønsket os
Liga Syd fejrer 6 års fødselsdag ved denne generalforsamling. I alt har vi virket 8 år for at fremme sammenhængskraft og gøre det sjovere at bo i Silkeborg Syd. 
På trods af en pandemi, der i flere omgange har udsat eller aflyst en række planlagte aktiviteter, har vi forøget vores aktivitetsniveau – og vi har øget medlemstallet med ca. 1/3 til ca. 80 betalende medlemmer optalt forud for denne generalforsamling.
Kassebeholdningen er skrumpet fra knap kr. 18.000 til tæt på kr. 14.000 i et år, hvor vi ikke har modtaget direkte tilskud udefra til foreningens ordinære aktiviteter.
Hertil skal nævnes Naturprojektet Natur Syd, der løber i perioden 2020-22, og som udgør et selvstændigt regnskab over tilskuddet fra Silkeborg Kommune, der beløber sig til kr. 75.000 i hvert af de tre tilskudstildelte år. Pga pandemien har aktiviteter – og dermed udgifter – været beskedne, så vi ved indgangen til 2021 stort set lå inde med hele tilskudsbeløbet.

Overordnet set føler vi i bestyrelsen, at foreningen Liga Syd fremstår kendt og værdsat som en aktør, der blander sig i nærdemokratiske anliggender, som samspiller med andre lokale aktører og som tilbyder en vifte af velbesøgte aktiviteter.

Gennemførte aktiviteter i 2020
2020 blev indledt af et brag af en “nytårsparole” med oplæg fra vore tre lokale byrådsrepræsentanter flankeret af gæsteoptræden af koret “On time” fra Vrads.
Vores klassiske og tilbagevendende aktiviteter – en årlig fugletur, affaldsindsamling og plantebytte – blev alle gennemført. Men løvfaldsmiddagen måtte aflyses pga. pandemien. Størstedelen af planlagte foredrag og debatmøder omkring den vilde natur i Silkeborg Syd har nu været udsat mindst to gange ….. men vi har begrundet håb for at kunne gennemføre 5 planlagte foredrag i forsommeren- og eftersommeren 21.
I løbet af 2020 har Liga Syd bidraget med høringssvar i to kommunale anliggender. Dels har vi udtalt os i favør af kommunens naturgenopretningsprojekt ved Sillerup Væld. Og dels har vi sammenfattet et større høringssvar i forlængelse af afholdte borgermøder omkring revision af kommuneplanen for 2020-32.
Aktiviteterne er gennemført af foreningen alene eller i ledtog med andre aktører. Samspillet med de fire lokalråd i Silkeborg Syd skal nævnes specielt. Vi oplever en stor vilje fra alle til at samarbejde om lokale anliggender og håber på yderligere fælles aktiviteter fremover.
Toftebjerg Bibliotek & Medborgerhus skal også fremhæves for deres vilje og hjælp til at facilitere en stor del af vore folkeoplysende aktiviteter.
Her skal der også rettes en tak til Midtjyllands Avis, der gennem ugeavisen Den Lokale Avis har stillet spalteplads til rådighed for foromtaler af vore aktiviteter – og faktisk givet os favørpriser på vore indrykkede annoncer i årets løb.

De indre linjer i Liga Syd
På grund af fraflytning mistede vi vores skattede webredaktør, Lena Fjeldbo, i løbet af 2020. Jens Bloch har taget over og sikrer med et skarp journalistik hånd, at hjemmeside bliver ajourført og medlemsorienteringer kommer rundt i kredsen. Carsten Lindblad er tiltrådt som webmaster-suppleant, så vi nu har en gardering på denne afgørende post.
I 2020 har Jess Hardlei forestået tjansen som kasserer for borgernetværket. På kyndig vis. Vi forsøger vedvarende at tiltrække en kasserer-suppleant, så vi tilsvarende reducerer vores sårbarhed ved ferier eller øvrige fraværsperioder.
Bestyrelsen har bestået af 6 medlemmer (vedtægterne kræver 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer). Ole Thorup har været en del af bestyrelsen siden foreningens start, men har nu varslet sin udtræden for at hellige sig tovholderfunktioner omkring konkrete aktiviteter. Vi skylder ham en stor tak som foreningens altid positive og hjælpsomme fødselshjælper!

Vi 5 tilbageværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller alle. Men det er vores fælles ønske at tiltrække nye – og gerne yngre – kræfter, så vi bliver det maksimale antal bestyrelsesmedlemmer fremover for derved at minimere bestyrelsesarbejdet for den enkelte. Forhåbentligt indfries dette ønske under generalforsamlingens senere punkt omkring valg til bestyrelsen.
Formandsskabet har i foreningens 6 år været varetaget af af Stig Skovbo som formand og Henrik Jacobsen som næstformand. Begge ønsker på sigt at træde ud og lade sig erstatte af nye kræfter, der kan videreudvikle borgernetværket. Det har fungeret meget hensigtsmæssigt med et delt formandsskab, der har muliggjort længere fraværsperioder (fysisk såvel som mentalt) for begge, hvorfor konstellationen med et tæt parløb mellem formand og næstformand anbefales fortsat efter et kommende personskifte.

Visioner & strategier 
“En nøgle til vores relative (selvoplevede) succes i 2019 har været vores samspil med lokalråd og øvrige foreninger i lokalområdet. Vi håber også at kunne udbygge et konkret samspil med lokale institutioner – ikke mindst uddannelsesinstitutionerne – i fremtiden.”
Det ovenstående citat er sakset fra sidste års beretning, men er ikke mindre gældende fremefter. Vi ønsker os et fortsat tæt samspil med vore nuværende tre lokale byrådsmedlemmer – og med forhåbentligt nyindvalgte byrådsmedlemmer efter kommunalvalget i november 2021.
Vi ser ind i et andet halvår 2021, hvor Liga Syd forventeligt kommer til at spille en central rolle som medarrangør af lokale vælgermøder op til kommunevalget. Samtidig håber vi at kunne genstarte righoldige aktiviteter i relation til naturprojektet Natur Syd. Og vi har yderligere ambitioner om at kunne booste folkeoplysningsaktiviteter i samspil med kulturhuset Toftebjerg i det kommende år.

Og skal 2021 så ikke blive året, hvor vi – ved fælles hjælp – runder 100 betalende medlemmer? Med et forslag om uforandret kontingent (100 kroner per person) vil vi fremover have en grundfinansiering på kr. 10.000 til annoncering og gennemførelse af vore aktiviteter.
Hjælp os med at realisere den nævnte målsætning. Og hold dig ikke tilbage med ris & ros til vore aktiviteter og prioriteringer …… kun gennem en engageret dialog vil vi i fællesskab kunne videreudvikle borgernetværket!
Bestyrelsen i Liga Syd, juni 2021

Liga Syd kaster spændetrøjen

Landet løsner forsigtigt på den spændetrøje, som Corona har været for alle. Også for Liga Syds aktiviteter. Men NU: Inden sommerferien vil Liga Syd gennemføre flere af de udskudte arrangementer.

DU KAN SE FREM TIL:

Tirsdag 8. juni kl. 19-21: Generalforsamling (udendørs) i savværksladen ved Lystrupminde Naturskole, Lystrupmindevej 18. Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret. Forslag sendes til formand Stig Skovbo, mail: sts@suc.dk senest en uge før

Søndag 13. juni kl. 10-12: Plantebyttedag hos Heidi og Torben Hansen, Frilandsgartneriet “Mathildelund”, Løvevej 48, Bryrup (tv. i Løve-krydset syd for Bryrup. Mathildelund er første gård på højre hånd)

Søndag 13. juni kl. 13.00: Thorsø rundt (10 km i delvis kuperet terræn / Varighed 2 1/2-3 timer). Naturtur m. lokalhistorisk islæt. Start ved Virklund hallen

Mandag den 14. juni kl. 19-21 Toftebjerg Medborgerhus: ”Vildere vidder i dansk natur”. Foredrag og debat v. naturfilosof Rune Engelbrecht Larsen: Kan naturnationalpark-konceptet bruges i Silkeborg Syd? 

Tirsdag den 15. juni kl. 18.30-21: “Skovvandring med fremvisning af naturnær skovdrift”ved skovrider Niels Peter Dalsgård, Salten Langsø Skovdistrikt, og skovfoged Poul Arne Madsen, St. Hjøllund Plantage. Mødested: Lindholmvej 39, 8680 Ry. Max. 40 deltagere. Tilmelding senest 14/6 til lystrupmindevej@gmail.com

Efteråret 2021
Et efterår – uden restriktioner – vil blive den mest aktive nogensinde i borgernetværkets korte historie. Efterårets byder på yderligere en række møder, eksempelvis:  

Torsdag 9. sept.: Skal vi have en naturpark? v. projektleder Svend Aage Westphalen, Friluftsrådet

Tirsdag 21. sept.: Hvad er egentlig det oprindelige vilde Danmark? v. palæontolog Bent Odgaard

Søndag 26. sept.: Liga Syds traditionelle Løvfaldsmiddag

August, september og oktober: Liga Syd og områdets lokalråd gennemfører valgmøder med vores lokalt bosiddende byrådskandidater til valget i november 2021. Mere følger på Liga Syds hjemmeside

Tirsdag 26. oktober: Åbent vælgermøde – Spørg borgmesterkandidaterne: Hvad de vil med Silkeborg kommune de næste 4 år? 

Skovlandet vil tiltrække tilflyttere

Som den sydlige udkant har Skovlandet (Vinding-Bryrup-Vrads) ikke haft samme befolkningstilvækst som andre dele af Silkeborg kommune. Det vil Skovlandets lokalråd ændre på  den 8. maj, hvor alle med nysgerrighed på områdets kvaliteter inviteres til at tage turen gennem det grønne bakkede, skovklædte  sølandskab.

Der bliver pitstop ved en lang række begivenheder og præsentationer fra Vinding over Bryrup til Lystrupminde. Det kan du orientere dig om her på Skovlandets hjemmeside.

Liga Syd bidrager på Lystrupminde Natur-skole med ude-yoga, vandre- og cykelture i området.  

Se dagens fulde  program på skovlandet.dk og præsentationen på Silkeborg kalder 

Liga Syds program på Lystrupminde Naturskole ses herunder:

Mere natur, ja tak. Men går det for stærkt?

På mindre end et år har staten udpeget 5 områder til naturnationalparker, hvor naturen skal have lov at gå sin gang. Yderligere 10 naturområder er på vej til at få en tilsvarende status. 

Liga Syd jubler over den øgede nationale fokus på vildere natur og naturbeskyttelse. Men midt i jubelen udtrykker Liga Syd også bekymring for, at “en forceret tilgang til et komplekst emne vil medføre hovsaløsninger uden behørig inddragelse af lodsejere og interesseorganisationer”.

Formand og næstformand i Liga Syd, Stig Skovbo og Henrik Jacobsen, henviser til, at Liga Syd har fået i opdrag af Silkeborg kommune at “afdække mulighederne for en naturpark ell. lign. i området omkring Lystrupminde eller Silkeborg Syd” – og understreger, at det i Natur Syd-projektet netop sker i en dialog med såvel statslige som private jordbesiddere.  Du kan læse læserbrevet her:

Vær med til at redde guldblommen

Rundt omkring i den gl. Them kommune er der utrolig mange naturperler. Omkring 3 km Them by ligger et fredet område, kaldet “Røserne”. En røse er en lille. bunke af sten, og i området ligger en pæn samling af røser fordelt i småhøje.  Sådanne småhøje kaldes rydningsrøser, fordi de består af opsamlede sten fra markerne. I flere af røserne har man fundet keramik fra førromersk jernalder. I det  omkring eller ældre end 2000 år. Ligasyd har tidligere skrevet om stedet: ttp://ligasyd.dk/se-forfaedrenes-spor-dit-eget-naeromraade

Som skrevet dengang er det altså et dejligt mål for en gåtur i omådet, og for naturinteresserede er der masser at se på og opdage. Plantelivet er unikt og svarer til det man finder på overdrev.
Men fra juni og resten af sommeren er der en dominerende plante som tager magten. Og det er ørnebregnen. Silkeborg kommune har forvaltet det fredede område med store slåmaskiner 2 gange hver sommer for at holde ørnebregnen nede. Det har givet gode vilkår for mange planter, bl. a den sjældne “Guldblomme”. Men det er ofte når eller lige før blomstringen er allersmukkest, at denne slåning finder sted. Herved forringes vilkårene for guldblommen betydeligt.

Det har været til stor ærgrelse for de lokale. Derfor har en lille gruppe, bestående af Verner Dalsgård, Hjortsballe, Randi Hansen og Trein Bojsen, Silkeborg og Bent Karkov, Them, lavet en aftale med Silkeborg kommunes naturforvaltning ved Poul Erik Thystrup, om i  juni og august at foretage en manuel bekæmpelse af ørnebregner og pile- og birkekviste ved hjælpe af le og hakke.
Vi har allerede aftale med flere, men vi vil gerne indbyde medlemmer af Ligasyd til også at medvirke til dette. Det kan I gøre ved at skrive en mail til bkarkov@gmail.com eller anmode om optagelse i facebook-gruppen: Hjortsballerøsernes venner.  https://www.facebook.com/groups/308450923923373. Her kan man også se fotos og andet fra stedet og det vil blive meddelt her og på mail på hvilke dage ørnebregne-“massakren” vil finde sted:
På gruppens vegne / Bent Karkov

Nyt år – nye aktiviteter

Et nyt kalenderår er indledt. Et år, hvor vi fortsætter en usikker periode præget af corona-pandemiens restriktioner og forsamlings begrænsninger. Vi har dog tillid til, at forårets komme i forening med igangværende vaccinationer vil muliggøre aktiviteter i Liga Syd, forhåbentligt allerede startende efter påske 2021. Vi vedhæfter derfor vores aktivitetskalender for forår og forsommer og håber meget, at fortsatte udsættelser undgås.
I løbet af 2020 er medlemstallet vokset stødt, så vi nu er omkring 80 kontingentbetalende medlemmer i borgernetværket. Også i 2021 koster et personligt medlemskab kr. 100. Medlemskontingenterne går ubeskåret til at dække annonceringer og gennemførelse af foreningens aktiviteter.

Du kan indbetale dit kontingent på Mobile Pay (620318) eller bankoverførsel (9860 0000522937). Husk at oplyse navn og mailadresse i fb. med betalingen, så vi kan maile dig omkring kommende aktiviteter.
Er du nyt medlem og har indbetalt kontingent i sidste kvartal 2020, gælder denne indbetaling også for 2021

Se aktivitetskalenderen i fuldt format HER

Liga syd er klar efter pandemien

Liga Syd er klar med en række initiativer, når situationen normaliseres. I dagens udgave (27/1) af Den Lokale Avis fortælles om planerne, der giver rig mulighed for at være med i et aktivt borgernetværk.
Til det er der også brug for alle aktive hænder. Også DU er velkommen i et givende samarbejde:

1 2 3 4