Årsberetning for 2018

Større sammenhængskraft og gode fælles oplevelser

Liga Syd kan ved denne generalforsamling fejre sin 4 års fødselsdag som forening. Og det er nu 6 år siden de første tanker om et borgernetværk til styrkelse af fællesskaber, sammenhængskraft og trivsel i Silkeborg Syd blev født.

Vi kan altså med et glimt i øjet påstå at være i førskolealderen. Stadig ny på banen ….

Læs hele beretningen her: Bestyrelsens beretning – 12. marts 2019

Referat af møde i Liga Syd samt generalforsamling 2017

Referat af møde i Liga Syd samt generalforsamling

I forbindelse med Liga Syds generalforsamling den 28. feb. 2018 var arrangeret et formøde med to emner, som relaterer godt med hinanden:

”Bindeled mellem lokalsamfund og byråd – hvordan?

Dialog med de tre nyvalgte byrådsmedlemmer fra Silkeborg Syd.

Liga Syd havde inviteret de 3 nyvalgte byrådsmedlemmer fra området syd for Silkeborg: Peter Sig Kristensen, Bryrup (Ø), Kasper Thomassen, Gjessø (V), Dorthe Jensen, Virklund (A) til en kort debat om emnet, og alle havde heldigvis takket ja. Også de 4 lokalråd var inviteret til at deltage.

Stig Skovbo bød alle velkommen, 14 var mødt op ud over de 3 politikere og 3 medlemmer af Liga Syds bestyrelse.

Dernæst gav de 3 byrådsmedlemmer en kort introduktion til deres indgangsvinkel til samarbejdet med lokalområdet i Syd. Alle gav udtryk for, at der var godt potentiale for samarbejde og var åbne for kontakt fra borgerne. De har fået en god introduktion til organisation, afdelinger og teams, og føler sig klædt på til at være bindeled, evt. henvise til kollega og til at inddrage lokale.

Fra forsamlingen var der ros for åbenhed.

På spørgsmål om udvalgsmøderne kunne lægges ud i lokalområderne og gøres åbne, måtte de påpege at udvalgsmøderne er fortrolige og altså ikke tilgængelige for alle. Men der var måske mulighed for at lave en åben del i et møde, hvis der var specielle forespørgsler eller anden anledning til det.

Vigtigt at huske på at bevare den lokale respekt – byrådet dækker et stort område og Silkeborg Syd har forholdsvis få lokale repræsentanter. Være opmærksom på, om lokale er blevet spurgt!

Nærdemokratiudvalg kan give gode muligheder for borger input gennem lokalrådene. P.t. kan kun lokalrådsmedlemmer deltage i nærdemokratimøderne. Vil det evt. være muligt at åbne op så ”almindelige” borgere også kan deltage?

Der var delte meninger om, hvor godt nærdemokratiet har fungeret i Silkeborg Kommune, f.eks. er en pulje på 50.000 kr. til lokale projekter ikke blevet brugt, fordi ingen (eller for få) har haft kendskab til den. Det blev nævnt, at meget bliver ved snakken, og at ”Danmarks bedste nærdemokrati” er en frase. Det fungerer bedre i andre kommuner, og her er der også mulighed for at få borgerforslag bragt op i byrådet.

MEN der er et nyt nærdemokratiudvalg nu, så vi må se fremad på nye muligheder, og med 28 lokalråd er der en god struktur og gode muligheder.

Derefter præsenterede Jens Bloch ideen omkring et

”Et Lokalpolitisk Forum for Silkeborg Syd?”

Se vedhæftede.

Det blev pointret, at der ikke er tale om et ekstra lokalråd. I den efterfølgende debat kom der flere synspunkter frem, bl.a. om det mon er muligt at nå frem til, hvad der er vigtigt for hele området. Det må ikke blive en diskussionsklub. Vi skal prøve at tematisere problemstillinger, og bringe det ind i byrådet, men der vil stadig være emner, som kun er relevante for de enkelte lokalområder i Syd.

I Silkeborg Syd har vi masser af natur og en høj biodiversitet, og Silkeborg Kommune reklamerer med at være Outdoor Hovedstad og ”Silkeborg kalder”.

M.h.t. f.eks. plejehjemspladser har vi i Syd den laveste normering i kommunen!

Det blev aftalt, at Liga Syd er facilitator for 2-3 tematiserede cafémøder i løbet af året. Disse holdes forskellige steder. Jens Block indsamlede mailadresser fra interesserede. Det lokalpolitiske forum kører foreløbigt et år som forsøgsordning. Forskellige opgave i.f.m. faktaanalysering m.v. aftales i forening af de interesserede.

Emnet til det første møde kunne være: Hvad kan Nærdemokratiudvalget gøre for vores nærområde?

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen blev afholdt i.h.t. de gældende vedtægter. Der var 6 deltagere ud over bestyrelsen.

1. Valg af dirigent og referent Flemming fra Gjessø Lokalråd blev valgt som dirigent, og Lena blev valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretning Stig fremlagde beretning, som forinden var udsendt til alle medlemmer.

Efterfølgende var der følgende kommentarer/drøftelse til beretningen:

Arrangementerne er for koncentreret i Them. Dette kunne begrundes med økonomi og det vigtige i at fastholde Toftebjerg som et medborgerhus og ikke kun som bibliotek.

Betegnelsen Skovlandet fandt mange rigtig god og betegnende, men omvendt er den ikke så kendt af andre. Det er vigtigt at vi fastholder betegnelsen, og ikke hele tiden finder på nye (f.eks. Guldkants Silkeborg).

Det blev også nævnt, at hvis arrangementer holdes i samarbejde med diverse borgerforeninger eller forsamlingshuse er det muligt at holde omkostningerne til lokaleleje nede på et moderat niveau. Kulturstafetten blev også nævnt i den sammenhæng.

Forslag til aktivitet: Bagagerumsmarked.

Der var en livlig drøftelse omkring annoncering, kommunikation, hjemmeside, Face Book. En fælles hjemmeside som en slags paraply med links til andre sider blev foreslået. Mange foretrak hjemmeside, gerne med mail service, frem for Face Book. Det blev besluttet at vi kigger på vores kommunikation.

Det er vigtigt at holde fast i Lokalavisen, og der var ros til alle lokale artikler og skribenter. Men medierne bliver mere og mere digitale, så Lokalavisens fremtid er måske lidt usikker.

Beretningen blev godkendt med en enkelt tilføjelse: under arrangementer manglede en kunstudstilling med værker af lokale kunstnere i forbindelse med genåbningen af Medborgerhuset.

3. Regnskabsaflæggelse

I kassererens fravær fremlagde Lena vores lille regnskab, som på grund af besparelser på annoncering ser meget bedre ud end ved sidste generalforsamling.

Vi håber på at kunne øge medlemsskabet, evt. søge pulje ved Nærdemokratiudvalget eller finde andre indtægtskilder.

Regnskabet blev godkendt

4. Behandling af indkomne forslag Der var ingen forslag

5. Fastsættelse af kontingent Uændret kontingent på 100 kr. blev foreslået og vedtaget.

6. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter Nuværende medlemmer som genopstiller: Stig Skovbo

Henrik Jacobsen

Ove Hjort

Ole Thorup

Lena Fjeldbo

Alle blev genvalgt

Torben Hansen ønskede ikke genvalg.

I stedet blev foreslået Jens Bloch, som blev valgt.

Valg af suppleanter:

Nuværende suppleanter: Jens Muff og Line Streit blev genvalgt

7. Valg af revisor Nuværende revisor: Bent Karkov blev genvalgt

8. Eventuelt En hel del blev drøftet i.f.m. formandens beretning, derfor blev drøftelsen her meget kort. Kort blev nævnt DLA i elektronisk form sammen med MJA. Spørgsmål om arkivering af DLA og lokalartiklerne heri – de findes på biblioteket og på egnsarkivet. Måske er det muligt at lægge artiklerne på en opdateret Liga Syd hjemmeside, efter aftale med forfatterne.

01.03.2018 / Lena

Dialogmøde med MJA & ordinær generalforsamling i Liga Syd

Onsdag den 25. januar 2017 kl. 19:00 / Medborgerhuset Toftebjerg

 1. halvleg: Referat fra dialogmøde med Midtjyllands Avis (MJA):

26 deltagere var mødt op for at høre MJA’s tanker for en styrket lokal nyhedsdækning.

Nyhedsredaktør Brian Holst indledte med at konstatere, at det går godt for Midtjyllands Avis. Økonomien er god og abonnenttallet øges igen.

Efter chefredaktør Hans Krabbes tiltrædelse sidste år er mange ting omkalfatret for at forbedre nyhedsformidlingen. Den faste opdeling i ”øst-nord-vest-syd-sektioner” er ændret. Det betyder primært, at de faste geografiske journalister (og kontaktpersoner) nu suppleres af kolleger, der bredt i dækningsområder behandler tematiserede artikler og artikelserier.

Brian Holst beskrev dernæst, hvordan slogan’et ”Lokal med vilje” er udtryk for avisens intensiverede ønske om at være tilstede i hele dækningsområdet. Dermed vedkender avisen sig et medansvar for at sikre sammenhængskraft og annoncering lokalt.

Efterfølgende beskrev projektmedarbejder Claus Linddahl sit midlertidige virke med at udrede mulighederne for etablering af egentlige partnerskaber mellem avisen og fire lokalsamfund i dækningsområdet. Her nævnte han ideen fra Liga Syd om at genoplive systemet med lokale meddelere (eller ”barfodsjournalister”). Også andre former for samspil mellem avisen og lokalområderne kan komme på tale i løbet af de kommende måneders planlægningsarbejde.

I den efterfølgende dialog delte mange mødedeltagere ud af deres syn på avisens lokale nyhedsdækning. Flere efterlyste en tilbagevenden til de geografiske dækningsområder, mens andre erkendte værdierne i nu at læse mere bredt i avisen for at fange lokale nyheder – og fordi det samtidig er forfriskende med nyhedsdækning fra nye journalistiske skribenter.

Brian Holst konstaterede, at avisen med den ændrede strategi forsøger at få læsere til at konsumere en større del af avisen, fordi de tematiserede artikler også rummer elementer fra lokalområderne. For at kompensere for at læserne ikke farer vild i den nye avisopsætning tilføjede han, at bynavne nu i større grad end tidligere indgår i overskrifterne for artiklerne.

Udviklingsleder ved Silkeborg Bibliotekerne Inge Kring sporede dialogen ind på ugeavisen ”Den Lokale Avis” (DLA). Hun efterlyste en mere appetitlig ugeavis med debatorienterede indlæg. Agner Thulesen tilføjede, at borgere sagtens kunne bidrage til det redaktionelle stof i lokalavisen. Hertil forsikrede Brian Holst forsamlingen om, at avisen gerne vil inddrage læserne i højere grad – og at det beskrevne udredningsarbejde ved Claus har til hensigt at pege på hensigtsmæssige rammer for et tættere samspil mellem avisen og dens læsere.

I forsamlingen var der flere, der påpegede behovet for at sikre kvalitet gennem avisens redigering af evt. lokale bidragsydere. Med henvisning til lokale facebook-sider blev det konstateret, at disse ofte mangler journalistisk kvalitet, hvilket reducerer lysten til at følge disse sider.

En konstatering af, at annoncering for aktiviteter i Silkeborg Syd drukner i den generelle spalte ”Det sker” drejede fokus over på, om vi med DLA har et medie, hvor en fast side til lokal aktivitetskalender for Silkeborg Syd kan indtænkes, da den husstandsomdeles én gang om ugen. Stig gjorde sig til talsmand for, at DLA udgør et stort potentiale for eksperimenter omkring et styrket samspil mellem avis og lokalområde. Han spurgte konkret i deltagerkredsen, om også andre end Liga Syd var interesserede i at oprette et korps af ”barfodsjournalister”. Repræsentanter for lokalråd og foreningsliv støttede umiddelbart en sådan forsøgsordning.

Som konklusion på mødet blev det fastslået, at MJA – i dialog med Liga Syd – arbejder videre på at udrede muligheder for en partnerskabsaftale med Silkeborg Syd. Når et konkret forslag er udarbejdet inviterer Liga Syd og avisen til et nyt borgermøde for at sikre, at det fremtidige samspil bliver bredt ud til en bredere kreds af aktører i Silkeborg Syd.

 1. halvleg: Ordinær Generalforsamling i Liga Syd

Ordstyrer / dirigent: Torben Steenberg valgt efter indstilling fra LS’s bestyrelse.

Referent:  Henrik Jacobsen (eneste tilstedeværende med skriveværktøj ved hånden).

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt med annonce i DLA samt mails til medlemmer.

Bestyrelsens beretning blev oplæst af Henrik & Stig, der i 2016 udgjorde formandsskabet i LS. Hele beretningen kan læses på www.ligasyd.dk

Beretningen gav anledning til en række opfølgende kommentarer og spørgsmål:

 • den stramme økonomi i foreningen (se senere) afledte spørgsmål om ikke foreningen var berettet til kommunalt tilskud til drift eller aktivitetsgennemførelse.
 • Landdistriktspuljen og fondsmidler blev ligeledes nævnt som mulige medfinansieringskilder.
 • Opfordring til at bruge Jens Bæks gård i Bryrup mere til LS-aktiviteter.
 • Opfordring til at følge op på kontingentbetaling, så tidligere medlemmer ikke forsvinder, blot fordi de ikke bliver personligt kontaktet. Andre tiltag til medlemshvervning blev efterlyst.
 • Behov for styrket pleje af medlemmer gerne rundsending af mails forud for alle aktiviteter, hvor LS er (med-)arrangør.
 • Intensiveret arbejde med at skabe en fælles aktivitetskalender for Silkeborg Syd. Gerne i DLA.
 • Liga Syds rolle er diffus og svært at sælge. Forslag om at fokusere mere på miljø- og energispørgsmål i vedtægternes formalsparagraf. Evt. ved at knytte Liga Syd til den globale omstillings-organisering.
 • Aktivt medborgerskab forpligter til lokalt samspil – ikke udelukkende med miljøaktivister, men lige så meget med lokale forenings- og rådsrepræsentanter.
 • Hvordan sikres det, at Liga Syds aktiviteter også rammer den yngre målgruppe?
 • Ønsket om at Liga Syd påtager sig en rolle for at skabe dialog mellem beboere i syd og politikere i byrådet blev fremført.
 • Live streaming af foredrag blev foreslået som en fremtidig indtægtskilde for LS.

Regnskabsaflæggelse ved kasserer Ove Hjort. Foreningen har ved årsskiftet en kassebeholdning på usle kr. 146,07. Udgifter for godt kr. 10.000 (primært til annoncering af aktiviteter) har reduceret kassebeholdningen fra sidste år med knap kr. 6.000.

Efter en drøftelse af mulige fremtidige indtægtskilder blev regnskabet godkendt.

Strategi: – intensiveret medlemshvervning / nye indtægtsgivende aktiviteter / ekstern støtte.

Ændret kontingentpraksis: Fremover betales 12 mdr. frem og ikke resten af kalenderåret. Denne praksis er allerede iværksat af foreningens kasserer. På næste års generalforsamling skal vedtægtsændringsforslag konfirmere denne praksis, hvis den stadig ønskes fastholdt.

Indkomne forslag:

 • Sommerbesøg i Verners orkide-skov (stillet Af Torben Steenberg)
 • Overvågning samt evt. mødearrangement omkring linieføring for en motorvejslinieføring gennem Hjøllund Plantage (stillet af Jens Muff)

Kontingentbetaling: – fastholdes på kr 100 per medlem.

Valg til bestyrelsen:

 • Stig Skovbo (genvalgt)
 • Henrik Jacobsen (genvalgt)
 • Ole Thorup (genvalgt)
 • Torben Hansen (genvalgt)
 • Ove Hjort (nyvalgt)
 • Lena Fjeldbo (nyvalgt)

Helle Søndergaard: Udtræder efter eget ønske for at koncentrere sig om tovholderi ved konkrete LS-aktiviteter.

Suppleanter:

 1. Jens Muff (genvalgt)
 2. Line Streit (genvalgt)

Revisor:

Bent Karkov (genvalgt)

Eventuelt: – intet.

Formanden takkede dirigenten for udvist dåd – og bad alle forsamlede om at skrubbe af, da hans personlige sengetid for længst var overskreden.

 

Generalforsamling 20/1 2016

LigaSydLogo-email2
Bestyrelsens beretning
til generalforsamling i foreningen Liga Syd 20. Januar 2016

Større sammenhængskraft og gode oplevelser i fællesskab. Dét udgør ambitionen bag foreningen Liga Syd, der ved denne tid sidste år blev stiftet af en løst organiseret initiativkreds af lokale medborgere fra Silkeborg Syd.

I foreningens formålsparagraf står der endvidere, at Liga Syd er partipolitisk uafhængig. At vi vil supplere, understøtte, inspirere og skabe sammenhænge mellem lokale aktører, der ligesom os vedkender os et medansvar for at sikre et aktivt medborgerskab blandt os, der bebor den sydlige del af Silkeborg Kommune.

Har vi så som forening formået at indfri vore egne ambitioner? Det korte svar er: JA – delvist i hvert fald, hvis vi selv i bestyrelsen skal sige det. Med denne beretning lægger vi i bestyrelsen op til en drøftelse blandt de fremmødte (medlemmer eller potentielle medlemmer), hvor vi forhåbentligt får spejlet vore meritter fra andre synsvinkler end dem, vi selv repræsenterer.

Vi håber på en bramfri dialog på denne generalforsamling. En dialog, hvor ris og ros afleveres med den udtalte hensigt sammen at videreudvikle på den erkendte spæde forening, der stadig træder sine barnesko …..

Og hvad har vi så bedrevet i løbet af 2015? En minutiøs optælling afslører, at vi i 2015 har gennemført 13 aktivitieter, når stort og småt lægges sammen.

8 aktiviteter er gennemført i ledtog med andre. Det drejer sig om en fugletur i det tidlige forår sammen med menighedsrådet i Them Sogn. Om indsamling af affald langs veje og stier i samarbejde med de grønne spejdere fra Them, Lokalrådet fra Gjessø og Danmarks Naturfredningsforening. Loppemarked i samarbejde med Jens Bæks Gård og Genbrugsbutikken i Bryrup. Og endelig 5 aftencyklinger for mountainbikere i ledtog med Them-hallerne.

5 aktiviteter er afviklet uden støttepædagog. Først var det vores initiativ omkring dannelse af et æblemostelav, hvor vi har mødtes to gange. Så var det vores plantebyttedag i foråret, der denne gang fandt sted centralt i Vrads. Vi var også på charmeoffensiv for at kapre nye medlemmer ved Themcentret. I efteråret har vi gennemført vores traditionsrige(¡) løvfaldsmiddag, der også i år var vel besøgt.

Generelt set har vore aktiviteter været velbesøgte. Kun i et tilfælde hidtil har vi aflyst en aktivitet på grund af beskedent fremmøde. Det drejede sig om et forsøg på at etablere café-møder om lokalpolitiske ideer og ønsker.

I bestyrelsen har vi i det forgangne år selv valgt at blande os omkring to lokalpolitiske emner.

Først handlede det om placeringen af et fremtidigt renoveret og udbygget medborgerhuset, hvor Silkeborg Kommune i starten tillod sig kun at invitere få interessenter til deltagelse i planlægningsarbejdet. Med ihærdig indsats fra næstformanden – bl.a. i form af en FaceBook spørgerunde – blev høringsrunden meget bredere end tiltænkt fra kommunens side.

I efteråret har det så handlet om den truende lukning af Birkebo Plejehjem i Bryrup. Vi har i høringsrunden undladt at forholde os til, om det er en god ide eller ej at lukke plejehjemmet. I stedet har vi (med Torben Hansen som strateg og pennefører) alene forholdt os til den mangelfulde offentlige høringsrunde. I vort høringssvar spiddede Torben det demokratiske underskud i processen, hvilket i første omgang har affødt en udsættelse af beslutningen i byrådet.

Fra sag til sag drøfter vi i bestyrelsen, om – og i givet fald på hvilken måde – vi i Liga Syd skal blande os i lokalpolitiske sager. Vi fastholder stædigt vores ikke-partipolitiske afsæt. Samtidig tillader vi os a politisere, hvis vi dermed fremmer foreningens formål eller kan påpege nærdemokratiske svigt.

Nogle få borgerhenvendelser omkring konkrete sager har vi i årets løb valgt at henvise til lokalrådenes virke for derved at undgå, at Liga Syd bliver en selvbestaltet lokal ombudsmandsfunktion, der går andre i bedene.

Endelig har vi gennem hele 2015 arbejdet med at realisere en forbedret annoncering af nyheder og aktiviteter i vort lokalområde. Først og fremmest skylder vi Medborgerhuset Toftebjerg en stor tak for fødselshjælp til vores foreningsdannelse. Ove og Line har ydet en uvurderlig hjælp omkring annoncering af vore aktiviteter og omkring udvikling af vores hjemmeside.

Det har hele tiden været givet, at vi ikke i længden kan trække på samme assistance fra medborgerhusets ansatte. Derfor glæder det bestyrelsen, at vi her mod slutningen af sidste år har fået tilsagn fra Lisbeth Zabihi om, at hun vil videreføre Lines arbejde som webredaktør for vores hjemmeside.

Vi har også fået nedsat en redaktionsgruppe bestående af Hanne Stenberg, Bent Karkov og Torben Hansen, der skal være med til at skaffe nyheder fra lokalområdet. Det er vores ambition, at hjemmesiden på sigt kommer udvikler sig til at blive en betydningsfuld og samlende digital platform for nyhedsformidling og annoncering af aktiviteter i Silkeborg Syd.

Er vi i bestyrelsen så tilfredse med årets gang? Well …… det afhænger vel af ambitionsniveauet for øjnene, der ser.

Det er en akilleshæl for foreningen, at vi er så få initiativtagere til nye aktiviteter. Derfor skal det ikke skorte på opfordringer til, at andre medborgere i eller udenfor medlemsskaren bringer forslag til nye aktiviteter til huse.

Vi har i bestyrelsen aftalt en husmandsregel om, at et bestyrelsesmedlem skal være medarrangør af nye tiltag, men initiativet ser vi gerne kommer fra andre ….. hvad enten de er medlemmer eller ej.

I bestyrelsen har vi også en ambition om, at mange flere medborgere i fremtiden vil bidrage til at aktualisere vores hjemmeside. Der er brug for tekstforfattere, nyhedsrapportere og fotografisk interesserede, der levendegør dét, der sker i vores lokalområde. Også du kan sende tekst og billeder til vores webredaktør og redaktionsgruppe.

Jow da ….. vi synes selv, at vi er kommet hæderligt fra start. Ambitionerne bag Liga Syd er på vej til at blive realiserede. Men vi har lang vej endnu, hvis vi skal indfri vore beskrevne visioner på vegne af foreningen.

Vores aktivitetskalender for foråret 2016 finder du på vores hjemmeside (www.ligasyd.dk) . Den består af nye aktiviteter såvel som gengangere fra sidste års forårsprogram. Men der er stadig plads til flere initiativer. Dem håber vi på, at også DU vil bidrage med i fremtiden.

Tak fordi i alle kom. Forhåbentlig afføder denne beretning en righoldig drøftelse ……

                                   Bestyrelsen for Liga Syd

Liga Syd er blevet en forening…

Liga Syd har forvandlet sig fra et løst netværksinitiativ til en forening i Silkeborg Syd

Onsdag den 14. januar havde vi stiftende generalforsamling i Liga Syd. Her besluttede de 20 fremmødte at omforme netværksinitiativet til en forening med vedtægter og bestyrelse. Det betyder konkret, at vores tidligere ”trojka” nu afløses af en bestyrelse med 7 valgte medlemmer.

På generalforsamlingen blev Helle Søndergaard, Hanne Steenberg, Henrik Jacobsen, Ole Thorup, Torben Hansen, Ove Hjort og Stig Skovbo valgt ind som bestyrelsesmedlemmer. Som suppleanter står Line Streit og Jens Muff.

I vedtægterne beskrives formålet for Liga Syd: “- vi vil styrke lokale fællesskaber, udøve medborgerskab og supplere, understøtte, inspirere og skabe samspil med andre aktører i Silkeborg Syd. ”

Samtidig blev det besluttet at opkræve et årligt kontingent på kr. 100 for medlemskab af foreningen. Både enkeltpersoner, foreninger og virksomheder kan tegne medlemskab af foreningen. De indkomne indtægter påtænkes anvendt til dækning af udgifter ved gennemførelse af aktiviteter i regi af Liga Syd.

Du kan tegne medlemskab af foreningen i Medborgerhuset Toftebjerg eller på vores hjemmeside www.ligasyd.dk

Bestyrelsen konstituerede sig på et bestyrelsesmøde tirsdag den 20. januar med et formandskab bestående af Stig Skovbo (formand) og Henrik Jacobsen (næstformand).
Hanne Steenberg blev valgt som kasserer.

Samtidig blev aktivitetsprogrammet for Liga Syd i første halvår 2015 vedtaget.
Du kan også finde beskrivelser af halvårets aktiviteter på www.ligasyd.dk

Godt nytår til alle.