Herresæde på Vorretvej

Tidl. hofjægermester Christian Kjær agter at opføre bolig og stald på hver ca. 500 kvm. på Vorretvej 15, Katrinedal. Kommunens Plan- og Vejudvalg har godkendt planerne i den tilpassede form efter nabohøring. Næste skridt for Kjær er at søge tilladelse til at nedrive det tidligere landbrug, Vorret Nedergaard, og derefter få endelig byggetilladelse. 

Klimaneutral kommune

En ny klimaplan vil fremrykke Silkeborg kommunes mål om at blive CO2-neutral til 2025 (mod tidligere 2030). Siden 2008 er kommunens CO2-udledning reduceret med 24%. Planen skal forstærke indsatsen for bl.a. fosilfri energiforsyning og transport. Der er ikke sat beløb på, hvad det koster at opnå kommunens 0-mål på nu 5 år.

Klimaplanen er nu i offentlig høring. Se Klimaplanen her

Outdoor-hovedstad får sit eget udvalg

Danmarks Outdoor hovedstad, som Silkeborg kommune betegner sig, har fået sit eget udvalg med Venstres byrådspolitiker Mads Frandsen som formand. Øvrige udvalgsmedlemmer er formand for Foreningen Outdoor Institute, Mads Rugholm, dir. i DGI Østjylland Flemming Poulsen, uddannelsesleder på SOSU Østjylland, Anette Offersen foruden byrådsmedlemmerne Bente Refslund (F), Kristoffer Møller Jensen (V) og Kim Nielsen Barslund (A). 

På udvalgets første møde (17/2) fremlagde udvalget Masterplanen for Outdoor Silkeborg. Få en smagsprøve for Silkeborg Syd her

Focus på naturen i Silkeborg Syd

Stort engagement blandt deltagere i opstartsmøde for ”Natur Syd”

Hvordan tackles udfordringen med at beskytte sårbar natur samtidig med, at naturens righoldige oplevelser gøres tilgængelige for flere? Hvordan balanceres mellem ”beskyttelse” og ”benyttelse” uden at naturen lider overlast?


Den nævnte problemstilling stod centralt i debatten onsdag aften om ”Natur Syd” i Vrads Forsamlingshus. Her havde Liga Syd inviteret til opstartsmøde for projektet, der i løbet af 2020-22 skal undersøge mulighederne for at styrke naturforvaltning og naturformidling i den midtjyske vildmark.

En sund blanding af engagerede naturelskere, almindeligt nysgerrige og skeptikere overfor at naturen risikerer at blive tivoliseret var mødt op for at høre mere om det kommunalt støttede projekt, der falder under Liga Syd, men hvis styregruppe endvidere har deltagelse af Naturstyrelsen, Silkeborg Kommune samt repræsentanter for lodsejere og naturbrugere.

Mandag den 24. februar inviterer Liga Syd til start for to arbejdsgrupper, der skal give kød og blod til projektet. En følgegruppe skal indsamle inspiration gennem litteratur og besøg i naturparker, nationalparker og biodiversitetsskove.

En aktivitetsgruppe får til opdrag af gennemføre aktiviteter i ”vildmarken”. Oplevelser i naturen for små og store, der deler glæden ved at søge indsigt i og opholde sig i de  vidtstrakte vidder i de store skov- og hedearealer i Silkeborg Syd.

Mød op i Toftebjerg Bibliotek & Medborgerhus mandag 24.02 kl. 19-21 for at høre, om deltagelse i projektet er noget for dig.

Stig Skovbo

Opstartsmøde om ”Natur Syd”

Naturforvaltning og naturformidling i Silkeborg Syd

Vrads forsamlingshus, onsdag den 5. februar kl. 19-21

Næsset Salten Langsø – foto: Henrik Jacobsen

Vær med til at forme Natur syd

Som tidligere nævnt har Silkeborg Kommune bevilget Liga syd 225.000 kr. over 3 år til at afdække, hvordan vi fremadrettet bruger og bliver klogere på naturen i Silkeborg Syd.

Vi kalder projektet Natur syd.

Hvordan en så spændende opgave skal løses, drøfter vi på et borgermøde 5. februar i Vrads. Du opfordres derfor til at være med til at sætte de mål, der former projektarbejdet.

En del af de store naturarealer i Syd, Danmarks Vildmark, er lovgivningsmæssigt udlagt som beskyttede og sårbare områder. Der er behov for at afdække,  hvordan beskyttelse bedst kombineres med benyttelse. Hvordan private lodsejere tilgodeses samtidig med at tilgængelighed sikres efter gældende regler.

Skal vi sigte mod mere vild natur? Urørte skovarealer? Biodiversitetspark eller naturpark? Hvordan sikres uforstyrrede levesteder for særlige dyrearter? Og hvordan respekteres stilleområder bedst? Kan vi sætte rammer for motions- og publikumsaktiviteter?

Samtidig tilstræber projektet at styrke naturformidlingen af det helt unikke midtjyske naturområde.

Alle, interessenter som lodsejere, er inviteret til præsentation af projektet. Med plads til udveksling af ambitioner såvel som betænkeligheder!

Liga Syd får brug hjælp til at komme i mål med denne store opgave, der skal løses over de næste 3 år. Interesserede frivillige kan efter opstartsmødet – og måske en nødvendig tænkepause – tilmelde sig til nedsatte arbejdsgrupper, der præsenteres på mødet.

Liga Syd

Første møde om Natur Syd

Liga Syd inviterer 5. februar til sit første oplysningsmøde om det store Natur Syd-projekt, som Silkeborg kommune har sat Liga Syd og Naturstyrelsen i spidsen for.
Projektets 3-årige sigte er sammen med områdets lodsejere og interessenter at vurdere muligheden for etablering af en Naturpark eller lignende på tværs af det sydlige Silkeborg.

Mødet holdes i Vrads forsamlingshus kl. 19 – med fri adgang for alle interesserede.Politik og vellyd i bedste samklang

Menuen den 20. januar var usædvanlig for Caféen i Medborgerhuset. Da serverede Liga Syd sin nye tradition, Nytårsparolen, som en ret af lokalpolitiske statements iblandet melodisk korsang og bobler i glasset!

Så… for nu at være i god tid: Liga Syd kalder til Nytårsparole igen om et år – da med det kommende byrådsvalg på menuen og et mål, at Silkeborg Syd bør kunne høste en fordobling af de aktuelle tre byrådsmandater.

Tre politikere – med mod på mere

De tre, Dorthe Jensen, Virklund (S), Kasper Thomassen, Gjessø (V) og Peter Sig Kristensen, Bryrup (Ø) var i år Nytårsparolens hovedingrediens og krydrede aftenen med deres indhøstede erfaringer i kommunalpolitikken suppleret med, hvad de forventer af opgaver i den resterende byrådsperiode.

Sammenfattende tilkendegav de, at byrådsarbejdet er udfordrende, tidkrævende, men også så spændende, at alle kunne se deres fortsatte virke i nye byrådsperioder. Aktuelt, sagde de, udfordres byrådet af sparekrav, hvis beslutninger skal undgå at ramme den kommunale velfærd. Som det blev udtrykt: Det er en politisk forsvarskamp!

Silkeborg Syd må på banen
Caféen havde fuldt hus til aftenen, som bl.a. havde fokus på væksten om Silkeborg. Det udfordrer Silkeborg Syd, hvis institutioner og foreninger må på banen. Opfordringen var at tage fat i sin byrådspolitiker med lokale ønsker. Emner som spildevandsrensning, borgerinddragelse, borgerlister, Birkebo, cykelstier blev nævnt.

Ontime – i velklingende opstilling

Tre gange i løbet af aftenen fik den politiske debat tid til at bundfælde sig på behagelig og melodisk vis til vellyd af Vrads-koret, Ontimes tolkning af værker fra Kaj Normann Andersen til Beatles og U2.

En politisk aften og vellyd i den bedste samklang!

Første møde om Natur Syd
Naturen fik naturligvis en god bid af aftenens debat. Og meget apropos:

Liga Syd inviterer 5. februar til sit første oplysningsmøde om det store Natur Syd-projekt, som Silkeborg kommune har sat Liga Syd og Naturstyrelsen i spidsen for.
Projektets 3-årige sigte er sammen med områdets lodsejere og interessenter at vurdere muligheden for etablering af en Naturpark eller lignende på tværs af det sydlige Silkeborg.

Café-pause – med tid til strikketøj og dialog
Områdets lokalråd
(fv): Luis da Silva Martins, Virklund, Flemming Madsen, Gjessø, Kim Egeskov, Them-Salten , Erik Markvad, Skovlandet

Mødet holdes i Vrads forsamlingshus kl. 19 – med fri adgang for alle interesserede.

1 2 3 4 5 14