Færre penge til forsamlingshuse

Kultur- og Fritidsudvalget har fordelt tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse. 9 har søgt om 401.000 kr. Udvalget har dog måttet reducere i de ansøgte beløb for at tilpasse uddelingen til udvalgets samlede budget på 235.000 kr. Salten Borgerhus får således 31.000 kr. til udskiftning af døre og slibning af gulv. Virklund Fritidscenter 6.450 kr. til vedligeholdelse af gulv.

Byrådet kan bindes af folkeafstemning

Byrådet har anerkendt, at en folkeafstemning kan binde byrådet i lokale spørgsmål. SF har rejst spørgsmålet for at klargøre kommunens regelsæt for, hvordan et sådant krav skal håndteres.

Generelt mener byrådet sig godt “klædt på” til at træffe demokratiske beslutninger på borgernes vegne. Men stiller et byrådsmedlem krav om folkeafstemning, skal kravet dels varsles i god tid inden det pågældende byrådsmøde, dels igangsættes en proces, hvor relevante udvalg skal belyse sagen og de administrativt/økonomiske konsekvenser.

Når byrådet herefter frem til, at folkeafstemningen kan afholdes, skal det ske inden for en 2 måneder.

OBS: Nye regler for tilskud

Kommunens støtte til lokal udvikling, eksempelvis klubhus, spejderhytte m.m., er blevet en så stor succes, at principperne for tildeling ændres.

I 2020 stiller Silkeborg kommune godt 7 mio. kr. til rådighed for såkaldt “lokalt initierede” projekter. Sidste år løb 20 ansøgninger op i nærheden af 10 mio. kr.

Hidtil er tildelingen sket efter “først til mølle”. Nu vil der være 4 årlige udvælgelsesrunder med ansøgningsfrist 15/2, 15/4, 15/8 og 15/10. To måneder senere vil de støttede projekter være udvalgt. Forudsætningen for tilskud er uændret.

S skal finde ny kandidat i Syd

Find Poulsen

Den socialdemokratiske byrådsgruppe har siden valget hentet Find Poulsen, Them, ind som vikar for et byrådsmedlem, men det får en ende nu.

Find Poulsen har ønsket at stoppe sit politiske virke p.g.a arbejdspres og ny suppleant i byrådsgruppen bliver formand for LO, Viggo Thinggaard, Silkeborg.

Ved valget fik Find Poulsen 373 persaonlige stemmer og har ofte vikarieret i byrådsgruppen. Første viceborgmester Søren Kristensen (S) beklager Find Poulsens beslutning. Til Liga Syd fortæller han, at “partiet støtter op om Dorthe Jensens lokale indsats, men at partiet igangsætter arbejdet for at finde en afløser for Find Poulsen. Det er jeg sikker på nok skal lykkes, siger han.

Ud over Find Poulsen har også Venstres Bent Jensen, Them, og Radikale Venstres Kim Egeskov, Them, vikarieret for deres respektive partier i byrådet.

Flotte karakterer til lokale skoler

Landets godt 1.400 grundskoler er testet for deres evne til at løfte elevernes karakterer ud over det karaktergennemsnit, som kan forventes, når elevernes socio-økonomiske baggrund er taget i betragtning.

De enkelte skoler får karakter i form af en undervisningseffekt (Ueff), hvor 0 angiver, at eleverne har opnået det forventede karaktergennemsnit. +/-tal karakteriserer skolens evne til at opnå et andet elev-gennemsnit end det forventede ud fra elevernes faglige baggrund.

For skoleåret 2018-19 præsterede Silkeborg kommunes skoler bedre end forventet med en gennemsnitlig undervisningseffekt på +0,19.

Lokalt fordelte skolernes karakterer sig således:

        

Ny hal-aftale skal udligne forskel

En ny måde at give kommunalt tilskud til selvejende haller er på vej; herunder også til Frisholm, Bryrup og Hjøllund. Planen er klar, men byrådets Kultur- og Fritidsudvalg har valgt at tage en ny drøftelse med de involverede halbestyrelser inden ikrafttræden. 

Udvalgets oplæg bunder i en analyse, der viser ret store udsving i den måde, kommunen hidtil har ydet tilskud til hallerne. Den nye aftale tilsigter at udjævne forskellene. Modsat, siger udvalget, må et nyt implementeringstilskud ikke reducere den enkelte hals hidtidige tilskud mere end maksimalt 10% over en 5-årig periode. 

Aftalen skal træde i kraft april 2020 og rækker 10 år frem. I udvalgets oplæg estimeres en budgetramme for 

* Hjøllund hallen 81.000 inkl. vedligehold og alm. drift

* Them Fritidscenter (Frisholm og Bryrup foruden Them svømmehal) 5.286.000 kr.

1 2 3 4 5 6 14