Klimaneutral kommune

En ny klimaplan vil fremrykke Silkeborg kommunes mål om at blive CO2-neutral til 2025 (mod tidligere 2030). Siden 2008 er kommunens CO2-udledning reduceret med 24%. Planen skal forstærke indsatsen for bl.a. fosilfri energiforsyning og transport. Der er ikke sat beløb på, hvad det koster at opnå kommunens 0-mål på nu 5 år.

Klimaplanen er nu i offentlig høring. Se Klimaplanen her

Outdoor-hovedstad får sit eget udvalg

Danmarks Outdoor hovedstad, som Silkeborg kommune betegner sig, har fået sit eget udvalg med Venstres byrådspolitiker Mads Frandsen som formand. Øvrige udvalgsmedlemmer er formand for Foreningen Outdoor Institute, Mads Rugholm, dir. i DGI Østjylland Flemming Poulsen, uddannelsesleder på SOSU Østjylland, Anette Offersen foruden byrådsmedlemmerne Bente Refslund (F), Kristoffer Møller Jensen (V) og Kim Nielsen Barslund (A). 

På udvalgets første møde (17/2) fremlagde udvalget Masterplanen for Outdoor Silkeborg. Få en smagsprøve for Silkeborg Syd her

Færre penge til forsamlingshuse

Kultur- og Fritidsudvalget har fordelt tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse. 9 har søgt om 401.000 kr. Udvalget har dog måttet reducere i de ansøgte beløb for at tilpasse uddelingen til udvalgets samlede budget på 235.000 kr. Salten Borgerhus får således 31.000 kr. til udskiftning af døre og slibning af gulv. Virklund Fritidscenter 6.450 kr. til vedligeholdelse af gulv.

Byrådet kan bindes af folkeafstemning

Byrådet har anerkendt, at en folkeafstemning kan binde byrådet i lokale spørgsmål. SF har rejst spørgsmålet for at klargøre kommunens regelsæt for, hvordan et sådant krav skal håndteres.

Generelt mener byrådet sig godt “klædt på” til at træffe demokratiske beslutninger på borgernes vegne. Men stiller et byrådsmedlem krav om folkeafstemning, skal kravet dels varsles i god tid inden det pågældende byrådsmøde, dels igangsættes en proces, hvor relevante udvalg skal belyse sagen og de administrativt/økonomiske konsekvenser.

Når byrådet herefter frem til, at folkeafstemningen kan afholdes, skal det ske inden for en 2 måneder.

OBS: Nye regler for tilskud

Kommunens støtte til lokal udvikling, eksempelvis klubhus, spejderhytte m.m., er blevet en så stor succes, at principperne for tildeling ændres.

I 2020 stiller Silkeborg kommune godt 7 mio. kr. til rådighed for såkaldt “lokalt initierede” projekter. Sidste år løb 20 ansøgninger op i nærheden af 10 mio. kr.

Hidtil er tildelingen sket efter “først til mølle”. Nu vil der være 4 årlige udvælgelsesrunder med ansøgningsfrist 15/2, 15/4, 15/8 og 15/10. To måneder senere vil de støttede projekter være udvalgt. Forudsætningen for tilskud er uændret.

S skal finde ny kandidat i Syd

Find Poulsen

Den socialdemokratiske byrådsgruppe har siden valget hentet Find Poulsen, Them, ind som vikar for et byrådsmedlem, men det får en ende nu.

Find Poulsen har ønsket at stoppe sit politiske virke p.g.a arbejdspres og ny suppleant i byrådsgruppen bliver formand for LO, Viggo Thinggaard, Silkeborg.

Ved valget fik Find Poulsen 373 persaonlige stemmer og har ofte vikarieret i byrådsgruppen. Første viceborgmester Søren Kristensen (S) beklager Find Poulsens beslutning. Til Liga Syd fortæller han, at “partiet støtter op om Dorthe Jensens lokale indsats, men at partiet igangsætter arbejdet for at finde en afløser for Find Poulsen. Det er jeg sikker på nok skal lykkes, siger han.

Ud over Find Poulsen har også Venstres Bent Jensen, Them, og Radikale Venstres Kim Egeskov, Them, vikarieret for deres respektive partier i byrådet.

Ny hal-aftale skal udligne forskel

En ny måde at give kommunalt tilskud til selvejende haller er på vej; herunder også til Frisholm, Bryrup og Hjøllund. Planen er klar, men byrådets Kultur- og Fritidsudvalg har valgt at tage en ny drøftelse med de involverede halbestyrelser inden ikrafttræden. 

Udvalgets oplæg bunder i en analyse, der viser ret store udsving i den måde, kommunen hidtil har ydet tilskud til hallerne. Den nye aftale tilsigter at udjævne forskellene. Modsat, siger udvalget, må et nyt implementeringstilskud ikke reducere den enkelte hals hidtidige tilskud mere end maksimalt 10% over en 5-årig periode. 

Aftalen skal træde i kraft april 2020 og rækker 10 år frem. I udvalgets oplæg estimeres en budgetramme for 

* Hjøllund hallen 81.000 inkl. vedligehold og alm. drift

* Them Fritidscenter (Frisholm og Bryrup foruden Them svømmehal) 5.286.000 kr.

1 2 3 4