på feltbesøg med kyndige skovdyrkere

”Naturnær skovbrug” …. udgør dette alternative skovdyrkningsprincip et væsentligt bidrag til begrænsning af klimakrisen og til styrkelse af biodiversiteten i vore skove? Ja, den antagelse er jeg i hvert fald blevet bestyrket i efter besøg hos Niels Peter Dalsgård på hans 20 hektar store eksperimenterende skovareal tæt ved Mossø.

Niels Peter er skovrider for Salten Langsø Skovadministration. Her står han i spidsen for en stab, der plejer og passer mere end 100 skovparceller (8.000 ha) for private skovejere. Fælles for alle er, at de har tilsluttet sig en driftsform, der opererer med vedvarende skovdække i flere etager. Et dyrkningsprincip, der styrker skovklimaet ved at øge luftfugtigheden. Samdyrkning af flere (mange) træarter. Hverken brug af pesticider eller NPK-gødning. Plukhugst og begrænset færdsel af køretøjer i skoven.

Aftenen startede med et velformidlet foredrag midt i Niels Peters private demonstrationsskov. Poul Arne Madsen fra Store Hjøllund Plantage gav en munter og informativ indføring i kampen over flere generationer for at erstatte en artsfattig lynghede med produktiv og varieret blandingsskov på de magre jorder på den midtjyske højderyg vest for isranden.

Bagefter førte Niels Peter os rundt i den etageopdelte skov, hvor selvforyngelse og naturlig konkurrence mellem lys- og skyggetræer erstatter størstedelen af de afdrifter, der kendes fra konventionel skovbrug. Niels Peters skov er yderligere PEFC-certificeret. Det stiller krav om at efterlade dødt ved som levesteder for skovflora og –fauna. Kræver en prioritering af hjemmehørende træarter. Udvikling af stabile skovbryn. Beskyttelse af sjældne arter. Samt en aktiv vildtforvaltning ….. og en række yderligere krav, det ikke lykkedes en vildfaren bybo at fastholde under vandringens bombardement af praktisk viden og overbevisende teori.

I tiden drøftes forskellige naturkoncepter, der kan bidrage til at give nye levesteder for truede arter. Koncepter, der kan medvirke til at binde kulstof, så CO2-forureningen begrænses. Efter skovdialogen føler jeg mig overbevist om, at ”naturnær skovbrug” kan bidrage betydeligt til at begrænse nogle af menneskehedens største nuværende udfordringer – klimakrisen og biodiversitetskrisen.
Erik Nørgaard, Gjessø (foto øverst) Stig Skovbo (tekst+foto)