Fællesvarme i Silkeborg Syd

Status på udrulning af fjernvarme og øvrige lokale varmetiltag

Vi er mange boligejere i Silkeborg Syd, der bekymrer os om, hvordan vi hver især får omstillet os fra fossile brændsler til vedvarende varmekilder. Status quo er uholdbar ud fra både en økonomisk og en klimamæssig synsvinkel.

Her følger derfor mit behjertede forsøg på at favne status for Silkeborg Syd her ved udgangen af 2022. Og glæd dig …. for de fleste af os i de større lokalsamfund er der igangværende bestræbelser for at sikre fællesløsninger. Enkeltstående boliger må derimod ruste sig til fortsat at skulle opvarme boligen via individuelle løsninger. Silkeborg Kommunes målsætning er, at alle fossile varmekilder er udfaset i 2030.

Udsigt til fjernvarme for 10.000 borgere i Syd & Øst

Byrådet i Silkeborg Kommune har netop vedtaget et tillæg til kommunens varmeplan. Heri tilkendegives, at der i Silkeborg Forsyning arbejdes på at rørføre fjernvarme til (hold fast i bordkanten) Virklund, Sejs-Svejbæk, Knudlund, Rodelund, Salten og Them via en sydgående rørføring fra det centrale fjernvarmesystem i Silkeborg. I dag anvendes overvejende gas og solvarme, men på sigt skal gassen erstattes af vind, termisk varme og biomasse som supplement til solenergi.

Forudsætningen er, at over 60% af husstandene i de nævnte områder tilslutter sig fra starten af en etableringsfase, der forventes at kunne starte først i 2025 og være fuldt udrullet i løbet af 2028. Betingelserne for tilslutning er ikke endeligt fastsat, men der rumles omkring et årligt konverteringsbidrag i en årrække oveni den nuværende tilslutningsafgift. Silkeborg Forsyning arbejder lige nu på at genberegne økonomien i det store varmeprojektforslag.

Mon ikke det bliver et samspil mellem kommune, forsyning og lokalråd, der i 2023 får undersøgt, om interessen for at tilslutte sig projektet er tilstrækkelig til at igangsætte detailprojektering?

Fællesvarme i øvrige lokalsamfund?

Allerede nu ved vi, at der er yderligere igangværende kommunale undersøgelser omkring muligheder for fjernvarme / fællesvarme i Bryrup. På det velbesøgte borgermøde den 6. december i Bryrup blev der nedsat en lokal arbejdsgruppe til at fortsætte dialogen om et muligt fælles decentralt varmeanlæg i Bryrup.

Vi ved også fra kommunens varmeplanstillæg, at der ikke kommer fjernvarme fra Silkeborg Forsyning i Gjessø, Katrinedal, Tømmerby, Vinding, Vrads og Hjøllund – med mindre, at de nævnte lokalsamfund (som i Bryrup) selv tager initiativ til at undersøge muligheder for etablering af fællesvarme løsninger, hvis de ønsker alternativer til individuelle varmeanlæg for den enkelte bolig.

For at støtte sådanne initiativer har Silkeborg kommune afsat kr. 250.000 fra puljen til klima- og grøn omstilling til assistance med omstilling til vedvarende energikilder overfor små lokalsamfund og fritliggende husstande.

Fritliggende boliger i kommunen

Som nævnt må fritliggende boliger fortsat ty til individuelle varmeløsninger. Her kan boligejere fortsat anvende de statslige tilskudsordninger til at konvertere fra fossile til vedvarende varmekilder. Disse tilskudsordninger ”låses” fremover for boliger, der ligger i områder, hvor fjernvarme sandsynligvis bliver udrullet.

Flere tætliggende boliger – som f.eks. de allerede nævnte lokalsamfund samt Fogstrup, Salten Skov, Løgager og måske andre klyngebeboelser med overvejelser om fælles termonet – kan stadig søge den nævnte kommunale pulje om hjælp til projektforberedelse m.v.

En lang rejse er godt på vej

Inden længe dumper der et personligt brev ind af brevsprækken til den enkelte boligejer i kommunen. Det er kommunen, der er afsender af brevene. Her kan du se, om din/jeres bolig har udsigt til at blive tilbudt fjernvarme indenfor de kommende 3-6 år.

I LigaSyd har vi sammen med de fire lokalråd i Silkeborg Syd medvirket omkring gennemførelse af borgermøder om fremtidige varmeløsninger. De har haft til hensigt at sikre tidlig borgerinddragelse i det omfattende arbejde med at omstille til vedvarende varmekilder.

I den forbindelse har vi samarbejdet med vore lokalt bosiddende byrådsmedlemmer, med kommunens afdeling for teknik & miljø samt med Silkeborg Forsyning. Og oplevet, at ingen af disse aktører har siddet på hænderne. Vi har modtaget både rettidig og kompetent sparring.

Kombineret med et beslutsomt byråd, der på kort tid har tilrettet både energi- og varmeplan, er status vel, at vi i Silkeborg Kommune er godt på vej med den massive omstillingsproces mod mere klimarigtig fremtidig opvarmning af vores boliger.

Individuelle overvejelser

Der er ikke tilslutningspligt overfor udrulningen af kommunal fjernvarme. Det giver individuel frihed for den enkelte boligejer til at tage bestik af egen situation.  Er det nuværende anlæg udslidt eller uøkonomisk? Eller vil det kunne holde til eventuel fællesvarme etableres?

Erfaringer fra udrulning af fjernvarme i andre områder anviser velgennemtænkte overgangsordninger, hvor varmepumper – eller for den sags skyld overflødiggjorte gasfyr med restlevetid – lejes ud til boligejere, der venter på fællesvarme.

Den nuværende mulighed for at sikre fornuftig samfundsøkonomi og forbrugerøkonomi i fjernvarmeløsninger aftager selvsagt for hver husstand i fremtidige fjernvarmeområder, der tvinges til at skifte deres fossile anlæg her-og-nu. Af samme grund må vi alle håbe på, at kommunens plan for udrulning af fjernvarme bliver besluttet hurtigst muligt.

Stig Skovbo