Mere natur, ja tak. Men går det for stærkt?

På mindre end et år har staten udpeget 5 områder til naturnationalparker, hvor naturen skal have lov at gå sin gang. Yderligere 10 naturområder er på vej til at få en tilsvarende status. 

Liga Syd jubler over den øgede nationale fokus på vildere natur og naturbeskyttelse. Men midt i jubelen udtrykker Liga Syd også bekymring for, at “en forceret tilgang til et komplekst emne vil medføre hovsaløsninger uden behørig inddragelse af lodsejere og interesseorganisationer”.

Formand og næstformand i Liga Syd, Stig Skovbo og Henrik Jacobsen, henviser til, at Liga Syd har fået i opdrag af Silkeborg kommune at “afdække mulighederne for en naturpark ell. lign. i området omkring Lystrupminde eller Silkeborg Syd” – og understreger, at det i Natur Syd-projektet netop sker i en dialog med såvel statslige som private jordbesiddere.  Du kan læse læserbrevet her:

Vær med til at redde guldblommen

Rundt omkring i den gl. Them kommune er der utrolig mange naturperler. Omkring 3 km Them by ligger et fredet område, kaldet “Røserne”. En røse er en lille. bunke af sten, og i området ligger en pæn samling af røser fordelt i småhøje.  Sådanne småhøje kaldes rydningsrøser, fordi de består af opsamlede sten fra markerne. I flere af røserne har man fundet keramik fra førromersk jernalder. I det  omkring eller ældre end 2000 år. Ligasyd har tidligere skrevet om stedet: ttp://ligasyd.dk/se-forfaedrenes-spor-dit-eget-naeromraade

Som skrevet dengang er det altså et dejligt mål for en gåtur i omådet, og for naturinteresserede er der masser at se på og opdage. Plantelivet er unikt og svarer til det man finder på overdrev.
Men fra juni og resten af sommeren er der en dominerende plante som tager magten. Og det er ørnebregnen. Silkeborg kommune har forvaltet det fredede område med store slåmaskiner 2 gange hver sommer for at holde ørnebregnen nede. Det har givet gode vilkår for mange planter, bl. a den sjældne “Guldblomme”. Men det er ofte når eller lige før blomstringen er allersmukkest, at denne slåning finder sted. Herved forringes vilkårene for guldblommen betydeligt.

Det har været til stor ærgrelse for de lokale. Derfor har en lille gruppe, bestående af Verner Dalsgård, Hjortsballe, Randi Hansen og Trein Bojsen, Silkeborg og Bent Karkov, Them, lavet en aftale med Silkeborg kommunes naturforvaltning ved Poul Erik Thystrup, om i  juni og august at foretage en manuel bekæmpelse af ørnebregner og pile- og birkekviste ved hjælpe af le og hakke.
Vi har allerede aftale med flere, men vi vil gerne indbyde medlemmer af Ligasyd til også at medvirke til dette. Det kan I gøre ved at skrive en mail til bkarkov@gmail.com eller anmode om optagelse i facebook-gruppen: Hjortsballerøsernes venner.  https://www.facebook.com/groups/308450923923373. Her kan man også se fotos og andet fra stedet og det vil blive meddelt her og på mail på hvilke dage ørnebregne-“massakren” vil finde sted:
På gruppens vegne / Bent Karkov

Nyt år – nye aktiviteter

Et nyt kalenderår er indledt. Et år, hvor vi fortsætter en usikker periode præget af corona-pandemiens restriktioner og forsamlings begrænsninger. Vi har dog tillid til, at forårets komme i forening med igangværende vaccinationer vil muliggøre aktiviteter i Liga Syd, forhåbentligt allerede startende efter påske 2021. Vi vedhæfter derfor vores aktivitetskalender for forår og forsommer og håber meget, at fortsatte udsættelser undgås.
I løbet af 2020 er medlemstallet vokset stødt, så vi nu er omkring 80 kontingentbetalende medlemmer i borgernetværket. Også i 2021 koster et personligt medlemskab kr. 100. Medlemskontingenterne går ubeskåret til at dække annonceringer og gennemførelse af foreningens aktiviteter.

Du kan indbetale dit kontingent på Mobile Pay (620318) eller bankoverførsel (9860 0000522937). Husk at oplyse navn og mailadresse i fb. med betalingen, så vi kan maile dig omkring kommende aktiviteter.
Er du nyt medlem og har indbetalt kontingent i sidste kvartal 2020, gælder denne indbetaling også for 2021

Se aktivitetskalenderen i fuldt format HER

Liga syd er klar efter pandemien

Liga Syd er klar med en række initiativer, når situationen normaliseres. I dagens udgave (27/1) af Den Lokale Avis fortælles om planerne, der giver rig mulighed for at være med i et aktivt borgernetværk.
Til det er der også brug for alle aktive hænder. Også DU er velkommen i et givende samarbejde:

Vi vælter ud i naturen

Corona’en har fået mange af os til at øge turen ud i det grønne. Kan naturen holde til det?

Øget pres på naturen: Her under pandemien kan der spottes parkerede biler snart sagt overalt ved skovveje, stinet og naturområder. Også i det mere tyndtbefolkede Silkeborg Syd. 

Sundhedsmyndighederne må klappe i hænderne. Det er godt for både krop og sjæl. Og mon ikke en øget glæde ved naturoplevelsen på den lange bane vil medvirke til at sikre, at vi værner bedre om naturens værdier og mangfoldigheder?

Men kan naturen holde til det øgede besøgstal? Bliver den vilde flora nedtrampet og vildtet stresset, når horder af ungdommelige festivaldyrkere og vilde adrenalinjunkiere på MTBs nu i afmagt tramper rundt i den midtjyske natur? Entydige svar skal man nok være forsigtige med, men heldigvis er langt de fleste naturbrugere både diciplinerede og velkomne gæster i skovområder såvel som i det åbne land, hvis man lytter til Naturstyrelsens folk og til private lodsejere i det midtjyske. Når altså blot de gæstende naturbrugere respekterer de gældende regler for besøg i naturen.

Hvad må vi – og hvad må vi ikke – som naturgæster? Naturbeskyttelsesloven fastlægger, hvad vi som gæster må i naturen – og hvad vi ikke må – når vi bevæger os rundt i det varierede midtjyske terræn. De fleste af os ved, at vi i private skove skal holde os til menneskeskabte veje og stier, mens vi i statsskove må bevæge os frit i terrænet. Der gælder også skærpede restriktioner for ophold i private skovområder, mens reglerne er mere liberale i statsskovene.

At dyrkede arealer ikke må krydses er også kendt af de fleste. Men mere vanskeligt er det at tolke Naturbeskyttelseslovens regelsæt for, hvordan besøgende gæster må bevæge sig rundt i det åbne udyrkede land. For udyrkede arealer i private skove gælder samme regler, som for de private skove: – kun adgang på menneskeskabte veje og stier. Men for de udyrkede arealer udenfor skovene er der ”fri fladefærdsel” i dagtimerne. Det sidstnævnte gælder dog ikke for hegnede arealer.

Lettere forpustet bliver man som ”regelrytter”, hvis du på forhånd ønsker at kunne Miljøstyrelsens adgangsregler på fingerspidserne. Derfor har LigaSyd aftalt med Silkeborg kommune at gennemføre et offentligt møde, når corona’en klinger af, hvor vi får juridisk hjælp til at navigere i de gældende adgangsregler til naturen.

Natur Syd stadig på vågeblus – Sidst på året 2020 indgik et folketingsflertal en delaftale for finanslovene fra 2021-24 om at investere næsten en milliard kroner i mere urørt skov og etablering af yderligere 13 naturnationalparker. Mon Silkeborg Kommune agter at byde ind på midlerne til sikring af mere vild natur i fremtiden?

I LigaSyd har vi modtaget kommunal støtte til at afdække mulighederne for fremtidige større naturprojekter i Silkeborg Syd. Projektet Natur Syd træder som så meget andet vande lige nu på grund af corona’en. Men vi håber at kunne gennemføre de udsatte foredrag og debatarrangementer fra 2020 inden sommerferien, så naturprojektet kan bidrage med lokale forslag til sådanne naturprojekter. Dertil er det afgørende, at forsamlingsforbudet ophører, så vi igen kan mødes med lodsejere og interesseorganisationer omkring mulige projektforslag.
Bestyrelsen i Liga Syd

Pandemien i lokalområdet

Rødel ved Brassø. Foto: Stig Skovbo

Liga Syd udskyder planlagte aktiviteter til efter påske. Corona-pandemiens rasen får nu Liga Syd til at udsætte planlagte aktiviteter til forhåbentlig gennemførelse efter påske – og før sommerferien. Det forudsætter dog, at forårets komme i forening med den igangværende vaccinering betyder, at restriktionerne lettes.

Programmet indeholder foruden foreningens generalforsamling en deltagelse i Skovlandets bosætningsdag i begyndelsen af maj, affaldsindsamling i april samt optaktsmøde til det kommende kommunalvalg i november.

Også en række udsatte aktiviteter i forbindelse med naturprojektet Natur Syd påtænkes gennemført i løbet af forsommeren. Det gælder dels foredrag og debatmøder om ”mere vild natur i Silkeborg Syd” samt guidede naturture i lokalområdet.

Går du med ideer til lokale aktiviteter, der kan styrke sammenhængskraften i Silkeborg Syd, hører vi gerne fra dig. Vi velkommer nye tovholdere for vore aktiviteter, så aktivitetsniveauet kan blomstre, når alle restriktioner er overvundet.

En revideret aktivitetskalender kan du først i februar finde på www.ligasyd.dk
Stig Skovbo

Møder Corona-udsat

Pga. Corona-situationen har Liga Syd måttet udsætte møderne
TIRSDAG 24. NOV. : Skal vi have en Naturpark i Silkeborg Syd
ONSDAG 9. DEC.: Kan bæredygtig skovdrift modvirke tab af biodiversitet?

Møderne berammes snarest, når muligheden for at forsamles ændrer sig!
Tak for forståelsen / Liga Syd

1 3 4 5 6 7