Dialogmøde med MJA & ordinær generalforsamling i Liga Syd

Onsdag den 25. januar 2017 kl. 19:00 / Medborgerhuset Toftebjerg

 1. halvleg: Referat fra dialogmøde med Midtjyllands Avis (MJA):

26 deltagere var mødt op for at høre MJA’s tanker for en styrket lokal nyhedsdækning.

Nyhedsredaktør Brian Holst indledte med at konstatere, at det går godt for Midtjyllands Avis. Økonomien er god og abonnenttallet øges igen.

Efter chefredaktør Hans Krabbes tiltrædelse sidste år er mange ting omkalfatret for at forbedre nyhedsformidlingen. Den faste opdeling i ”øst-nord-vest-syd-sektioner” er ændret. Det betyder primært, at de faste geografiske journalister (og kontaktpersoner) nu suppleres af kolleger, der bredt i dækningsområder behandler tematiserede artikler og artikelserier.

Brian Holst beskrev dernæst, hvordan slogan’et ”Lokal med vilje” er udtryk for avisens intensiverede ønske om at være tilstede i hele dækningsområdet. Dermed vedkender avisen sig et medansvar for at sikre sammenhængskraft og annoncering lokalt.

Efterfølgende beskrev projektmedarbejder Claus Linddahl sit midlertidige virke med at udrede mulighederne for etablering af egentlige partnerskaber mellem avisen og fire lokalsamfund i dækningsområdet. Her nævnte han ideen fra Liga Syd om at genoplive systemet med lokale meddelere (eller ”barfodsjournalister”). Også andre former for samspil mellem avisen og lokalområderne kan komme på tale i løbet af de kommende måneders planlægningsarbejde.

I den efterfølgende dialog delte mange mødedeltagere ud af deres syn på avisens lokale nyhedsdækning. Flere efterlyste en tilbagevenden til de geografiske dækningsområder, mens andre erkendte værdierne i nu at læse mere bredt i avisen for at fange lokale nyheder – og fordi det samtidig er forfriskende med nyhedsdækning fra nye journalistiske skribenter.

Brian Holst konstaterede, at avisen med den ændrede strategi forsøger at få læsere til at konsumere en større del af avisen, fordi de tematiserede artikler også rummer elementer fra lokalområderne. For at kompensere for at læserne ikke farer vild i den nye avisopsætning tilføjede han, at bynavne nu i større grad end tidligere indgår i overskrifterne for artiklerne.

Udviklingsleder ved Silkeborg Bibliotekerne Inge Kring sporede dialogen ind på ugeavisen ”Den Lokale Avis” (DLA). Hun efterlyste en mere appetitlig ugeavis med debatorienterede indlæg. Agner Thulesen tilføjede, at borgere sagtens kunne bidrage til det redaktionelle stof i lokalavisen. Hertil forsikrede Brian Holst forsamlingen om, at avisen gerne vil inddrage læserne i højere grad – og at det beskrevne udredningsarbejde ved Claus har til hensigt at pege på hensigtsmæssige rammer for et tættere samspil mellem avisen og dens læsere.

I forsamlingen var der flere, der påpegede behovet for at sikre kvalitet gennem avisens redigering af evt. lokale bidragsydere. Med henvisning til lokale facebook-sider blev det konstateret, at disse ofte mangler journalistisk kvalitet, hvilket reducerer lysten til at følge disse sider.

En konstatering af, at annoncering for aktiviteter i Silkeborg Syd drukner i den generelle spalte ”Det sker” drejede fokus over på, om vi med DLA har et medie, hvor en fast side til lokal aktivitetskalender for Silkeborg Syd kan indtænkes, da den husstandsomdeles én gang om ugen. Stig gjorde sig til talsmand for, at DLA udgør et stort potentiale for eksperimenter omkring et styrket samspil mellem avis og lokalområde. Han spurgte konkret i deltagerkredsen, om også andre end Liga Syd var interesserede i at oprette et korps af ”barfodsjournalister”. Repræsentanter for lokalråd og foreningsliv støttede umiddelbart en sådan forsøgsordning.

Som konklusion på mødet blev det fastslået, at MJA – i dialog med Liga Syd – arbejder videre på at udrede muligheder for en partnerskabsaftale med Silkeborg Syd. Når et konkret forslag er udarbejdet inviterer Liga Syd og avisen til et nyt borgermøde for at sikre, at det fremtidige samspil bliver bredt ud til en bredere kreds af aktører i Silkeborg Syd.

 1. halvleg: Ordinær Generalforsamling i Liga Syd

Ordstyrer / dirigent: Torben Steenberg valgt efter indstilling fra LS’s bestyrelse.

Referent:  Henrik Jacobsen (eneste tilstedeværende med skriveværktøj ved hånden).

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt med annonce i DLA samt mails til medlemmer.

Bestyrelsens beretning blev oplæst af Henrik & Stig, der i 2016 udgjorde formandsskabet i LS. Hele beretningen kan læses på www.ligasyd.dk

Beretningen gav anledning til en række opfølgende kommentarer og spørgsmål:

 • den stramme økonomi i foreningen (se senere) afledte spørgsmål om ikke foreningen var berettet til kommunalt tilskud til drift eller aktivitetsgennemførelse.
 • Landdistriktspuljen og fondsmidler blev ligeledes nævnt som mulige medfinansieringskilder.
 • Opfordring til at bruge Jens Bæks gård i Bryrup mere til LS-aktiviteter.
 • Opfordring til at følge op på kontingentbetaling, så tidligere medlemmer ikke forsvinder, blot fordi de ikke bliver personligt kontaktet. Andre tiltag til medlemshvervning blev efterlyst.
 • Behov for styrket pleje af medlemmer gerne rundsending af mails forud for alle aktiviteter, hvor LS er (med-)arrangør.
 • Intensiveret arbejde med at skabe en fælles aktivitetskalender for Silkeborg Syd. Gerne i DLA.
 • Liga Syds rolle er diffus og svært at sælge. Forslag om at fokusere mere på miljø- og energispørgsmål i vedtægternes formalsparagraf. Evt. ved at knytte Liga Syd til den globale omstillings-organisering.
 • Aktivt medborgerskab forpligter til lokalt samspil – ikke udelukkende med miljøaktivister, men lige så meget med lokale forenings- og rådsrepræsentanter.
 • Hvordan sikres det, at Liga Syds aktiviteter også rammer den yngre målgruppe?
 • Ønsket om at Liga Syd påtager sig en rolle for at skabe dialog mellem beboere i syd og politikere i byrådet blev fremført.
 • Live streaming af foredrag blev foreslået som en fremtidig indtægtskilde for LS.

Regnskabsaflæggelse ved kasserer Ove Hjort. Foreningen har ved årsskiftet en kassebeholdning på usle kr. 146,07. Udgifter for godt kr. 10.000 (primært til annoncering af aktiviteter) har reduceret kassebeholdningen fra sidste år med knap kr. 6.000.

Efter en drøftelse af mulige fremtidige indtægtskilder blev regnskabet godkendt.

Strategi: – intensiveret medlemshvervning / nye indtægtsgivende aktiviteter / ekstern støtte.

Ændret kontingentpraksis: Fremover betales 12 mdr. frem og ikke resten af kalenderåret. Denne praksis er allerede iværksat af foreningens kasserer. På næste års generalforsamling skal vedtægtsændringsforslag konfirmere denne praksis, hvis den stadig ønskes fastholdt.

Indkomne forslag:

 • Sommerbesøg i Verners orkide-skov (stillet Af Torben Steenberg)
 • Overvågning samt evt. mødearrangement omkring linieføring for en motorvejslinieføring gennem Hjøllund Plantage (stillet af Jens Muff)

Kontingentbetaling: – fastholdes på kr 100 per medlem.

Valg til bestyrelsen:

 • Stig Skovbo (genvalgt)
 • Henrik Jacobsen (genvalgt)
 • Ole Thorup (genvalgt)
 • Torben Hansen (genvalgt)
 • Ove Hjort (nyvalgt)
 • Lena Fjeldbo (nyvalgt)

Helle Søndergaard: Udtræder efter eget ønske for at koncentrere sig om tovholderi ved konkrete LS-aktiviteter.

Suppleanter:

 1. Jens Muff (genvalgt)
 2. Line Streit (genvalgt)

Revisor:

Bent Karkov (genvalgt)

Eventuelt: – intet.

Formanden takkede dirigenten for udvist dåd – og bad alle forsamlede om at skrubbe af, da hans personlige sengetid for længst var overskreden.