Bosætningsdage i Bryrup og Them

Lokalrådene i Skovlandet og Them/Salten vil invitere potentielle tilflyttere til at kigge nærmere på områdernes faciliteter. Corona-situationen har dog udskudt Skovlandets rigt varierede præsentationsprogram fra her i maj til september / evt. maj om et år! Them/Salten har berammet sin bosætningsdag med bustur i området til 5. september.

Liga Syd i foråret 2020

Mens corona-pandemien hærger kloden, håber vi i Liga Syd, at i alle er ved godt mod – og godt helbred. Vores fantasi bliver næsten dagligt overgået af virkelighedens grumme hændelser.

For os i borgernetværket har de nationale restriktioner betydet, at vores forårsprogram har måttet indstilles. Konkret betyder det ….

  • At vores årlige generalforsamling er udsat (fra 17/03) til afholdelse senere …
  • At affaldsindsamlingen sammen med DN (26/04) udsættes til lørdag 19. september …
  • At arbejdsgruppemøder under projektet ”Natur Syd” indstilles indtil videre …
  • At øvrige annoncerede aktiviteter i vores forårsprogram 2020 (præsentation af Natur Syd / plantebyttedag) måske må udsættes (besked følger i givet fald) …

Se halvårskalender for aktiviteter HER

I hører fra os, når vi er i stand til at bringe nyt.

Mange hilsner ………… Bestyrelsen i Liga Syd

Ansø Enge, Foto: Henrik Jacobsen

Første møde om Natur Syd

Liga Syd inviterer 5. februar til sit første oplysningsmøde om det store Natur Syd-projekt, som Silkeborg kommune har sat Liga Syd og Naturstyrelsen i spidsen for.
Projektets 3-årige sigte er sammen med områdets lodsejere og interessenter at vurdere muligheden for etablering af en Naturpark eller lignende på tværs af det sydlige Silkeborg.

Mødet holdes i Vrads forsamlingshus kl. 19 – med fri adgang for alle interesserede.Renseanlæg i Vrads og Hjøllund får ny frist – afgørelse udsat

SIDSTE NYT!

Rensesanlæggene i Vrads og Hjøllund er fortsat genstand for politisk debat, men så sent som onsdag blev en afgørelse atter udskudt. 

Gårsdagens drøftelse i byrådets Klima- og Miljøudvalg var foranlediget af kommunens Teknik- og Miljøafdeling. Herfra ønskede man, at udvalget skulle tage stilling til det overordnede lovkrav, at det er kommunens ansvar at sikre beskyttelsen af de store midtjyske drikkevandsressourcer i området, og at en nedlæggelse derfor er at foretrække.

Imidlertid har det kommunalt ejede, Silkeborg Forsyning, tidligere konkluderet, at den miljømæssige gevinst er beskeden og ikke står mål med den økonomiske indsats, når spildevandet skal rørlægges til Them.

På den baggrund udsatte Klima- og Miljøudvalget sagen, hvori også indgår et lokalt løsningsforslag fra Spildevandsgruppen i Vrads.

Færre busser til Gjessø?

Bybussen mellem Gjessø og Silkeborg står til at få færre afgange i den køreplan, som Midttrafik vil justere fra sommeren 2020. Et lavt passagertal kan betyde, at den tidlige morgen- og 2 aftenbusser nedlægges, og at 5 formiddags-/middagsture skal køre omkring Silkeborg Bad. Oplægget ligger nu hos kommunen til vurdering.

WoodCon vil kunne udvide

WoodCon i Løve, der producerer træspær, har brug for en ny hal til moderne produktionsudstyr.  Virksomheden har derfor bedt om forhåndstilsagn fra Silkeborg kommune. Her vurderer teknik- og miljøafdelingen, at “der ikke bliver tale om væsentlige ændringer i det bestående miljø” og giver sin anbefaling, når det politiske system skal tage stilling her i november. Produktionshallen vil bl.a. blive bygget på et areal, hvor en eksisterende lagerhal fjernes. 

Liga Syd reviderer kommuneplan

Beboerne i Silkeborg Syd har nu et halvt år til at beslutte, hvad der er vigtigt for vores lokale udvikling i de næste mange byrådsperioder. Til maj starter kommunen sammenskrivningen af den Kommuneplan, som skal erstatte den eksisterende plan på over 3.500 sider. Heraf fylder vores byområder de 450.

En ny kommuneplan ventes vedtaget ved udgangen af 2020. Derfra vil planen fastlægge udviklingen de næste mange byrådsperioder. Liga Syd vil sammenskrive de tværgående problemstillinger, som er vigtige for Silkeborg Syd eksempelvis offentlig trafik, wifi-dækning, cykelstier, naturpleje etc.

På et første debatmøde på Toftebjerg (billedet) redegjorde områdets 4 lokalråd for, hvilke forhold de enkelte byområder agter at inddrage i revisionen. Dit bidrag er også velkomment – send dine tanker til mail@ligasyd.dk

Debatmøde i Toftebjerg den 29.10.2019
1 2 3