Forårsprogram for LigaSyd

Med ni arrangementer indbyder LigaSyd til en række forskelligartede arrangementer i første halvår af 2022. Ikke mindst ofres Natur Syd-projektet en særlig bevågenhed inden projektets afrapportering ved årets udgang. Foruden tre offentlige Natur Syd-møder vil arbejdsgrupperne bag blive flittigt involveret.

Programmet udsendes samtidig med en venlig henstilling om at indbetale årskontingentet på blot 100 kr. pr. person. Fra formand Stig Skovbo og kasserer Jess Hardlei lyder opfordringen:

I løbet af 2021 er medlemstallet vokset, så vi nu er rundet 90 kontingentbetalende medlemmer i borgernetværket – forudsat at alle nuværende medlemmer fornyer deres medlemskab i 2022.  Også i 2022 koster et personligt medlemskab kr. 100. Medlemskontingenterne går ubeskåret til at dække annonceringer og gennemførelse af foreningens aktiviteter.

Du kan indbetale dit kontingent på Mobile Pay (620318) eller bank (9860 0000522937). Husk at oplyse navn og mailadresse i fb. med betalingen, så vi kan maile dig omkring kommende aktiviteter.
Obs: – hvis du som nyt medlem har indbetalt din kontingent i sidste kvartal 2021 eller i 2022, gælder denne indbetaling også for 2022.

dyrere vand i hanerne

Det afgående byråd havde mere end 50 punkter på sin sidste dagsordenen. Blandt de væsentlige enmer var vedtagelsen af Helhedsplanen for Gudenåen og de syv kommuner, vandet periodisk oversvømmer. 
Lokalt medførte mødet, at vand og revonation bliver godt 1.000 kr. dyrere pr. husstand næste år. Forhøjelsen faldt ikke umiddelbart i god jord hos den del af byrådet, som følte sig dårligt informeret af Silkeborg Forsyning om, hvorfor en ellers omkostningsneutral kommunal  virksomhed havde brug for ekstraindtægter på 20 mio. kr.
På selve mødet bidrog flere byrådsmedlemmer med forklaringen,
*at forbrugerne nu pålignes kommunens hidtidige andel på 4 mio. kr. for afledning af overfladevand,
* at der skal sikres penge opkøb og beplantning af drikkevandsbeskyttede arealer,
* og endelig at projektering af et (ikke besluttet) nyt renseanlæg skal sikres midler!
Oven i reguleringen af drikkevand og spildevand kommer en forhøjelse af affaldsbehandlingen. Grundgebyret stiger hele 37% til 1.305 kr. pga. krav til ekstra sortering. Modsat nedsættes prisen for afhentning til 905 kr.

Milde gaver til Syd
Byrådets godkendte støtte til flere lokale initiativer: 
Bl.a. 340.000 kr. til Bryrup IF til anlæggelse af en multibane ved fodboldstadion på Østervang. BIF skal selv skaffe et tilsvarende beløb. Multibanen skal støtte BIF’s ønske om “et levende stadion og konstruktive fællesskaber i byen”. 
Virklund Boldklub fik 447.000 kr.  til to baner padeltennis. Klubben rejser selv et tilsvarende beløb. Banerne ventes klar næste forår.
Virklund har i forvejen sikret sig midler fra Nordea og Lokale&Anlægsfonden til Virklund Fællespark, der placeres næste efterår som et aktivitetsområde nær hallen.
Endelig bliver Salten Skov forsamlingshus tilgodeset med 85.000 kr. til nye vinduer. Her vil byrådets kulturudvalg dog give pengene under puljen for tilskud til forsamlingshuse. Derfor udbetales pengene først til februar. 

Det nye byråd har sit første møde mandag den 24. januar. Byrådet har 14 nye medlemmer blandt sine 31 folkevalgte.

Silkeborg kommune vil have mere vild natur

Silkeborg kommune vil sætte barren højt med en ny biodiversitetsplan. Målet er at sikre levesteder og levevilkår for mere end 600 dyre- og plantearter, som ellers risikerer at uddø. Tværtimod vil planen, at områdets store skove og naturområder skal byde endnu flere arter velkommen. 
Biodiversitetspolitikken beskriver, hvor vi kan tage fat på at opnå en rigere og mere varieret natur med både sjældne og almindelige arter. Der er afsnit om lysåben natur, skove, plantager, søer, vandløb, internationalt beskyttede områder, agerland, bynatur, erhvervs- og industriarealer foruden et afsnit om genskabelsen af råstofområderne. Alene det felt dækker 20 områder på 974 ha, hvoraf der er grus- og stenudvinding på de 156 ha. Min. 75% af råstofområderne skal retableres som lysåben natur efter udvinding, ønsker planen.
Kommunen beder nu om lokalkendskab og hjælp til den endelige udforming. Derfor er Biodiversitetsplanen i offentlig høring frem til 17. februar. Linket giver dig adgang til planens indhold og mulighed for at indgive dit høringssvar.

Farvel til et underligt år…!

Høj tåge eller lave skyer? Efterårssol i Søhøjlandet!

Et underligt år går på hæld! Underligt, fordi Corona-restriktioner og medfølgende usikkerheder har præget årets gang. I LigaSyd har vi måttet udsætte – og aflyse – og udsætte yderligere en række møder. 
Alligevel har vi haft et år med mange aktiviteter – og flot deltagelse i årets løb til ex. byrådsvalgmøder foruden en række foredrags- og debatarrangementer i tilknytning til Natur Syd-projektet.
I det nye år planlægger vi i Natur Syd-regi en række besøg til andre naturområder! Hvilke vil fremgå af 2022-programmet, som vi vil informere om straks i det nye år. Her håber vi også at kunne fortælle mere om, hvordan vi – sammen med lokalrådene – vil kunne fortsætte dialogmøder mellem byrådsmedlemmer og lokalsamfundene i Syd. 

FÆLLES FOKUS PÅ FÆLLES VARME – Yderligere vil ét nyt, vigtigt emne kræve stor opmærksomhed; nemlig den nye kommunale varmeplan, som forudsiger, at 8 ud af 10 boliger i vores område skal erstatte naturgas- og olieopvarmning med anden opvarmningsform inden 2030. LigaSyd vil invitere til møder, der fokuserer på kollektive løsninger som alternativ til, at hver enkelt husstand skal ud i en 6-cifret investering i selvstændige løsninger!
Det er tanker, som er faldet i god jord hos Silkeborg kommune. Herfra er der netop ydet tilskud til “Projekt Fællesvarme i Silkeborg Syd”, hvor LigaSyd sættes i spidsen for en afsøgning af teknologiske muligheder for netop mindre, fælles varmeanlæg, da Virklund, Them-Salten og Bryrup ikke længere optræder i kommunens plan for udbygning af fjernvarme.

FLERE MEDLEMMER – LigaSyd nærmer sig 80 medlemmer. Målet var 100 inden årsskiftet. Også her har Corona haft sit bremsende virke.
Vi vil gerne være flere! LigaSyd har kun indtægterne fra medlemskontingentet på 100 kr. pr. medlem. Alene annoncering af efterårets valgmøder kostede 8.600 kr. Og da alle arrangementer er gratis, giver økonomien jo visse begrænsninger i aktiviteterne. Se mere om medlemskab her på siden!
Stig Skovbo, formand LigaSyd

Byrådsvalget: lykkedes det?

En velbesøgt borgmesterrunde afsluttede LigaSyds valgdebatter på Toftebjerg

Målsætningen var 4-5 pladser i det nye byråd, da LigaSyd medio september tog hul på sine fire valgdebatter op til byrådsvalget.
Indrømmet: Dét delmål blev ikke nået. Valget endte som bekendt status quo med tre byrådsmedlemmer indvalgt og tre suppleanter fra vores område i næste byråd.
Derimod lykkedes det at få flere lokale vælgere til at stemme personligt. I 2017 stemte 2.328 på en lokalt opstillet kandidat. I november var det antal steget til 2.704 – svarende til godt 41% af alle afgivne stemmer i Syd.

FÆRRE VÆLGERE. Det generelle problem for Silkeborg Syd er, at vi ikke kan holde trit med befolkningsudviklingen. Fra 2017 til valget i november faldt områdets andel af kommunens vælgerskare fra 12% til lige under 11,4%.
Denne gang kunne godt 4.500 flere vælgere stemme. Af de nytilkomne bosatte de 96% sig inden for gl. Silkeborg kommunes grænse. KUN 132 nye vælgere flyttede ind i vores område. Kun i gl. Kjellerup kommune var udviklingen værre end her!
Det er grunden til, at LigaSyd har inviteret lokalråd, byrådskandidater og byrådsmedlemmer til i januar at drøfte fælles, kontinuerlige initiativer, som kan være med til at løfte det lokale kandidatur frem mod byrådsvalget i 2025.
Der skal virkelig slås for pladserne i kommende byråd!!

13 lokale kandidater

13 lokale byrådskandidater

Tirsdag har 8.579 vælgere adgang til stemmeboksene de 5 valgsteder i Silkeborg Syd; fordelt på Virklund 2.718, Them 2.884, Bryrup 1.673, Gjessø 892 og Hjøllund 412. Blandt de 113 kandidater på stemmesedlen i byrådsvalget er 13 lokalt bosiddende.

Nyopstillede:
RADIKALE VENSTRE Luis da Silva Martins, Virklund. 44 år. Job hos Jysk Fynske Medier. Formand Virklund Lokalråd og byfest. I bestyrelsen for byens Fritidscenter og Silkeborg Cykelfestival. 
NYE BORGERLIGE Birgit Tyron, Salten. 58 år. Certificeret pengementor og konsulent. Bestyrelsesmedlem Salten Borger- og Grundejerforening og tidl. Knudlund Erhverv, Jyske EMC/DELTA. 
Desuden på samme liste Søren Sørensen, Them. 49 år. Uddannet snedker. SOSU-assistent i kommunalt/regionalt regi.
VENSTRE Ole Krabbe, Them. Opstillet af Silkeborg Venstre. 61 år. Advokat Ret & Råd Advokater, Silkeborg. Tidl. formand Them Hallerne, Them GF og Knudlund Erhvervsforening.
ENHEDSLISTEN Henning Lindberg, Gjessø, 62 år. Maskin- og dataingeniør. Kasserer i Gjessø Forsamlingshus og fritidsmusiker i Old Boys Big Band. 
DANSK FOLKEPARTI opstiller Frank Petersen, Bryrup, og Maja Revsgaard, Bryrup, uden yderligere præsentation.

Byrådsmedlemmer genopstiller:
SOCIALDEMOKRATIET Dorthe Schou Jensen, Virklund. 51 år. I byrådet medlem af Arbejdsmarkedsudvalg (næstformand) og Socialudvalget. Bestyrelsen Virklund Lokalråd, FGU Midtjylland.
VENSTRE Kasper Kragh Thomassen, Gjessø. 37 år. I byrådets udvalg for Plan & Vej, Sundhed & Ældre og Nærdemokrati. Uddannet murer. Formand for Gjessø Ungdomsforening.
ENHEDSLISTEN Peter Sig Kristensen, Bryrup. 48 år. Partiets spidskandidat. I byrådets udvalg for Klima & Miljø, Børn & Unge. Antropolog. Organisationsudvikler hos Enhedslisten. Tidl. formand for Bryrup IF.

Byrådssuppleanter genopstiller
Genopstiller gør også de tre, som valget i 2017 placerede lige uden for mandatfordelingen som suppleanter til byrådet. Alle har været indkaldt i byrådet i denne samling:
RADIKALE VENSTRE Kim Egeskov, Them, 52 år. Pædagogisk leder af Læreruddannelsen i Århus. Formand for Them-Salten Lokalråd. Tidl. leder af Them Aftenskole.
SOCIALISTISK FOLKEPARTI Erik Markvad Jørgensen, Vinding. 69 år. Byrådsmedlem 2009-13. Tidl. formand SID Them og udviklingskonsulent i 3F. Formand Skovlandets Lokalråd og Bevar Birkebo.
VENSTRE Bent Jensen, Them. 65 år. Landmand og mælkeproducent, nu planteavler. Formand Them/Bryrup Venstre gennem 20 år.

  • Partilisterne (Dansk Folkeparti undtaget) opstiller sideordnet. Sideordnet gør, at det alene er de personlige stemmer, som afgør, hvem listen sætter ind i byrådet. 
  • I 2017 var Silkeborg Syd 196 personlige stemmer fra, at også de tre byrådssuppleanter havde fået permanent plads i byrådet. 
  • Derfor stem PERSONLIGT, hvis du vil stemme LOKALT!

På foto fra LigaSyds valgmøder ses fv.: Luis da Silva Martins, Kim Egeskov, Bent Jensen, Peter Sig Kristensen, Dorthe Schou Jensen, Ole Krabbe, Birgit Tyron, Kasper Kragh Thomassen, Erik Markvad Jørgensen og Henning Lindberg

BYRÅDSFINALE OM VÆKST I OPLANDET, THEM CENTRET OG ET SKOVTÅRN

Byrådsvalget gik ind i finalen, da LigaSyd tirsdag inviterede til kommunens første borgmesterrunde. Det benyttede godt 100 vælgere sig af på Toftebjerg Medborgerhus, hvor der var dækket op til fri debat med 11 af byrådsvalgets spidskandidater.

En debat, som gav tilhørerne klar viden om de enkelte partiers standpunkter på en række emner fra lokale vejløsninger over styrkelse af Regionshospital Silkeborg til en afsluttende “bomb surprise”, da planer om et 40-45 meter højt skovtårn i Løndal Skov blev bragt på bane.

Direkte forespurgt erkendte borgmester Steen Vindum, at han – i fortrolighed – var blevet orienteret om planerne. I dagens udgave af Midtjyllands Avis bekræfter ideens opmand, Christian Bruun, Løndal Skovbrug, at planerne har været luftet, men også skrinlagt igen.

VÆKSTEN SKAL FORDELES
Hele vejen rundt i panelet var der opbakning til, at befolkningsvæksten skal bremses i Silkeborg og overflyttes til oplandet. Netop her i valgåret er der rent faktisk planer for alle bysamfund i Silkeborg Syd. Som Peter Sig Kristensen udtrykte det: Efter en årrække med befolkningsfald i Bryrup og vækst på 8% i Silkeborg.

Hans Okholm, formand for Plan&Vej-udvalget, gav Them Centret det løfte, at der skal laves en helhedsplan for hele centret. Uddybende i pausen forklarede han, at byggeri på Rådhusgrunden IKKE vil berøre centrets p-areal ud over, at evt. lejligheder kan disponere én bilplads pr. bolig. 

Kollektiv trafik var – igen igen – et emne. Denne gang dog med en afsluttende klarhed på, at der næppe sker revolutionerende ændringer i den kommende valgperiode. Dertil er politikere bundet af langtidskontrakter og økonomiske sanktioner, hvis forhold skal ændres. Mest bemærkelsesværdig var Vagn Larsens (Deltagerlisten) forslag, at gøre det gratis at køre med offentlig trafik. Det vil umiddelbart medføre et indtægtstab i kommunekassen på 26 mio. kr.

Videre var debatten rundt områdets forestående udfordringer, når Klima- og Varmeplaner forlanger udfasning af olie- og naturgasfyr. Det rammer 8 ud af 10 boliger i området. Der vil fremadrettet blive afsøgt mulighed for kollektive varmeformer, hvor fjernvarmenettet ikke når ud.

Midtjyllands Avis refererer mødet i dagens udgave og bringer udtalelser af Connie Andersen, Bryrup, Linda Sørensen, Them, Kjeld Mortensen, Virklund, Brian Pedersen, Them, Henning Lassen, Bryrup , og Niels Peter Dalsgård, Salten.  

Borgmesterrunden afsluttede LigaSyds 4 valgmøder, hvor de tre første har haft fokus på 10 af de 13 lokalt opstillede byrådskandidater. 

1 2 3 4 20