Mød din lokale byrådskandidat

Silkeborg Syd stiller med 12 kandidater, når byrådsvalget til november skal udpege de 31, der skal styre Silkeborg kommune de næste 4 år. 

Vores lokale 12 kan du møde ansigt-til-ansigt tirsdag den 14. september kl. 19 på Toftebjerg Medborgerhus i Them. Du får lejlighed til spørge til, hvordan de agter at løse forhold, som du mener er skæve her i den sydlige del af storkommunen.

Mødet er det første af 4 arrangeret af LigaSyd. Alle 4 med det  formål at give områdets vælgere et bedre kendskab til de lokale kandidaters politiske standpunkter, inden krydset skal sættes. 

LigaSyd håber, at det vil smitte af på valgets resultat. “Kun” 2.328 vælgere ud af Silkeborg Syds godt 8.500 valgberettigede valgte nemlig i 2017 at stemme lokalt. 

Heldigvis evnede de lokale kandidater også at tiltrække personlige stemmer andre steder i kommunen, så Silkeborg Syd alligevel fik 3 byrådsmedlemmer og 4 suppleanter til byrådet.

Ud over tirsdag 14. september holdes valgmøderne tirsdag 28. september, mandag 11. oktober og tirsdag den 26. oktober. Først og fremmest med fokus på de lokale kandidater. Det sidste møde bliver desuden valgkampens (formentlig) første borgmester-runde med de opstillede partiers spidskandidater i panelet.

12 kandidater / 7 lister

Det er både én kandidat og én partiliste mere end ved valget i 2017!

På kandidatlisten for Silkeborg Syd er

De tre nuværende byrådsmedlemmer: 

Liste A – Socialdemokratiet: Dorthe Schou Jensen, Virklund

Liste V – Venstre: Kasper Kragh Thomassen, Gjessø

Liste Ø – Enhedslisten: Peter Sig Kristensen, Bryrup

Tre af de fire aktuelle byrådssuppleanter: 

Liste B – Radikale Venstre: Kim Egeskov, Them 

Liste F – Socialistisk Folkeparti: Erik Markvad Jørgensen, Vinding

Liste V – Venstre: Bent Jensen, Them

Og altså seks nye kandidater:  

Liste B – Radikale Venstre: Luis Da Silva Martins, Virklund

Liste D – Nye Borgerlige: Søren Sørensen, Them

Liste D – Nye Borgerlige: Birgit Tyron, Salten

Liste O – Dansk Folkeparti: Frank Petersen, Bryrup

Liste O – Dansk Folkeparti: Maja Revsgaard, Bryrup

Liste V – Venstre: Ole Krabbe, Flintbjerg, Them. 

Mødet tirsdag 14. sept. kl. 19 Medborgerhuset Toftebjerg. ALLE er velkomne!

TA’ MED LIGASYD I SEPTEMBER

Havestørrelsen er ikke afgørende, hvis man vil lave en vild have, lød et beroligende råd fra Hanne Gustavussen (th). 18. aug. viste hun LigaSyd rundt i sin egen 5.000 kvm. store have i Vrads

LIGASYD BYDER PÅ 5 ARRANGEMENTER I SEPTEMBER!

VANDRETUR – lørdag 4. september kl. 14 fra Vrads Kirke: NATUREN OMKRING VRADS – ca. 10 km (guidet af Jørn Hjortshøj). Fra kirken tager vi “bagvejen” til de gl. diger, der blev bygget af krigsfanger under Englands-krigen. Vi når Snabe Igelsø, der er en af de sjældne Lobelia-søer uden af- og tilløb. Her udsavede lokale isblokke til eget brug og til Iskælderdalen i Silkeborg. Videre går det til en fantastisk 360 gr. udsigt fra Bøgelund Banke, inden vi via det østlige Vrads Sande vender tilbage til Vrads kirke. Tilmelding ikke nødvendig. Det er gratis at deltage.

NATUR SYD – Skal vi have en naturpark i Silkeborg Syd? – torsdag 9. sept. kl. 19 på Toftebjerg: NATUR SYD fortsætter sin afsøgning af, hvilke naturløsninger der er at foretrække i vores store og naturrige område. Denne aften redegør projektleder Svend Aage Westphalen for Friluftsrådets 10 kriterier for etablering af en naturpark. Fri og gratis adgang. Vær med i debatten efter indlægget

BYRÅDSVALG ’21 – Mød de lokale kandidater – tirsdag den 14. sept. kl. 19 på Toftebjerg: Liga Syds første af 4 valgmøder. Denne aften præsenteres de 11 lokalt opstillede byrådskandidater. Hvem er de? Og hvad vil de, når de kommer i byrådet? Stil dine egne spørgsmål til dem, der skal bestemme den kommunale politik de næste 4 år. Fri adgang – fri debat 

NATUR SYD – Hvad er “vild natur” egentlig? – tirsdag 21. sept. kl. 19 på Toftebjerg: Liga Syd sætter yderligere fokus på begrebet “vild natur”. I juni hørte vi naturfilosof Rune Engelbreth Larsens version. Denne aften giver palæontolog Bent Odgaard sin udlægning af, hvad han mener er Danmarks oprindelige vilde natur. Fri adgang – fri debat

BYRÅDSVALG ‘21 – Fik vi så Danmarks bedste nærdemokrati? – tirsdag 28. sept. kl. 19 Toftebjerg: “Danmarks bedste nærdemokrati? Sådan var løftet, da den større Silkeborg kommune blev dannet i 2007. Er udviklingen så fulgt med i Silkeborg Syd? Og hvad skal Silkeborg Syd have med i den kommuneplan, et nyt byråd skal udarbejde? Hvad mener de lokale byrådskandidater? Hvad mener du? Gratis adgang

PS: Reservér allerede nu beboernetværkets meget hyggelige tradition: Løvfaldsmiddagen 3. okt. Mere information følger…

12 arrangementer i Liga Syds efterår ´21

Liga Syd ligger ikke på den lade side. Dels skal meget indhentes efter Corona-nedlukningen. Derfor blev programmet for efterår 2021 udsendt forleden til medlemskredsen med 11 arrangementer.
Nu er der 12!
Vi håber ikke, der virker for overvældende. Det kan være svært at vælge mellem alle de gode initiativer, som gode folk gerne vil bidrage med i Liga Syd! Du vælger, hvad der tjener dine interesser bedst. Det er gratis at deltage i alle møder!!
Vi ønsker alle en god sommer – og et begivenhedsrigt efterår:

Naturnationalpark – noget for Silkeborg Syd?

Kan skabelse af vild natur gennem hegning, udsætning af store græssere samt stop for jagt og skovhugst være et middel mod forarmelse af naturen og tab af biodiversitet?

I bestræbelserne på at identificere lokale bidrag, der kan afhjælpe klima- og biodiversitetskrisen havde LigaSyd endelig held med at invitere ”opfinderen” af naturkonceptet Naturnationalparker til foredrag og debat om naturkonceptet, som et folketingsflertal nu som en forsøgsordning ønsker etableret på 15 større statsejede arealer.

Rune Engelbrect Larsen er egentlig idehistoriker og filosof. Og måske bedst kendt som naturfotograf og forfatter til en række debatbøger med forslag til at imødegå den igangværende forarming af den danske natur. Ca. 45 naturinteresserede overværede et veldisponeret foredrag flankeret af oplægsholderen egne billeder til illustration af såvel udfordringer som løsningsforslag på naturens vegne.

Naturnationalparkerne tilstræber at sikre arealer, hvor hensynet til naturen kommer først. Naturbeskyttelse går forud for naturbenyttelse – hvad enten vi taler produktionshensyn eller friluftsliv. Med oprettelse af de 15 naturnationalparker og tilsvarende udlæg af ”urørt skov” vil vi i dansk sammenhæng skabe referenceområder, der over tid kan udgøre inspirationskilder for såvel konventionelt drevet skovbrug og andre former for skovdrift.

Med fordrags- og debatmødet har Liga Syd endelig indledt et længe næret ønske om at indsamle viden og inspiration til naturprojektet Natur Syd, der i perioden 2020-22 støttes af Silkeborg Kommune ….. og som sigter mod at foreslå større permanente naturprojekter i Silkeborg Syd.

på feltbesøg med kyndige skovdyrkere

”Naturnær skovbrug” …. udgør dette alternative skovdyrkningsprincip et væsentligt bidrag til begrænsning af klimakrisen og til styrkelse af biodiversiteten i vore skove? Ja, den antagelse er jeg i hvert fald blevet bestyrket i efter besøg hos Niels Peter Dalsgård på hans 20 hektar store eksperimenterende skovareal tæt ved Mossø.

Niels Peter er skovrider for Salten Langsø Skovadministration. Her står han i spidsen for en stab, der plejer og passer mere end 100 skovparceller (8.000 ha) for private skovejere. Fælles for alle er, at de har tilsluttet sig en driftsform, der opererer med vedvarende skovdække i flere etager. Et dyrkningsprincip, der styrker skovklimaet ved at øge luftfugtigheden. Samdyrkning af flere (mange) træarter. Hverken brug af pesticider eller NPK-gødning. Plukhugst og begrænset færdsel af køretøjer i skoven.

Aftenen startede med et velformidlet foredrag midt i Niels Peters private demonstrationsskov. Poul Arne Madsen fra Store Hjøllund Plantage gav en munter og informativ indføring i kampen over flere generationer for at erstatte en artsfattig lynghede med produktiv og varieret blandingsskov på de magre jorder på den midtjyske højderyg vest for isranden.

Bagefter førte Niels Peter os rundt i den etageopdelte skov, hvor selvforyngelse og naturlig konkurrence mellem lys- og skyggetræer erstatter størstedelen af de afdrifter, der kendes fra konventionel skovbrug. Niels Peters skov er yderligere PEFC-certificeret. Det stiller krav om at efterlade dødt ved som levesteder for skovflora og –fauna. Kræver en prioritering af hjemmehørende træarter. Udvikling af stabile skovbryn. Beskyttelse af sjældne arter. Samt en aktiv vildtforvaltning ….. og en række yderligere krav, det ikke lykkedes en vildfaren bybo at fastholde under vandringens bombardement af praktisk viden og overbevisende teori.

I tiden drøftes forskellige naturkoncepter, der kan bidrage til at give nye levesteder for truede arter. Koncepter, der kan medvirke til at binde kulstof, så CO2-forureningen begrænses. Efter skovdialogen føler jeg mig overbevist om, at ”naturnær skovbrug” kan bidrage betydeligt til at begrænse nogle af menneskehedens største nuværende udfordringer – klimakrisen og biodiversitetskrisen.
Erik Nørgaard, Gjessø (foto øverst) Stig Skovbo (tekst+foto)

På toppen af Thorsø

Med Liga Syd på tur – Omkring femten naturelskere deltog søndag den 13. juni i den guidede vandretur rundt om Thorsø. Alle sommerklædte med en overvægt at modne motionister der forstår at kombinere længere gåture med dialoger om stort og småt på tværs af deltagerkredsen.
Undervejs på den knap 10 km lange vandring blev pauser beriget af kulturhistoriske facts og indsamlede anekdoter omkring sø og lokalområde.
Som stifinder og turguide ekselerede Jørn Hjortshøj, der sammen med kollegaen Niels-Jørgen Jensen har opbygget deres ekspertise fra ”Supertraverne” – og som begge i efteråret 2021 udbyder yderligere fire vandreture for LigaSyd.
Liga Syd-efterår 2021 kommer snarest på ligasyd.dk

Generalforsamling 2021 – referat

8. juni 2021 i savværksladen v. Lystrupminde Naturskole. 15 deltagere udover bestyrelsesmedlemmer. Som dirigent valgtes Luis da Silva Martins fra Virklund Lokalråd.
Bestyrelsesberetning godkendt. Beretning kan findes på LS’ hjemmeside. Målsætning om 100 betalende medlemmer. 

Debat & dialog:
Gennemgang af aktivitetsprogram. Drøftelse om Corona-retninslinjer, der gælder indendørs. Salen på Toftebjerg må rumme 78 personer. 
Mediestrategi: Hvordan bruges SoMe til at udbrede LS’ aktiviteter. Det kan blive bedre. SoMe opslag er lettere for andre (eks. lokalråd) at dele. 
Tak fra Skovlandet for indsats omkring bosætningsdag. Forslag om aktiviteter, der lokker bedre hos yngre målgrupper. Eks. madlavning på bål. Drivkræfter hertil er yderst velkomne. Også kommercielle. Forslag om intro til køkkenhave med familier og børn. 

Regnskab: Indestående kr. 18.000 ved årets indgang er reduceret til kr. 14.000. 
LS’ kontingent indkomne midler bruges på aktiviteter og annoncering af disse. 
Natur Syd midler på årligt kr. 75.000 står urørt for 2020 grundet Corona-aflysninger. 
Kommentar: Bankerne ta’r helt urimeligt højt gebyr på kr. 1.600, der svarer til 20% af foreningens nuværende medlemsindtægter. Er det muligt at få en fælles foreningsløsning i kommunen?

Valg til bestyrelse. Genvalgt: Stig Skovbo, Henrik Jacobsen, Jess Hardlei, Jens Bloch, Martin Winding. Nyvalgte: Hanne Gustavussen, Vrads snart Virklund, og Kim Rasmussen, Vrads. Suppleanter: Genvalg af Line Streit og Jens Muff
Ud af bestyrelsen trådte Ole Thorup med foreningens tak for solidt arbejde siden LS-start

Eventuelt: Bent Karkov takkede for LS-opbakning til indsats med ørnebregner v. Røserne. Der annonceres om arrangement til Røserne d. 17.6. kl 9. 
Opfrodring: Husk at sprede rygterne om LS for at nå målet på 100 medlemmer.
Referent: Henrik Jacobsen

liga syd i juni

Tirsdag 8. juni kl. 19-21: Generalforsamling
Udendørs ved Lystrupminde Naturskole, Lystrupmindevej 18, Bryrup
Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret. 
Forslag sendes til formand Stig Skovbo, mail: sts@suc.dk 
Læs årsberetningen her

Søndag 13. juni kl. 10-12: Plantebyttedag 
Stauder / stiklinger / buske & småtræer … hos Heidi og Torben Hansen, 
Frilandsgartneriet “Mathildelund”, Løvevej 48, Bryrup 

Søndag 13. juni kl. 13.00: Thorsø rundt 
10 km vandretur i delvis kuperet terræn / varighed 2 1/2-3 timer. 
Guided naturtur m. lokalhistorisk islæt. Start ved Virklund hallen

Mandag den 14. juni kl. 19-21: ”Vildere vidder i dansk natur”
Foredrag og debat v. naturfilosof Rune Engelbrecht Larsen: 
Kan naturnationalpark-konceptet bruges i Silkeborg Syd?  
På Toftebjerg Medborgerhus

Tirsdag den 15. juni kl. 18.30-21: “Naturnær skovdrift” 
Skovvandring og fremvisning ved skovrider Niels Peter Dalsgård,
Salten Langsø Skovdistrikt, og skovfoged Poul Arne Madsen, 
St. Hjøllund Plantage. Mødested: Lindholmvej 39, 8680 Ry. 
Max. 40 deltagere. Tilmelding senest til lystrupmindevej@gmail.com

Generalforsamling 2021

BESTYRELSENS BERETNING v. Liga Syds generalforsamling 8. juni 2021

Moderat vækst – som vi har ønsket os
Liga Syd fejrer 6 års fødselsdag ved denne generalforsamling. I alt har vi virket 8 år for at fremme sammenhængskraft og gøre det sjovere at bo i Silkeborg Syd. 
På trods af en pandemi, der i flere omgange har udsat eller aflyst en række planlagte aktiviteter, har vi forøget vores aktivitetsniveau – og vi har øget medlemstallet med ca. 1/3 til ca. 80 betalende medlemmer optalt forud for denne generalforsamling.
Kassebeholdningen er skrumpet fra knap kr. 18.000 til tæt på kr. 14.000 i et år, hvor vi ikke har modtaget direkte tilskud udefra til foreningens ordinære aktiviteter.
Hertil skal nævnes Naturprojektet Natur Syd, der løber i perioden 2020-22, og som udgør et selvstændigt regnskab over tilskuddet fra Silkeborg Kommune, der beløber sig til kr. 75.000 i hvert af de tre tilskudstildelte år. Pga pandemien har aktiviteter – og dermed udgifter – været beskedne, så vi ved indgangen til 2021 stort set lå inde med hele tilskudsbeløbet.

Overordnet set føler vi i bestyrelsen, at foreningen Liga Syd fremstår kendt og værdsat som en aktør, der blander sig i nærdemokratiske anliggender, som samspiller med andre lokale aktører og som tilbyder en vifte af velbesøgte aktiviteter.

Gennemførte aktiviteter i 2020
2020 blev indledt af et brag af en “nytårsparole” med oplæg fra vore tre lokale byrådsrepræsentanter flankeret af gæsteoptræden af koret “On time” fra Vrads.
Vores klassiske og tilbagevendende aktiviteter – en årlig fugletur, affaldsindsamling og plantebytte – blev alle gennemført. Men løvfaldsmiddagen måtte aflyses pga. pandemien. Størstedelen af planlagte foredrag og debatmøder omkring den vilde natur i Silkeborg Syd har nu været udsat mindst to gange ….. men vi har begrundet håb for at kunne gennemføre 5 planlagte foredrag i forsommeren- og eftersommeren 21.
I løbet af 2020 har Liga Syd bidraget med høringssvar i to kommunale anliggender. Dels har vi udtalt os i favør af kommunens naturgenopretningsprojekt ved Sillerup Væld. Og dels har vi sammenfattet et større høringssvar i forlængelse af afholdte borgermøder omkring revision af kommuneplanen for 2020-32.
Aktiviteterne er gennemført af foreningen alene eller i ledtog med andre aktører. Samspillet med de fire lokalråd i Silkeborg Syd skal nævnes specielt. Vi oplever en stor vilje fra alle til at samarbejde om lokale anliggender og håber på yderligere fælles aktiviteter fremover.
Toftebjerg Bibliotek & Medborgerhus skal også fremhæves for deres vilje og hjælp til at facilitere en stor del af vore folkeoplysende aktiviteter.
Her skal der også rettes en tak til Midtjyllands Avis, der gennem ugeavisen Den Lokale Avis har stillet spalteplads til rådighed for foromtaler af vore aktiviteter – og faktisk givet os favørpriser på vore indrykkede annoncer i årets løb.

De indre linjer i Liga Syd
På grund af fraflytning mistede vi vores skattede webredaktør, Lena Fjeldbo, i løbet af 2020. Jens Bloch har taget over og sikrer med et skarp journalistik hånd, at hjemmeside bliver ajourført og medlemsorienteringer kommer rundt i kredsen. Carsten Lindblad er tiltrådt som webmaster-suppleant, så vi nu har en gardering på denne afgørende post.
I 2020 har Jess Hardlei forestået tjansen som kasserer for borgernetværket. På kyndig vis. Vi forsøger vedvarende at tiltrække en kasserer-suppleant, så vi tilsvarende reducerer vores sårbarhed ved ferier eller øvrige fraværsperioder.
Bestyrelsen har bestået af 6 medlemmer (vedtægterne kræver 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer). Ole Thorup har været en del af bestyrelsen siden foreningens start, men har nu varslet sin udtræden for at hellige sig tovholderfunktioner omkring konkrete aktiviteter. Vi skylder ham en stor tak som foreningens altid positive og hjælpsomme fødselshjælper!

Vi 5 tilbageværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller alle. Men det er vores fælles ønske at tiltrække nye – og gerne yngre – kræfter, så vi bliver det maksimale antal bestyrelsesmedlemmer fremover for derved at minimere bestyrelsesarbejdet for den enkelte. Forhåbentligt indfries dette ønske under generalforsamlingens senere punkt omkring valg til bestyrelsen.
Formandsskabet har i foreningens 6 år været varetaget af af Stig Skovbo som formand og Henrik Jacobsen som næstformand. Begge ønsker på sigt at træde ud og lade sig erstatte af nye kræfter, der kan videreudvikle borgernetværket. Det har fungeret meget hensigtsmæssigt med et delt formandsskab, der har muliggjort længere fraværsperioder (fysisk såvel som mentalt) for begge, hvorfor konstellationen med et tæt parløb mellem formand og næstformand anbefales fortsat efter et kommende personskifte.

Visioner & strategier 
“En nøgle til vores relative (selvoplevede) succes i 2019 har været vores samspil med lokalråd og øvrige foreninger i lokalområdet. Vi håber også at kunne udbygge et konkret samspil med lokale institutioner – ikke mindst uddannelsesinstitutionerne – i fremtiden.”
Det ovenstående citat er sakset fra sidste års beretning, men er ikke mindre gældende fremefter. Vi ønsker os et fortsat tæt samspil med vore nuværende tre lokale byrådsmedlemmer – og med forhåbentligt nyindvalgte byrådsmedlemmer efter kommunalvalget i november 2021.
Vi ser ind i et andet halvår 2021, hvor Liga Syd forventeligt kommer til at spille en central rolle som medarrangør af lokale vælgermøder op til kommunevalget. Samtidig håber vi at kunne genstarte righoldige aktiviteter i relation til naturprojektet Natur Syd. Og vi har yderligere ambitioner om at kunne booste folkeoplysningsaktiviteter i samspil med kulturhuset Toftebjerg i det kommende år.

Og skal 2021 så ikke blive året, hvor vi – ved fælles hjælp – runder 100 betalende medlemmer? Med et forslag om uforandret kontingent (100 kroner per person) vil vi fremover have en grundfinansiering på kr. 10.000 til annoncering og gennemførelse af vore aktiviteter.
Hjælp os med at realisere den nævnte målsætning. Og hold dig ikke tilbage med ris & ros til vore aktiviteter og prioriteringer …… kun gennem en engageret dialog vil vi i fællesskab kunne videreudvikle borgernetværket!
Bestyrelsen i Liga Syd, juni 2021

Liga Syd kaster spændetrøjen

Landet løsner forsigtigt på den spændetrøje, som Corona har været for alle. Også for Liga Syds aktiviteter. Men NU: Inden sommerferien vil Liga Syd gennemføre flere af de udskudte arrangementer.

DU KAN SE FREM TIL:

Tirsdag 8. juni kl. 19-21: Generalforsamling (udendørs) i savværksladen ved Lystrupminde Naturskole, Lystrupmindevej 18. Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret. Forslag sendes til formand Stig Skovbo, mail: sts@suc.dk senest en uge før

Søndag 13. juni kl. 10-12: Plantebyttedag hos Heidi og Torben Hansen, Frilandsgartneriet “Mathildelund”, Løvevej 48, Bryrup (tv. i Løve-krydset syd for Bryrup. Mathildelund er første gård på højre hånd)

Søndag 13. juni kl. 13.00: Thorsø rundt (10 km i delvis kuperet terræn / Varighed 2 1/2-3 timer). Naturtur m. lokalhistorisk islæt. Start ved Virklund hallen

Mandag den 14. juni kl. 19-21 Toftebjerg Medborgerhus: ”Vildere vidder i dansk natur”. Foredrag og debat v. naturfilosof Rune Engelbrecht Larsen: Kan naturnationalpark-konceptet bruges i Silkeborg Syd? 

Tirsdag den 15. juni kl. 18.30-21: “Skovvandring med fremvisning af naturnær skovdrift”ved skovrider Niels Peter Dalsgård, Salten Langsø Skovdistrikt, og skovfoged Poul Arne Madsen, St. Hjøllund Plantage. Mødested: Lindholmvej 39, 8680 Ry. Max. 40 deltagere. Tilmelding senest 14/6 til lystrupmindevej@gmail.com

Efteråret 2021
Et efterår – uden restriktioner – vil blive den mest aktive nogensinde i borgernetværkets korte historie. Efterårets byder på yderligere en række møder, eksempelvis:  

Torsdag 9. sept.: Skal vi have en naturpark? v. projektleder Svend Aage Westphalen, Friluftsrådet

Tirsdag 21. sept.: Hvad er egentlig det oprindelige vilde Danmark? v. palæontolog Bent Odgaard

Søndag 26. sept.: Liga Syds traditionelle Løvfaldsmiddag

August, september og oktober: Liga Syd og områdets lokalråd gennemfører valgmøder med vores lokalt bosiddende byrådskandidater til valget i november 2021. Mere følger på Liga Syds hjemmeside

Tirsdag 26. oktober: Åbent vælgermøde – Spørg borgmesterkandidaterne: Hvad de vil med Silkeborg kommune de næste 4 år? 

1 2 3 4 18