Færre penge til forsamlingshuse

Kultur- og Fritidsudvalget har fordelt tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse. 9 har søgt om 401.000 kr. Udvalget har dog måttet reducere i de ansøgte beløb for at tilpasse uddelingen til udvalgets samlede budget på 235.000 kr. Salten Borgerhus får således 31.000 kr. til udskiftning af døre og slibning af gulv. Virklund Fritidscenter 6.450 kr. til vedligeholdelse af gulv.

Byrådet kan bindes af folkeafstemning

Byrådet har anerkendt, at en folkeafstemning kan binde byrådet i lokale spørgsmål. SF har rejst spørgsmålet for at klargøre kommunens regelsæt for, hvordan et sådant krav skal håndteres.

Generelt mener byrådet sig godt “klædt på” til at træffe demokratiske beslutninger på borgernes vegne. Men stiller et byrådsmedlem krav om folkeafstemning, skal kravet dels varsles i god tid inden det pågældende byrådsmøde, dels igangsættes en proces, hvor relevante udvalg skal belyse sagen og de administrativt/økonomiske konsekvenser.

Når byrådet herefter frem til, at folkeafstemningen kan afholdes, skal det ske inden for en 2 måneder.

OBS: Nye regler for tilskud

Kommunens støtte til lokal udvikling, eksempelvis klubhus, spejderhytte m.m., er blevet en så stor succes, at principperne for tildeling ændres.

I 2020 stiller Silkeborg kommune godt 7 mio. kr. til rådighed for såkaldt “lokalt initierede” projekter. Sidste år løb 20 ansøgninger op i nærheden af 10 mio. kr.

Hidtil er tildelingen sket efter “først til mølle”. Nu vil der være 4 årlige udvælgelsesrunder med ansøgningsfrist 15/2, 15/4, 15/8 og 15/10. To måneder senere vil de støttede projekter være udvalgt. Forudsætningen for tilskud er uændret.

S skal finde ny kandidat i Syd

Find Poulsen

Den socialdemokratiske byrådsgruppe har siden valget hentet Find Poulsen, Them, ind som vikar for et byrådsmedlem, men det får en ende nu.

Find Poulsen har ønsket at stoppe sit politiske virke p.g.a arbejdspres og ny suppleant i byrådsgruppen bliver formand for LO, Viggo Thinggaard, Silkeborg.

Ved valget fik Find Poulsen 373 persaonlige stemmer og har ofte vikarieret i byrådsgruppen. Første viceborgmester Søren Kristensen (S) beklager Find Poulsens beslutning. Til Liga Syd fortæller han, at “partiet støtter op om Dorthe Jensens lokale indsats, men at partiet igangsætter arbejdet for at finde en afløser for Find Poulsen. Det er jeg sikker på nok skal lykkes, siger han.

Ud over Find Poulsen har også Venstres Bent Jensen, Them, og Radikale Venstres Kim Egeskov, Them, vikarieret for deres respektive partier i byrådet.

Ny hal-aftale skal udligne forskel

En ny måde at give kommunalt tilskud til selvejende haller er på vej; herunder også til Frisholm, Bryrup og Hjøllund. Planen er klar, men byrådets Kultur- og Fritidsudvalg har valgt at tage en ny drøftelse med de involverede halbestyrelser inden ikrafttræden. 

Udvalgets oplæg bunder i en analyse, der viser ret store udsving i den måde, kommunen hidtil har ydet tilskud til hallerne. Den nye aftale tilsigter at udjævne forskellene. Modsat, siger udvalget, må et nyt implementeringstilskud ikke reducere den enkelte hals hidtidige tilskud mere end maksimalt 10% over en 5-årig periode. 

Aftalen skal træde i kraft april 2020 og rækker 10 år frem. I udvalgets oplæg estimeres en budgetramme for 

* Hjøllund hallen 81.000 inkl. vedligehold og alm. drift

* Them Fritidscenter (Frisholm og Bryrup foruden Them svømmehal) 5.286.000 kr.

Them-Salten Lokalråd ind i Nærdemokratiudvalget

Medlem af Them-Salten Lokalråd, Søren Olsen, blev på weekendens Nærdemokrati-konference nyvalgt til byrådets Nærdemokratiudvalg. Valget blev foretaget blandt kommunens lokalråd og gælder for de næste 2 år. Søren Olsen afløser tidl. byrådsmedlem Anders Riberholm Henriksen, Grauballe Lokalråd.

Silkeborg Syd er desuden repræsenteret i Nærdemokratiudvalget af Jens Bloch, Liga Syd. Hans embeds-periode udløber til årsskiftet og vil blive genbesat af byrådet.

Nærdemokrati-konferencen for de 28 lokalråd blev i år afholdt i Arena Midt, Kjellerup

En håndsrækning til vore byer

Silkeborg kommune er på vej med en omfordeling af kommende almentnyttigt boligbyggeri, så kommunens mindre byer i højere grad tilgodeses.

Planen skal drøftes med boligselskaberne, men ventes for byrådet til behandling i september.

Ifølge oplægget vil Them og Gjessø hver får 15 boligkvoter i 2020-2021 og Bryrup 10.

Læs Liga Syds nyhedsbrev HER


Langsom befolkningsvækst

Det er sagt, at “man kun kan have tillid til en statistik, man selv har lavet” . Og om prognoser, at de “ikke bør laves, før fremtiden er sikker!”

På den baggrund kan det fastslås, at i befolkningsudviklingen i Silkeborg Syd

                      1) prognosemæssigt udvikler sig godt    

                      2) men statistisk set gør det umådeligt laaaaaaaangsomt.

Når eksempelvis Silkeborg kommune i sin nyeste befolkningsprognose (til år 2032) spår en befolkningsvækst for hele kommunen på 13,3%, så stikker både Virklund og Gjessø af. Her anslår prognosen en vækst i 2032 for

                      Virklund         + 16,3% til 4.064 personer
                      Gjessø:         + 14,5% til 1.413 personer

Holder man derimod fremgangen op mod kommunens faktiske stigning i indbyggere, ja så udgør Virklunds vækstbidrag 4,6% og Gjessøs 1,4%.

Det går laaaangsomt

Og i den øvrige del af Silkeborg Syd er udviklingen langsommere. Godt nok stiger befolkningstallet (for Virklund, Gjessø, Them-Salten og Bryrup-Hjøllund til sammen) med 7,7% i forhold til det antal indbyggere, vi er i dag.

Men målt i forhold til kommunens generelle vækst er væksten i Silkeborg Syd kun lige netop i plus med 0,9%!

Det siger prognosen for 2032*                                                                             

                      Virklund                              +16,3% til 4.064 personer                                             Them-Salten                       +  6% til 3.904 personer    
                      Gjessø                                   +15% til 1.413 personer    
                      Bryrup-Hjøllund                  –  4% til 2.545 personer     

(*I forhold til 2031-prognosen er der tale om en nedjustering i Virklund med 208 personer, i Gjessø med 2 personer, mens Them-Salten og Bryrup forventes at øge (i forhold til for ét år siden) med henholdsvis 94 og 4 personer).

På ligasyd.dk  – se også:
Sådan går det skolerne i Silkeborg Syd
Boligbyggeri Silkeborg Syd mod 2032

P.s.: Silkeborg kommunes prognose forudsiger, at kommunen i 2032 vil have 105.437 indbyggere og på det tidspunkt være Danmarks 8. største by. Anslår altså Silkeborg kommunes prognose

1 2 3