Liga syd – Naturnære haver

Liga Syd er en forening der gerne vil skubbe fremad, når det gælder handlekraft, trivsel og gode oplevelser i fællesskab i den sydlige del af Silkeborg kommune.

Vi vil nu gerne invitere til to havebesøg i forsommeren under overskriften naturnære haver.
Alle med nysgerrighed og åbenhed for nye haveformer skal se at komme afsted. Der venter et par særlige og gode oplevelser. Tag også naboen med.

Torsdag den 8.juni kl. 19.  Skovhave med skovbadning

Krusemyntevej 9 i Sejs. Det er en parallel grusvej til Sejsvej, så parker gerne lige vest for brugsen i Sejs, hvor der er en plads ved lukkede Rema. Derfra er der max 10 min. til fods.

Oplevelsen her er skovfornemmelsen med store skovtræer og skovsø i en mindre parcelhushave.
I kan høre om Michaelas havesyn som det har udviklet sig og få en grundig rundvisning i haven.
Se den største naturlige blåbærplante i har set, hør om jordhvepse, der lægger æg i revnen mellem fliserne og meget mere.
Medbring gerne aften-kaffen/teen til Michaelas kage. Find en plads i   ”skoven” og tag et lille skovbad, mens I nyder kagen.

Onsdag den 14. juni kl 19.

Et besøg hos Birk og Hanne i Hampen
Bredlunden 3

En have under forandring med insekterne i centrum.
Havedammen er et centrum for alle slags dyr og ved siden af et grus-bed med vilde planter
Der er et bed med solhatte til ære for sommerfuglene.
Der er insekthoteller.

Derudover har Hanne og Birk køkkenhave, indianske urter, svedehytte, udendørs sovesteder, drivhus – og mange blomster.
Også her inviteres vi til at tage aftenkaffen/teen med og slå os ned rundt om i haven til en havesnak. Vel mødt til disse to første havebesøg med emnet Naturnær Have

Vel mødt Liga Syd

Fugletur med efterfølgende Gudstjeneste

  • Søndag den 7. maj klokken 06:00
  • Vi mødes hos Bjarne Søballe på Lyngkrogvej 6.

”Morgenstund har guld i mund” – Nu er dagen fuld af sang, og nu er viben kommet… sammen med en masse andre trækfugle.

I år vil vi i lighed med tidligere år gå en tur i området ved Lyngkrog, hvor vi lytter til forårets fugle sang.
Jens Muff Hansen, Jørgen Ballegaard og Henrik Birk vil fortælle om fuglene vi hører, samt fortælle en del upålidelige historier.

Græsset er vådt om morgenen, så husk støvler eller rimeligt vandtæt fodtøj og varmt tøj. Kikkert er ikke nødvendigt men vil være en fordel.

Kaffe og brød koster 20,- kroner.

Turen er arrangeret af Them menighedsråd, Dansk Ornitologisk Forening og Liga Syd.

Vel Mødt

Fjernvarme i Virklund, Salten & Them

Har du is i maven til at vente på fjernvarmen?

En anlægsfase, hvor kvarterer gradvist tilkobles fjernvarmen fra 2026 og frem til udgangen af 2028, er lang tid for alle os, der slæber rundt med et aldrende olie- eller naturgasfyr. Så hvad nu, hvis fyret bryder sammen?

Inden du kaster dig over en investering på kr. 100.000 – 200.000 for en individuel varmepumpe eller jordvarmeanlæg, anbefaler jeg, at du overvejer alternativer. Sætter dit olie- eller gasfyr ud inden fjernvarmen når til din bolig, kan din smedemester måske skaffe dig et brugt erstatningsfyr, indtil fjernvarmen kommer forbi?

Vent endnu en fyringssæson – hvis muligt

Jeg har tidligere her i lokalavisen opfordret til at afvente afslutningen på den nuværende fyringssæson, inden beslutning om ny varmekilde træffes i den enkelte husstand i områder udlagt til fjernvarme (Virklund, Them-Salten og Knudlund). Med prisfald på energi vil jeg nu udvide opfordringen til yderligere at afvente til udgangen af 23/24-fyringssæsonen! Det vil give tid til gennemførelse af den planlagte tilslutningskampagne, der vil vise om tilslutningsprocenten er tilstrækkelig til at gennemføre de favourable fællesvarmeprojekter i Silkeborg Syd (65% tilsluttede fra start).

Fjernvarme er det bedste økonomiske alternativ

Selv med de beskrevne udgifter for at tilslutte sig fjernvarmen i Silkeborg Syd siger min hovedregning mig, at der der vil være mange penge at spare ved at sige ”ja tak” til fjernvarmen for os, der er så heldige at blive omfattet af kommunens udbygningsplaner.

Stig Skovbo

Klimavenlig fjernvarme

Klimavenlig fjernvarme er et stort skridt nærmere

Sådan lyder en overskrift på Silkeborg Forsynings hjemmeside. Siden bugner med relevant data for alle os, der har bævret over energiprisernes himmelflugt – og som heldigvis har genvundet nattesøvnen med de seneste prisfald på varme.

Sol, vindenergi, biomasse og overskudsvarme vil inden udgangen af 2028 kunne levere fossilfri fjernvarme – ikke blot til de nuværende 56.000 modtagere af fjernvarme i Silkeborg Kommune, men også til de yderligere 12.000, der forventes at få tilbud om fjernvarme.

Hvordan påtænkes fjernvarmenettet udbygget?

I takt med, at kapaciteten af varmeværket udbygges, vil mammut-investeringer i et udbygget distribueringsnet tilslutte nye boligområder og lokalsamfund over de kommende år. Sammenfattende for os i Silkeborg Syd kan vi konstatere … at Virklund og Them-Salten-Knudlund i perioden fra 2026 til udgangen af 2028 påtænkes tilkoblet fjernvarmenettet viajordledninger.

Projektforslaget skal politisk godkendes inden årets udgang. Og inden udgangen af 2024 vil en vejledende tilmelding afsløre, om den krævede tilslutningsprocent på 65% kan nås. Hvis det lykkes, vil Silkeborg Forsyning dernæst detailplanlægge rækkefølgen af kvarterer, der tilsluttes fjernvarmen.

Hvad bliver vilkårene for at tilslutte sig fjernvarmen?

Der vil ikke blive tale om tilslutningspligt for den enkelte husstand i områder, der fremtidigt får mulighed om fjernvarme. De præcise økonomiske vilkår for tilslutning kendes af gode grunde endnu ikke. Men et kik mod Grauballe indikerer niveauet omkring tilkobling til fjernvarmen. Inden sommeren 2025 vil interesserede her kunne tilslutte sig fjernvarmen for et tilslutningsbidrag på kr. 22.500. Dertil skal tilkøbes en fjernvarmeunit til kr. 23.500. Alternativt kan unitten købes på abonnement (installation, service og vedligehold) på kr. 215 per måned.

Tilslutning til fjernvarme i Silkeborg Syd bliver formodentlig dyrere, fordi transmissions-ledningerne er væsentligt længere her. Det betyder, at Silkeborg Forsyning i deres foreløbige beregninger for os i Syd yderligere indregner et konverteringstillæg på kr. 3000 for hvert af de første 10 år på fjernvarme.

Hvad med lokalsamfund, der ikke får fjernvarme fra Silkeborg?

For øvrige lokalsamfund og fritliggende huse i Silkeborg Syd vil varmepumper, jordvarme eller biomasse i form af individuelle anlæg udgøre de realistiske alternativer, der vil kunne opfylde kommunens politik om fossilfri varme for alle inden udgangen af 2030.

Mindre fællesanlæg (termonet) har vist sig både bæredygtige og økonomisk rentable for boligkvarterer eller klyngebebyggelser. Alligevel er der mig bekendt alene bestræbelser i Bryrup for at etablere et eget fællesvarmeanlæg til kollektiv varmeforsyning.

Stig Skovbo

Fællesvarme i Silkeborg Syd

Status på udrulning af fjernvarme og øvrige lokale varmetiltag

Vi er mange boligejere i Silkeborg Syd, der bekymrer os om, hvordan vi hver især får omstillet os fra fossile brændsler til vedvarende varmekilder. Status quo er uholdbar ud fra både en økonomisk og en klimamæssig synsvinkel.

Her følger derfor mit behjertede forsøg på at favne status for Silkeborg Syd her ved udgangen af 2022. Og glæd dig …. for de fleste af os i de større lokalsamfund er der igangværende bestræbelser for at sikre fællesløsninger. Enkeltstående boliger må derimod ruste sig til fortsat at skulle opvarme boligen via individuelle løsninger. Silkeborg Kommunes målsætning er, at alle fossile varmekilder er udfaset i 2030.

Udsigt til fjernvarme for 10.000 borgere i Syd & Øst

Byrådet i Silkeborg Kommune har netop vedtaget et tillæg til kommunens varmeplan. Heri tilkendegives, at der i Silkeborg Forsyning arbejdes på at rørføre fjernvarme til (hold fast i bordkanten) Virklund, Sejs-Svejbæk, Knudlund, Rodelund, Salten og Them via en sydgående rørføring fra det centrale fjernvarmesystem i Silkeborg. I dag anvendes overvejende gas og solvarme, men på sigt skal gassen erstattes af vind, termisk varme og biomasse som supplement til solenergi.

Forudsætningen er, at over 60% af husstandene i de nævnte områder tilslutter sig fra starten af en etableringsfase, der forventes at kunne starte først i 2025 og være fuldt udrullet i løbet af 2028. Betingelserne for tilslutning er ikke endeligt fastsat, men der rumles omkring et årligt konverteringsbidrag i en årrække oveni den nuværende tilslutningsafgift. Silkeborg Forsyning arbejder lige nu på at genberegne økonomien i det store varmeprojektforslag.

Mon ikke det bliver et samspil mellem kommune, forsyning og lokalråd, der i 2023 får undersøgt, om interessen for at tilslutte sig projektet er tilstrækkelig til at igangsætte detailprojektering?

Fællesvarme i øvrige lokalsamfund?

Allerede nu ved vi, at der er yderligere igangværende kommunale undersøgelser omkring muligheder for fjernvarme / fællesvarme i Bryrup. På det velbesøgte borgermøde den 6. december i Bryrup blev der nedsat en lokal arbejdsgruppe til at fortsætte dialogen om et muligt fælles decentralt varmeanlæg i Bryrup.

Vi ved også fra kommunens varmeplanstillæg, at der ikke kommer fjernvarme fra Silkeborg Forsyning i Gjessø, Katrinedal, Tømmerby, Vinding, Vrads og Hjøllund – med mindre, at de nævnte lokalsamfund (som i Bryrup) selv tager initiativ til at undersøge muligheder for etablering af fællesvarme løsninger, hvis de ønsker alternativer til individuelle varmeanlæg for den enkelte bolig.

For at støtte sådanne initiativer har Silkeborg kommune afsat kr. 250.000 fra puljen til klima- og grøn omstilling til assistance med omstilling til vedvarende energikilder overfor små lokalsamfund og fritliggende husstande.

Fritliggende boliger i kommunen

Som nævnt må fritliggende boliger fortsat ty til individuelle varmeløsninger. Her kan boligejere fortsat anvende de statslige tilskudsordninger til at konvertere fra fossile til vedvarende varmekilder. Disse tilskudsordninger ”låses” fremover for boliger, der ligger i områder, hvor fjernvarme sandsynligvis bliver udrullet.

Flere tætliggende boliger – som f.eks. de allerede nævnte lokalsamfund samt Fogstrup, Salten Skov, Løgager og måske andre klyngebeboelser med overvejelser om fælles termonet – kan stadig søge den nævnte kommunale pulje om hjælp til projektforberedelse m.v.

En lang rejse er godt på vej

Inden længe dumper der et personligt brev ind af brevsprækken til den enkelte boligejer i kommunen. Det er kommunen, der er afsender af brevene. Her kan du se, om din/jeres bolig har udsigt til at blive tilbudt fjernvarme indenfor de kommende 3-6 år.

I LigaSyd har vi sammen med de fire lokalråd i Silkeborg Syd medvirket omkring gennemførelse af borgermøder om fremtidige varmeløsninger. De har haft til hensigt at sikre tidlig borgerinddragelse i det omfattende arbejde med at omstille til vedvarende varmekilder.

I den forbindelse har vi samarbejdet med vore lokalt bosiddende byrådsmedlemmer, med kommunens afdeling for teknik & miljø samt med Silkeborg Forsyning. Og oplevet, at ingen af disse aktører har siddet på hænderne. Vi har modtaget både rettidig og kompetent sparring.

Kombineret med et beslutsomt byråd, der på kort tid har tilrettet både energi- og varmeplan, er status vel, at vi i Silkeborg Kommune er godt på vej med den massive omstillingsproces mod mere klimarigtig fremtidig opvarmning af vores boliger.

Individuelle overvejelser

Der er ikke tilslutningspligt overfor udrulningen af kommunal fjernvarme. Det giver individuel frihed for den enkelte boligejer til at tage bestik af egen situation.  Er det nuværende anlæg udslidt eller uøkonomisk? Eller vil det kunne holde til eventuel fællesvarme etableres?

Erfaringer fra udrulning af fjernvarme i andre områder anviser velgennemtænkte overgangsordninger, hvor varmepumper – eller for den sags skyld overflødiggjorte gasfyr med restlevetid – lejes ud til boligejere, der venter på fællesvarme.

Den nuværende mulighed for at sikre fornuftig samfundsøkonomi og forbrugerøkonomi i fjernvarmeløsninger aftager selvsagt for hver husstand i fremtidige fjernvarmeområder, der tvinges til at skifte deres fossile anlæg her-og-nu. Af samme grund må vi alle håbe på, at kommunens plan for udrulning af fjernvarme bliver besluttet hurtigst muligt.

Stig Skovbo

Status omkring borgermøder om varme i Silkeborg Syd

Borgerinddragelse omkring den akutte proces for udfasning af olie- og gasfyr til fordel for fossilfri boligopvarmning er indledt gennem borgermøder arrangeret i fællesskab mellem områdets lokalråd og LigaSyd.

·         Onsdag den 17. august deltog ca. 220 borgere i mødet, der blev afviklet i Toftebjerg Bibliotek & Medborgerhus.

·         Onsdag den 31. august var vi ca. 120 borgere forsamlet til et tilsvarende møde på Jens Bæks Gård om varmeforsyning i Skovlandet

Runden af borgermøder fortsættes i Virklund torsdag den 15. september kl. 19-21. oplysninger om mødested følger.

Et tilsvarende møde annonceret til afholdelse tirsdag den 6. september i Gjessø er på opfordring fra Gjessø Lokalråd udsat til der foreligger et såkaldt ”varmeatlas 2,0” fra Silkeborg Forsyning.

Overheads fra oplæg på de afholdte møder i Them og Bryrup ses her.

4 planlagte dialogmøder om fællesvarme / fjernvarme i Silkeborg Syd

Det haster med at afklare, om lokalsamfund i Silkeborg Syd kan få fjernvarme i løbet af de kommende år.

Derfor gennemføres følgende borgermøder i eftersommeren:

·         Onsdag den 17. august kl. 19-21:      Them-Salten – Toftebjerg Bibliotek & Medborgerhus (Them)

·         Onsdag den 31. august kl. 19-21, Skovlandet – Jens Bæks Gård (Bryrup)

·         Tirsdag den 6. september kl. 19-21, Gjessø – Gjessø Forsamlingshus (Gjessø)

·         Torsdag den 15. september kl. 19-21, Virklund – lokalitet endnu ikke fastlagt …

På møderne vil Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning præsentere forundersøgelser om varmemulighederne for de enkelte lokalområder.

Samtidig bliver der mulighed for debat om samme.

Mulighed for etablering af fjernvarmeforsyning i den sydlige del af Silkeborg Kommune

Via en bevilling fra Silkeborg Kommunes ”pulje til grøn omstilling” har LigaSyd netop modtaget en konsulentrapport fra PlanEnergi, der analyserer potentialet for fællesvarme / fjernvarme for området Them-Salten-Knudlund. På grund af åbenbare stordriftsfordele har firmaet også vurderet muligheden for et større anlæg, der foruden de tre nævnte lokalsamfund også kan dække Virklund og Sejs-Svejbæk.

I tredje kvartal vil der blive afholdt borgermøder i hvert af de fire lokalrådsområder i Silkeborg Syd. Borgermøderne gennemføres i samspil mellem lokalråd, Silkeborg Kommune, Silkeborg Forsyning og LigaSyd. En kalender for de foire møder vil forhåbentligt kunne lægges på denne hjemmeside inden udgangen af juni måned.

Se idékatalog under seneste indlæg

1 2 3 4