Vi vælter ud i naturen

Corona’en har fået mange af os til at øge turen ud i det grønne. Kan naturen holde til det?

Øget pres på naturen: Her under pandemien kan der spottes parkerede biler snart sagt overalt ved skovveje, stinet og naturområder. Også i det mere tyndtbefolkede Silkeborg Syd. 

Sundhedsmyndighederne må klappe i hænderne. Det er godt for både krop og sjæl. Og mon ikke en øget glæde ved naturoplevelsen på den lange bane vil medvirke til at sikre, at vi værner bedre om naturens værdier og mangfoldigheder?

Men kan naturen holde til det øgede besøgstal? Bliver den vilde flora nedtrampet og vildtet stresset, når horder af ungdommelige festivaldyrkere og vilde adrenalinjunkiere på MTBs nu i afmagt tramper rundt i den midtjyske natur? Entydige svar skal man nok være forsigtige med, men heldigvis er langt de fleste naturbrugere både diciplinerede og velkomne gæster i skovområder såvel som i det åbne land, hvis man lytter til Naturstyrelsens folk og til private lodsejere i det midtjyske. Når altså blot de gæstende naturbrugere respekterer de gældende regler for besøg i naturen.

Hvad må vi – og hvad må vi ikke – som naturgæster? Naturbeskyttelsesloven fastlægger, hvad vi som gæster må i naturen – og hvad vi ikke må – når vi bevæger os rundt i det varierede midtjyske terræn. De fleste af os ved, at vi i private skove skal holde os til menneskeskabte veje og stier, mens vi i statsskove må bevæge os frit i terrænet. Der gælder også skærpede restriktioner for ophold i private skovområder, mens reglerne er mere liberale i statsskovene.

At dyrkede arealer ikke må krydses er også kendt af de fleste. Men mere vanskeligt er det at tolke Naturbeskyttelseslovens regelsæt for, hvordan besøgende gæster må bevæge sig rundt i det åbne udyrkede land. For udyrkede arealer i private skove gælder samme regler, som for de private skove: – kun adgang på menneskeskabte veje og stier. Men for de udyrkede arealer udenfor skovene er der ”fri fladefærdsel” i dagtimerne. Det sidstnævnte gælder dog ikke for hegnede arealer.

Lettere forpustet bliver man som ”regelrytter”, hvis du på forhånd ønsker at kunne Miljøstyrelsens adgangsregler på fingerspidserne. Derfor har LigaSyd aftalt med Silkeborg kommune at gennemføre et offentligt møde, når corona’en klinger af, hvor vi får juridisk hjælp til at navigere i de gældende adgangsregler til naturen.

Natur Syd stadig på vågeblus – Sidst på året 2020 indgik et folketingsflertal en delaftale for finanslovene fra 2021-24 om at investere næsten en milliard kroner i mere urørt skov og etablering af yderligere 13 naturnationalparker. Mon Silkeborg Kommune agter at byde ind på midlerne til sikring af mere vild natur i fremtiden?

I LigaSyd har vi modtaget kommunal støtte til at afdække mulighederne for fremtidige større naturprojekter i Silkeborg Syd. Projektet Natur Syd træder som så meget andet vande lige nu på grund af corona’en. Men vi håber at kunne gennemføre de udsatte foredrag og debatarrangementer fra 2020 inden sommerferien, så naturprojektet kan bidrage med lokale forslag til sådanne naturprojekter. Dertil er det afgørende, at forsamlingsforbudet ophører, så vi igen kan mødes med lodsejere og interesseorganisationer omkring mulige projektforslag.
Bestyrelsen i Liga Syd

Pandemien i lokalområdet

Rødel ved Brassø. Foto: Stig Skovbo

Liga Syd udskyder planlagte aktiviteter til efter påske. Corona-pandemiens rasen får nu Liga Syd til at udsætte planlagte aktiviteter til forhåbentlig gennemførelse efter påske – og før sommerferien. Det forudsætter dog, at forårets komme i forening med den igangværende vaccinering betyder, at restriktionerne lettes.

Programmet indeholder foruden foreningens generalforsamling en deltagelse i Skovlandets bosætningsdag i begyndelsen af maj, affaldsindsamling i april samt optaktsmøde til det kommende kommunalvalg i november.

Også en række udsatte aktiviteter i forbindelse med naturprojektet Natur Syd påtænkes gennemført i løbet af forsommeren. Det gælder dels foredrag og debatmøder om ”mere vild natur i Silkeborg Syd” samt guidede naturture i lokalområdet.

Går du med ideer til lokale aktiviteter, der kan styrke sammenhængskraften i Silkeborg Syd, hører vi gerne fra dig. Vi velkommer nye tovholdere for vore aktiviteter, så aktivitetsniveauet kan blomstre, når alle restriktioner er overvundet.

En revideret aktivitetskalender kan du først i februar finde på www.ligasyd.dk
Stig Skovbo

Møder Corona-udsat

Pga. Corona-situationen har Liga Syd måttet udsætte møderne
TIRSDAG 24. NOV. : Skal vi have en Naturpark i Silkeborg Syd
ONSDAG 9. DEC.: Kan bæredygtig skovdrift modvirke tab af biodiversitet?

Møderne berammes snarest, når muligheden for at forsamles ændrer sig!
Tak for forståelsen / Liga Syd

Et kig på naturen i silkeborg syd – opdelt i varierede zoner

Det er lige uden for døren. I rigelige og varierede mængder. Det er kun et spørgsmål om, hvordan vi udnytter og beskytter det, naturen – dét billige skidt, som forfatteren Otto Gelsted omtalte naturen, når han i virkeligheden ville have os til at skatte det, som netop IKKE kan købes for penge. Naturen! For biolog Jens Muff er det i hvert fald et ubetaleligt landskab, han guidede sine tilhørere rundt i ved Liga Syds debatmøde om zonering af naturoplevelser.
Zonering udtrykker ideen om at opdele landskabet i områder med forskellig appel til friluftsliv. Jens Muff tog udgangspunkt i ROS-systemet. Bag forkortelsen og den engelske titel, Recreation Opportunity Spectrum, ligger et redskab til planlægning og administration af naturområder i forhold til rekreativ udnyttelse.
Hans udgangspunkt var erfaringer fra nationalparker i Estland, Letland og Canada. Oversat til lokale forhold gav Muff – med det udtrykkelige forbehold, at det var “uden tanke på grænser eller ejerskab” – eksempler på zonering af naturen i Silkeborg Syd i 4 zoner

DEN ØDE VILDMARK – hvor man kun møder få andre: Gludsted Plantage, St. Hjøllund Plantage, Kongsø Plantage, Løvet Skov, Ansø Enge, Skærbæk Plantage, Sepstrup Sande, Palsgård Skov, Addit Skov.
SÆRLIGE NATUROPLEVELSER – ofte i mødet med andre mennesker: Kloster Kær, Kloster Møller, Velling Skov, Lindholm Odde, Kongsø hede, Kalgård Sø, Vrads Sande, Hampen Sø, Stigsholm Sø, Issenbjerg, Bryrup Langsø, Karlsø, Igelsø, Snabe Igelsø, Salten Profil, Næsset, Højkol Skov, Hundsø.
DET ÅBNE LAND – med indhold af høj kulturværdi: Sejet, Godthåbshøjene, Boesthøjene, Engetved, Vorret, Løve-Vrads, Bødskov-Løgager, Additnæs.
Og endelig DET URBANE ISLÆT – områdets byer. Seværdigheder, indkøb, spise, overnatning m.m., som en vigtig afrunding for en samlet oplevelsesdiversitet.

Oplægsholderen understregede, at hans forslag ikke må opfattes som et facit. Snarere et oplæg til, om mere eller mindre skal med? Og at en given zonering nødvendigvis skal afstemmes mellem landejeres, myndighedernes og brugeres interesser.

Liga Syd tager foredraget med som det første af en række forskelligartede input ifb. med naturprojekt Natur Syd – et forprojekt for evt. forslag til permanente naturprojekter omkring Silkeborg Syd

Jens Muff, biolog og stifter af Naturplan; et rådgivningsfirma inden for naturforvaltning, som gennem 30 år har serviceret en række myndigheder i ind- og udland

Kom med til sillerup væld

Tag med Silkeborg Kommune og Liga Syd på besøg i vældene. Biolog Bente Sørensen fra Silkeborg Kommune og Liga Syd inviterer til besigtigelse af det færdige naturgenopretningsprojekt ved Sillerup Væld onsdag den 18. november.
På grund af pandemien arrangeres det guidede besøg i små hold (max 10 personer) mellem kl. 14 og 16. Tilmelding er derfor nødvendig, da KUN FORHÅNDSTILMELDTE kan deltage. (Først-til-mølle princippet gælder pga. begrænset deltagerantal)
Tilmelding til Stig Skovbo (mail: sts@suc.dk).  Du får en mail retur med mødested og mødetidspunkt.
På gensyn i naturen / Liga Syd

Sillerup Væld før… efter

Liga Syd rykker udendørs

Covid-pandemien får Liga Syd til at udsætte alle planlagte indendørsaktiviteter frem til nytår. Det drejer sig om allerede annoncerede foredrags- og debatarrangementer i forbindelse med naturprojektet Natur Syd foruden opstartsmødet til næste års kommunevalg. 

Til gengæld vil Liga Syd skrue op for tilbud om guidede naturture hen over vinteren. Den allerede annoncerede besigtigelse af Sillerup Væld gennemføres den 18. november – dog i små hold med tilmeldingspligt (nærmere om tilmelding følger). På dagen vil biolog Bente Sørensen, Silkeborg kommunes Teknik & Miljø, guide os igennem naturgenopretningen derude. 

Øvrige nye tilbud vil blive annonceret løbende på hjemmesiden og i medlemsbrev. Liga Syds formand, Stig Skovbo, forventer, at alle udskudte møder kan gennemføres i første halvår af 2021. ”Pandemiens genopblussen gør det urealistisk at tro på lempelser af retningslinjer for forsamlinger på denne side af nytår. Derfor har vi valgt at udsætte – indendørs – for resten af året”. 

Medlemskredsen vil få direkte besked om nye udendørs aktiviteter hen over vinteren. Følg evt. med på ligasyd.dk

Corona udsætter møder

Nye Corona-restriktioner får også konsekvenser for vore næste arrangementer:

Vi er desværre nødt til at UDSÆTTE det imødesete foredrag om “natur- nationalparker” med Rune Engelbrecht Larsen først-kommende tirsdag den 27. okt.
og tilsvarende “optaktsmødet til det kommende kommunevalg” berammet mandag den 16. november. 

Begge møder vil blive gennemført snarest muligt! 
Øvrige arrangementer planlægges i skrivende stund gennemført: 
18. november kl. 14-16: Besøg ved Naturopretningsprojekt Sillerup Væld
24. november kl. 19-21: Drøftelse af Naturpark-konceptet m. bl.a. Friluftsrådet på Toftebjerg
9. december kl. 19-21: Foredrag om naturnær skovdrift på Toftebjerg 

MEN… hold øje med ligasyd.dk for ændringer/aflysninger – som i givet fald også vil blive meldt ud pr. mail. 
Vi ønsker alle et vedvarende godt helbred! 
LIGASYD / bestyrelsen

Opdateret aktivitetskalender for Liga Syd

Liga Syd har nu landet deres aktivitetskalender for andet halvår 2020. Programmet rummer dels klassiske aktiviteter i borgernetværket som løvfaldsmiddag, affaldsindsamling samt et optaktsmøde til det kommende kommunevalg.

Men hovedparten af åbne tilbud knytter sig til naturprojektet Natur Syd, der har til hensigt at undersøge muligheder for større permanente naturprojekter i den sydlige del af Silkeborg Kommune.

”Efter en corona-nedlukning af mange af vore forårsaktiviteter har vi nu vovet at tilrettelægge et efterår og en vintersæson, hvor vi koncentrerer os om foredrag, debatter og naturformidlinger, der har til hensigt at øge vores fælles viden om naturpleje og naturformidling”, siger Henrik Jacobsen, der er næstformand i Liga Syd.

Kalenderen indeholder foredrag og debat om de gængse naturkoncepter i Danmark – nationalparker, naturparker og naturnationalparker. Også naturnær skovdrift og zoneinddeling af naturen til forskellige anvendelser sættes under lup i perioden. Endelig er der blevet plads til egentlige udflugter i naturen, hvor naturoplevelsen kombineres med naturformidling.

”Vi håber, at aktiviteterne kan gennemføres på trods af pandemiens fortsatte spøgen”, fortsætter Henrik Jacobsen. ”Vi udsætter således for en tid arbejdet i naturprojektets åbne arbejdsgrupper. Går alt vel vil vi fra nytår fortsætte et tilsvarende aktivitetsprogram – men samtidig sætte fokus på arbejdsgrupperne, der har til formål at bistå med at udforme forslag til Silkeborg Kommune om permanente naturprojekter hos os i Silkeborg Syd”.

Du finder aktivitetskalenderen med tid & sted under Liga Syds aktivietskalender

Genstart af naturprojektet Natur Syd

Forårets corona-fokus satte en midlertidig stopper for aktiviteter omkring naturprojektet Natur Syd. Men de seneste måneder har gjort projektet endnu mere relevant end tidligere …… vi har set hvordan et enigt folketing ønsker mere vild natur i vore gennemkultiverede landskaber!

Senest er der givet et trecifret millionsbeløb til introduktion af en nyskabelse – naturnationalparker – i den danske natur. Et koncept, der kræver hegning omkring udsatte store græssere og stop for skovhugst. Et koncept, der lader naturen være i fred i langt større udstrækning, end konceptet omkring vore 5 eksisterende nationalparker eller de 14 eksisterende naturparker.

  • Hvordan skal vi skabe de optimale rammer for en ”midtjysk vildmark”, der styrker biodiversitet og skærmer sårbare dyr og planter?
  • Skal vi kikke i retning af konceptet omkring vore 5 nationalparker?
  • Omkring de 14 erklærede naturparker?
  • Findes der gods og inspiration at hente i det nye koncept omkring naturnationalparker?
  • Eller skal vi opfinde vore egne rammer for et naturprojekt i den midtjyske vildmark, der på samme tid styrker naturformidlingen og sikrer naturbeskyttelse, naturbenyttelse og interesser for lodsejere såvel som for naturelskere?

Vi genstarter projektet ved at indkalde til arbejdsgruppemøde

tirsdag den 18. august 2020, kl. 19.00

Mødet foregår i savværksbygningen på Lystrupminde Naturskole, Lystrupmindevej 18.

Alle er velkomne!

Engetved
Foto: Stig Skovbo

1 2 3 4 5 17