Liga Syd sigtelinjer 2020

Se sigtelinjerne som PDF HER

Hvornår skal Liga Syd blande sig i lokalpolitiske emner
Ifølge vore vedtægter har Liga Syd til formål at styrke handlekraft, trivsel og fællesskaber i Silkeborg Syd. Alt det, der styrker sammenhængskraften i Silkeborg Syd. Aktivt medborgerskab skal udvises uden partipolitisk tilknytning.
Konkret tilstræber vi at indfri det beskrevne formål ved at gennemføre åbne arrangementer og aktiviteter …..  sammen med andre eller alene.
Vi blander os på opfordring – eller når vi selv oplever, at der er noget væsentligt i lokalsamfundet at kæmpe for …… enten for at bevare noget værdifuldt eller for at skabe en ønskelig forandring.

Hvad skal Liga Syd ikke blande sig i?
Lokalpolitiske anliggender, som vi i Liga Syd mener, hører under et eller flere af de fire lokalråd i Silkeborg Syd, afstår vi fra at blande os i …… med mindre vi inviteres ind eller oplever, at de respektive lokalråd undlader at håndtere samme anliggender.

Hvad skal Liga Syd blande sig i?
Uden at lade os begrænse til nedenstående oplistning ønsker vi  at prioritere følgende ”nedslag” / emneområder ……

 • Et lokalt medansvar for ”den grønne omstilling”
  Lokal forankring må ikke skygge for et globalt medansvar. Vi vil medvirke til at fremme en bæredygtig omstilling ved at samarbejde med andre, der drives af troen på et bedre og grønnere samfund, hvor vi alle tager medansvar omkring miljø- og klimaudfordringer ……
 • Mere vild natur / større diversitet i ”den midtjyske vildmark”
  Vi vil arbejde på at pleje og udvide den vilde natur i Midtjylland. Støtte skovrejsning og omlægninger til urørt skov. Begrænse anvendelsen af indhegnede dyrkningsarealer for at fremme vildtets migration og fødesøgning. Fremme artsdiversitet i naturen gennem fredninger og beskyttelser af truede arter ……
 • Styrket naturformidling & tilgængelighed til naturen i Silkeborg Syd
  Vi vil medvirke til at styrke naturformidling med vægten lagt på den vilde natur i Midtjylland.
  Gennem samarbejder med institutioner og offentlige myndigheder vil vi medvirke til at videreudvikle eksisterende metoder for naturformidling og medvirke til at øge tilgængelighed (under hensyn til nødvendig beskyttelse af truet natur og sårbare biotoper) ……
 • Større kvoter og variation af boformer for den decentrale bosætning
  Tilflyttere vælger primært at bosætte sig i Silkeborg Syd på grund af naturen. Og som for naturen hylder vi den størst mulige diversitet i boformer (ejer-, andels- og lejeboliger), så vi gradvist fremmer  aldersmæssig, indkomstmæssig og etnisk diversitet blandt tilflyttere til Silkeborg Syd. Lokalsamfund vil kunne styrkes gennem varierede udstykninger, der sikrer moderat tilvækst og fremmer den ønskede diversitet ……
 • Smartere løsninger omkring fælles transport i Silkeborg Syd
  En styrket kollektiv transport udgør forudsætningen for samtidig at styrke bosætningen i Silkeborg Syds spredte landsbyer. Bybusdrift til de befolkningsmæssige største småbyer bør styrkes (evt. gennem cirkulær drift). Vi vil fremme eksperimenter omkring mere miljømæssige og smartere kørselsordninger som samkørsel, kontrolleret blafning og nye former for flex-ordninger, der bygger på digitale løsninger  ……
 • Udbygning af sikre løsninger for bløde trafikanter
  Silkeborg Syd har meget at tilbyde kommunen som selvudråbt outdoor hovedstad. Vi ønsker at fremme en udvidelse af cykelstinettet på de stærkt trafikerede strækninger – samt forbedre skiltning og rutebeskrivelser omkring attraktive vandrer- og cykelruter i den varierede natur.
  Gå- og cykelture i ”den midtjyske vildmark” kan blive et væsentligt sundhedsfremmende tilbud – og vi vil aktivt medvirke til nye tilbud a la ”natur på recept” ……
 • Grønne områder – nye former for samspil mellem kommune og grundejere
  Pleje af parkanlæg og grønne områder påhviler i dag kommunens tekniske forvaltning. Vi kunne ønske os, at der etableres lokale forsøgsordninger, hvor grundejerforeninger og beboergrupper overtager drift – eller dele af driften – for at fremme diversitet og vild natur i udvalgte dele af de bynære grønne arealer. Med driftsansvaret bør følge økonomi svarende til den kommunale besparelse, så borgergrupperne får midler til at udvikle de lokale grønne områder ……
 • Bæredygtighed omkring lokale forsyningsopgaver
  Vand, varme, el, affaldshåndtering og kloakering udgør essentielle vilkår for bosætning i landsbyer og mere tyndt befolkede områder i Silkeborg Syd. Vi vil medvirke til at sikre, at valgte kollektive forsyningstilbud bliver såvel klimamæssigt og miljømæssigt bæredygtige. Decentrale løsninger skal nøje overvejes frem for automatisk valg af centrale løsninger, der ofte dumper såvel  energi-, miljø- og klimamæssigt ……
 • Øget grøn turisme i Silkeborg Syd
  Vi ønsker at fremme naturturisme og fremme forskellige former for campingliv med sigte på naturoplevelser og øgede overnatninger på naturlejrpladser, campingpladser og private indkvarteringer. En øget grøn turisme i Silkeborg Syd forudsætter en skarp formidling af naturmæssige seværdigheder og ture i vildmarken. Lokale løsninger kan fint samspille med centrale markedsføringstiltag  …… 
 • Fælles markedsføring af lokale produkter i Silkeborg Syd
  Blandt de åbenbare attraktioner i Silkeborg Syd findes en righoldig produktion af lokale produkter – fødevarer, kunsthåndværk såvel som brugskunst og moderne kunst. Vi medvirker gerne til lokale markeder, auktioner og udstillinger, der eksponerer kreative producenter fra lokalområdet og deres produkter. Fælles markedsføring og salgssteder vil kunne udgøre et fremtidigt fælles virke i Silkeborg Syd ……
 • En fælles aktivitetskalender for Silkeborg Syd
  I Silkeborg Syd efterspørger foreninger og andre aktører en fælles platform for debat såvel som for annoncering af områdets righoldige aktivitetstilbud. Den Lokale Avis (i forening med Midtjyllands Avis) udgør i dag sammen med facebook-sider de væsentligste kilder til annoncering af aktivitetstilbud. Vi vil medvirke til at sikre en fælles platform / aktivitetskalender og lokalt debatforum – via etablerede medier eller ved at samarbejde med andre aktører om et alternativ ……
 • Nye veje for styrkelse af sammenhængskraft i de enkelte landsbyer
  Medborgerskab og aktiv deltagelse i lokale fællesskaber udgør forudsætningen for trivsel  blandt borgere i Silkeborg Syd. Vi vil støtte og samspille med lokale aktører, der virker for lokal trivselsfremme. Lokalråd, borgerforeninger og grundejerforeninger er sammen med kulturinstitutioner vore umiddelbare samspillere i bestræbelserne på at styrke lokale netværk og sammenhængskraft i Silkeborg Syd ……