Renseanlæg i Vrads og Hjøllund får ny frist – afgørelse udsat

SIDSTE NYT!

Rensesanlæggene i Vrads og Hjøllund er fortsat genstand for politisk debat, men så sent som onsdag blev en afgørelse atter udskudt. 

Gårsdagens drøftelse i byrådets Klima- og Miljøudvalg var foranlediget af kommunens Teknik- og Miljøafdeling. Herfra ønskede man, at udvalget skulle tage stilling til det overordnede lovkrav, at det er kommunens ansvar at sikre beskyttelsen af de store midtjyske drikkevandsressourcer i området, og at en nedlæggelse derfor er at foretrække.

Imidlertid har det kommunalt ejede, Silkeborg Forsyning, tidligere konkluderet, at den miljømæssige gevinst er beskeden og ikke står mål med den økonomiske indsats, når spildevandet skal rørlægges til Them.

På den baggrund udsatte Klima- og Miljøudvalget sagen, hvori også indgår et lokalt løsningsforslag fra Spildevandsgruppen i Vrads.

Færre busser til Gjessø?

Bybussen mellem Gjessø og Silkeborg står til at få færre afgange i den køreplan, som Midttrafik vil justere fra sommeren 2020. Et lavt passagertal kan betyde, at den tidlige morgen- og 2 aftenbusser nedlægges, og at 5 formiddags-/middagsture skal køre omkring Silkeborg Bad. Oplægget ligger nu hos kommunen til vurdering.

WoodCon vil kunne udvide

WoodCon i Løve, der producerer træspær, har brug for en ny hal til moderne produktionsudstyr.  Virksomheden har derfor bedt om forhåndstilsagn fra Silkeborg kommune. Her vurderer teknik- og miljøafdelingen, at “der ikke bliver tale om væsentlige ændringer i det bestående miljø” og giver sin anbefaling, når det politiske system skal tage stilling her i november. Produktionshallen vil bl.a. blive bygget på et areal, hvor en eksisterende lagerhal fjernes. 

Liga Syd reviderer kommuneplan

Beboerne i Silkeborg Syd har nu et halvt år til at beslutte, hvad der er vigtigt for vores lokale udvikling i de næste mange byrådsperioder. Til maj starter kommunen sammenskrivningen af den Kommuneplan, som skal erstatte den eksisterende plan på over 3.500 sider. Heraf fylder vores byområder de 450.

En ny kommuneplan ventes vedtaget ved udgangen af 2020. Derfra vil planen fastlægge udviklingen de næste mange byrådsperioder. Liga Syd vil sammenskrive de tværgående problemstillinger, som er vigtige for Silkeborg Syd eksempelvis offentlig trafik, wifi-dækning, cykelstier, naturpleje etc.

På et første debatmøde på Toftebjerg (billedet) redegjorde områdets 4 lokalråd for, hvilke forhold de enkelte byområder agter at inddrage i revisionen. Dit bidrag er også velkomment – send dine tanker til mail@ligasyd.dk

Debatmøde i Toftebjerg den 29.10.2019

2020-budget: Penge til Natur Syd

Seks af byrådets otte partier står bag den aftale, som skal få kommunens budget 2020 til at hænge sammen. I forliget fremgår det at:

Natur Syd får 75.000 kr. årligt i et 3-årigt projekt (se LigaSyd Nyt 11-2019 ) til et samarbejde mellem Liga Syd og Naturstyrelsen. Der er tale om et forprojekt for en evt. etablering af en naturpark eller større naturprojekt. Parterne er allerede i god dialog; bl.a. om et samspil, der kan styrke naturformidlingen på Lystrupminde Naturskole.

Skolerne får ekstra 15 mio. kr., hvad skolerne i høringsrunden har kvitteret for med tilfredshed. Eksempelvis udtrykt af skolebestyrelsen i Bryrup, der glæder sig over, “at der nu for alvor er sat prop i besparelserne. Pengene falder på et tørt sted”. 

… yderligere giver budgettet ekstra 5 mio. til børnepasning i dagplejen og børneinstitutioner.

Virklund Børnehave bliver dyrere

Byrådet igangsatte i juni en udvidelse af Virklund Børnehave og Troldehøjen med en samlet bevilling på 13 mio. kr. Men det rækker ikke. Børn- og Ungeudvalget skal her i november vurdere en ekstra bevilling på 2,5 mio. kr. Der skal rettes fejl ved eksisterende byggeri, ligesom licitationen over Troldehøjen gav dyrere priser end forventet. Ombygningen vil give plads til pasning af yderligere godt 40 børn.

1 2 3