Mere natur, ja tak. Men går det for stærkt?

På mindre end et år har staten udpeget 5 områder til naturnationalparker, hvor naturen skal have lov at gå sin gang. Yderligere 10 naturområder er på vej til at få en tilsvarende status. 

Liga Syd jubler over den øgede nationale fokus på vildere natur og naturbeskyttelse. Men midt i jubelen udtrykker Liga Syd også bekymring for, at “en forceret tilgang til et komplekst emne vil medføre hovsaløsninger uden behørig inddragelse af lodsejere og interesseorganisationer”.

Formand og næstformand i Liga Syd, Stig Skovbo og Henrik Jacobsen, henviser til, at Liga Syd har fået i opdrag af Silkeborg kommune at “afdække mulighederne for en naturpark ell. lign. i området omkring Lystrupminde eller Silkeborg Syd” – og understreger, at det i Natur Syd-projektet netop sker i en dialog med såvel statslige som private jordbesiddere.  Du kan læse læserbrevet her:

Vedtagelse af Outdoor Masterplan udskudt yderligere

Besøg ved Sillerup Væld, aug. 2019

I forbindelse med vedtagelse af Silkeborg Kommunes budgetaftale for 2020 er det besluttet at etablere et adhoc udvalg (et såkaldt §17 stk 4-udvalg). I folkemunde kommer udvalget til at hedde ”Outdoor-udvalget”. Et kommissorium for det nye udvalg er under udarbejdelse i flg. kommunens udelivssekretariat. De oplyser samtidig, at etableringen af det nye udvalg vil få som konsekvens, at byrådsbehandlingen af ”udkast til outdoor masterplan”, der har ligget færdig siden juni måned, nu vil blive udskudt til en gang i løbet af 2020.

At strategien bag kommunens selvudnævnelse af ”Silkeborg som outdoor hovedstad” nu udsættes, betyder dog ikke, at konkrete projekter stilles i bero. Tværtimod har kommunen allerede igangsat en række tiltag for at leve op til den glamourøse titel. Blandt lokalt initierede projekter, som budgetaftalen indeholder, har Liga Syd fået tilsagn om midler til et forprojekt, der skal styrke naturformidlingen og afdække mulighederne for større permanente naturprojekter i den del af den midtjyske vildmark, der ligger i Silkeborg Syd.

Henrik Jacobsen & Stig Skovbo

Kommunal støtte på naturens præmisser

For ét år siden lagde Liga Syd grunden til Silkeborg Syds bidrag til kommunes Outdoor masterplan. I den proces har Liga Syd fremhævet, at for Silkeborg Syd er Outdoor andet og mere end action- og adrenalinsport, og at Silkeborg Syds vidtstrakte vildmark og naturværdier er i spil i et vidtfavnende perspektiv, men “på naturens egne præmisser”.

Tankerne har båret frugt i det kommunale system, som først til december ventes at fremlægge den endelige Outdoor Masterplan. 

Mandag kunne formand for kommunens Plan- og Vejudvalg, Hans Okholm, afsløre, at Liga Syd de næste 3 år får 75.000 kr. årligt med det formål at fremlægge strategi og handleplaner for områdets samarbejdsrelationer, beboere og besøgende gæster. 

For Hans Okholm er der vide perspektiver i arbejdet: Et grønt samarbejde mellem en græsrodsforening, områdets interessenter, den statslige Naturstyrelse og nabokommuner er unikt. Det vil have EU’s bevågenhed!

Midtjyllands Avis skriver:

Læs hele artiklen her (kræver abonnement) https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/2f78b37b-e47b-43db-b3b8-e0b95268f9c3/

Naturværn og naturformidling i Silkeborg Syd

Kan tilgængelighed til naturen øges – samtidig med, at der værnes om de naturmæssige værdier i områdets vidtstrakte natur?

Politiken bragte torsdag den 20. juni en kronik af  museumsdirektør Jacob Stage fra Museum Jorn i Silkeborg. Under overskriften ”Skal kunst kun være for eliten?” jagter museums-direktøren svaret på, hvordan den moderne kunst bedst formidles.

Inspireret af den tyske forfatter Günter Wallraff, der skiftede identitet til tyrkisk gæstearbejder for at afdække, hvordan Tyskland tog imod fremmede, tog Stage på museumsbesøg rundt i landet for at afdække, hvordan den moderne kunst formidles til museumsgæsten.

I kronikkens finale samler museumsdirektøren op: – ”I dag antager den moderne kunst så mange former og har så mange betydninger og betydningslag og udøvere, at det ikke længere er nok at hænge den op, hvis man ikke vil grave grøfter. Og på den anden side må vi heller ikke skræmme kernegæsterne væk ved at indhylle værkerne i en dyne af forklaringer.”

Han fortsætter … ”både politikere og museerne har brug for at se på tilgængelighed i mere end én forstand, før kunsten kan tjene til inspiration og glæde for den største del af befolkningen. Og tilgængelighed betyder ikke bare udflugtsmål, men steder, hvor ALLE besøgende bliver taget alvorligt.”

Gælder de samme udfordringer for naturformidlingen?

Kronikkens budskaber har inspireret mig til at tænke i retning af naturformidling. Jeg er med i et borgernetværk – Liga Syd – hvor vi hygger os med at arrangere aktiviteter i den sydlige del af Silkeborg Kommune. Små beskedne tilbud til interesserede medborgere. Aktiviteter, der har til formål at styrke sammenhængskraft og knytte relationer mellem os, der bebor kommunens tyndtbefolkede sydlige region.

I forbindelse med kommunens igangværende høring forud for vedtagelse af en ”outdoor masterplan” (læs: udelivsstrategi) fik vi i Liga Syd mandat til at indsamle ideer fra den sydlige del af kommunen. Og vi afslutter vores tovholderfunktion sidst på året, hvor det er aftalt at politikere og embedsværk deltager i et lokalt borgermøde, hvor de ”står på mål” for den vedtagne strategi.

En rød tråd gennem de mange indkomne bidrag har været ønsket om at værne om værdierne i vores vidtstrakte natur. At beskytte fredede arter samt sårbare områder og respektere arealer udlagt til stilleområder osv. Hos os kan der sagtens køres på mountainbike, men vi støtter fuldt og helt, at præparerede løjper bliver ”zoneret” i udvalgte områder, og at MTBikere primært kommer til vores ”pastorat” for at kombinere motionen med en naturoplevelse.

I flg. Silkeborg Kommune er den væsentligste enkeltfaktor for bosætning i den sydlige del af kommunen netop den upolerede og mangfoldige natur i lokalområdet. Vi er mange, der glædes over dette fact – og som byder tilflyttere med interesse for naturen velkomne.

Men hvordan formidler vi bedst lokalområdets naturmæssige seværdigheder og værdier til os selv, til gæster og tilflyttere i vores område?

Naturformidlingen har trange kår for øjeblikket

På trods af begrebet ”heldagsskole” kniber det for vore lokale folkeskoler at finde midler til at henlægge en del af undervisningen til naturen. Tilsvarende beskæres naturformidlingen hos Naturstyrelsen Søhøjlandet, selv om alle synes enige om, at ophold i naturen fra en sundhedsmæssig synsvinkel forebygger megen dårligdom.

Måske kan vi som borgernetværk medvirke til at styrke interesse for ophold i vores oplevelsesrige natur? Og hvilke forskelligartede formidlingsformer skal bringes i spil, så der er noget for enhver? For novicen og for eksperten. For den selvkørende. Den undrende. Såvel som for den forsigtige …..

Vi vil gerne slå et slag for at øge tilgængeligheden gennem bedre rutebeskrivelser, beskrivelser af særlige seværdigheder, medvirken omkring naturformidling af grupper og skoleklasser m.v. Men samtidig skal det ske med behørig respekt for lodsejere – og med tilsvarende respekt for naturens vækster og eksistenser på private arealer såvel som i statsskove.

Et flagskib i formidlingsarbejdet kunne være Lystrupminde Naturskole, der ejes og drives af Naturstyrelsen. I dag genererer naturskolen et driftsmæssigt underskud, men en samdrift med flere interessenter kunne styrke markedsføring og dermed udlejning af den velplacerede lokalitet ved Lystrup Å. Og sammen kunne Naturstyrelse, kommune og vi som frivillige give stedet det naturformidlingsmæssige løft, der er en forudsætning for øgede lejeindtægter.

Naturpark eller blot et korps af naturvogtere?

I den nævnte høringsrunde er det blevet foreslået at etablere en naturpark i et sammenhængende område rundt om Vrads. I dag består det såkaldte ”Natura 2000-område 53” af private plantager og statsskove, som umiddelbart ser ud til at kunne indfri Friluftsrådets ti kriterier for at opnå betegnelsen ”naturpark”. Vi er dog usikre på, om dette prædikat i virkeligheden vil sikre, at der værnes ekstra om områdets naturmæssige værdier og seværdigheder.

Måske er der behov for en helt anden konstruktion, hvis vi sammen i Silkeborg Syd skal kombinere en øget tilgængelighed med et øget naturværn for den mangfoldige natur, vi alle sammen omringes af i lokalområdet.

Måske kunne et korps af frivillige yde en værdifuld indsats i form af mindre naturplejeopgaver til øgning af diversiteten i statsskove og hos medvirkende private skovejere.

Konkret påtænker vi i Liga Syd at arrangere et borgermøde i eftersommeren, hvor ideerne fra høringsrunden kan drøftes yderligere. På nuværende tidspunkt er det vores forslag, at der etableres en arbejdsgruppe af interessenter med mandat til at arbejde videre med de beskrevne forslag – og til at løfte i flok.

Stig Skovbo  
Formand Liga Syd

Forslag udeliv: Naturpark i Syd

af Stig Skovbo og Henrik Jacobsen, Liga Syd

Skal den sydlige del af Silkeborg Kommune rumme en naturpark som et sammenhængende område af varierede natur- og landskabstyper med Vrads og et natur-/formidlingssted i sin midte og såkaldte Outdoor hot-spots i Bryrup, Gjessø og Them?

Hvis det stod til 42 fremmødte deltagere til borgermødet i Toftebjerg  Medborgerhus om Silkeborg kommunens kommende strategi for udeliv, så ja. Her var der generel opbakning til at undersøge muligheden for, at det nuværende ”Natura 2000 område 53” kan blive en naturpark efter Friluftsrådets definition af samme (uden at Naturpark skal forveksles med begrebet Nationalpark).

Forslaget om ”Naturpark Silkeborg Syd” indgår nu med et stort antal øvrige forslag i det høringssvar, som den sydlige del af kommunen byder ind med til det igangværende udformning af en kommunal strategi for, hvordan kommunen i det hele taget kan konkretisere sit motto som Danmarks Outdoor hovedstad.

Apropos netop det motto er forslaget fra Syd også en overvejelse om at omdøbe projektet “Udeliv i verdensklasse” for netop at understrege, at områderne omkring Silkeborg by har så meget mere at byde på.

Mange holder møde med outdoor på programmet, men næppe andre steder end i Them er det med to “rigtige outdoor-vildmarksmænd” blandt de fremmødte. Her fra Liga Syds møde på Medborgerhuset Toftebjerg med den tidligere “Alene i Vildmarken”- vinder, Lars Nyhuus Henriksen, Vrads (th) og (tv) Flemming Sanggaard, Fogstrup – der i øvrigt samme aften også optrådte på DRtv i den anden af i alt otte udsendelser om at blive bedst til at leve det barske liv i Altas nordnorske ødemark (foto: Jens Bloch)

Se uddybende tekst om projektet her på Liga Syds hjemmeside.

Silkeborg – udeliv i verdensklasse

Høringssvar fra Silkeborg Syd til kommunens ”masterplan for udviklingen af Silkeborg som outdoor hovedstad”

Se som PDF

Artikler bragt i DLA uge 04-19 

4. udkast , Januar 2019

 Overordnede betragtninger

Borgernetværket ”Liga Syd” i Silkeborg Syd fik på borgermøde om kommunens Outdoor-strategi (Bryrup Camping, oktober 2018) tildelt rollen som koordinerende og opsamlende på konkrete borgerforslag og høringssvar fra enkeltpersoner, råd og foreninger fra Silkeborg Syd til Silkeborg Kommunes fastlæggelse af en egentlig masterplan / strategiplan for udeliv i kommunen. Masterplanen skal efter køreplanen vedtages af byrådet i april 2019.

Vi skylder Midtjyllands Avis en tak, fordi de dispenserede fra deres gældende regler, der ikke tillader lokalt debatstof i ugeavisen ”Den Lokale Avis” (der har Silkeborg Syd som dækningsområde). Synspunkter og debatindlæg omkring kommunens kommende udelivsstrategi bragt i lokalavisen (november-december 2018) vedlægges dette høringssvar.

Tilsvarende vedlægges kommentarer, ideer og forslag, som vi i Liga Syd har modtaget direkte fra borgere, foreninger og andre i høringsperioden. I alt har vi i høringsperioden (nov 2018 – januar 2019) modtaget omkring 20 bidrag, der danner udgangspunkt for udformningen af dette høringssvar.

Der er uddelt ros fra mange sider til kommunens oprigtige ønske om at invitere lokalområder og enkeltpersoner til at deltage i høringsprocessen forud for vedtagelse af udelivsstrategien.

Konkret er roserne rettet mod Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt mod kommunens Udelivssekretariat, der velvilligt har ydet sparring og deltaget ved lokale borgermøder.

Af mere kritiske røster har flere bidragsydere påpeget savnet i kommunens hidtidige strategioplæg om udeliv af betragtninger omkring naturbevarelse, naturpleje, bæredygtighed, klimabelastning og læringspotentialet for børn og voksne ved friluftsliv og ophold i naturen. Der er også rejst kritik af den betydelige fokus på bygning af udelivsfaciliteter frem for en højere prioritering af naturoplevelser, der knytter sig til urørt natur, udlagte stille-områder og Natura 2000-områder.

Den resterende del af høringssvaret fra Silkeborg Syd er udformet som en gengivelse / oversigt over de indkomne forslag …… 

Ønsker og konkrete forslag fra Silkeborg Syd … 

Et natursyn, hvor der værnes maksimalt om eksisterende naturværdier

Langt størstedelen af den sårbare og højt beskyttede natur (eks. Natura 2000) i Silkeborg Kommune findes i Silkeborg Syd. En strategi for udeliv bør for Silkeborg Syds vedkommende bygge på et natursyn, hvor øget aktivitet i naturen ikke må ske på naturens bekostning. Hvor værn om sårbar natur og naturværdier går forrest. Og hvor vi undgår tivolisering af naturen og masseturisme i den sårbare del af Silkeborg Syd.

Vi ønsker os en overordnet plan, der tilgodeser både bruger- og lodsejerinteresser, lokale bindinger og begrænsninger i videst muligt omfang. Hensyn til den unikke natur i Silkeborg Syd skal fremgå af planen, hvor stille områder og beskyttet natur respekteres. Ingen høringssvar har ønsket sig større turisttiltag eller afholdelse af større udelivsevents i Silkeborg Syds vidtstrakte og varierede natur.

Stille områder samt sårbar og internationalt beskyttet målrettet særlig målgruppe

En stor del af Silkeborg Syd er tidligere udlagt til ”stille områder”, hvor naturens egne lyde skal dominere (Salten Ådal og nærtliggende plantager, området nord for Gjessø mod Thorsø, området nord for Salten Langsø). Her har den dedikerede naturnyder 1. prioritet. Og her kan der tiltrækkes flere fra dette segment, der vil efterspørge denne mulighed i højere grad i fremtiden.

Vilkår for disse områder skal formidles tydeligt. Støjende aktivitet og events skal undgås i de udlagte stilleområder. Grusgravningen i Hjøllund og Asklev bør eks. pålægges skærpet støjdæmpning. Primitiv overnatning og formidling af eks. lokal B&B formidles tydeligt.

Etablering af Naturpark Silkeborg Syd

Det allerede udlagte ”Natura 2000-område 53” (et sammenhængende område for Sepstrup Sande / Skærbæk Plantage, Vrads Sande, Velling Skovene, Palsgård Skov og Kongsø Plantage) rummer en unik og varieret natur, der indfrier Friluftsrådets kriterier for opnåelse af betegnelsen ”Naturpark”.

Silkeborg Kommune bør gå forrest for etableringen af naturparken. Der etableres et lovpligtigt råd for naturparken, ligesom borger- og lodsejerinddragelse sikres gennem partnerskabsaftaler. Det folkelige engagement sikres gennem etablering af en lokal naturbrigade til ad-hoc opgaver i fb. med naturpleje og naturformidlingsopgaver. 

Formidling af muligheder til alle målgrupper

Der er behov for en overordnet styrket formidling af aktivitetsmuligheder og –tilbud til brugere af naturen. Formidling af attraktive vandre- og cykelruter vil kunne åbne de vidtstrakte naturområder i Silkeborg Syd for borgere og gæster, der sætter pris på uberørt natur og de for dansk natur så sjældne store vidder.

Skiltning og informationsgivning kan udbygges betydeligt for borgere og besøgende m. turbeskrivelser i samspil med lodsejere. Det udpegede hotspot i Bryrup udbygges med information om overnatnings- og indkøbsmuligheder, rutebeskrivelser osv. Tilsvarende foreslås hotspots etableret centralt i Gjessø og ved Them-hallerne i Them med tilsvarende information – her dog med fokus bl. a. på tilkobling til de anlagte spor i Silkeborg Vesterskov.

Konkret mangler vi en fælles lokal digital platform for natur & kultur tilbud i Silkeborg Syd. 

Hotspots for motionscyklister og mountainbikere i Bryrup, Gjessø og Them

MTB er både for adrenalin-junkiere og naturelskere. Det er afgørende, at rutebeskrivelser er medvirkende til at sortere brugere af de enkelte tilbud, så naturen lider mindst mulig overlast og mest mulig aktivitet ledes til robuste områder.

MTB-ruter fra henholdsvis Gjessø og Them med tilkobling til MTB-ruterne i Silkeborg Vesterskov og Silkeborg Sønderskov etableres. Cykelruter gennem Silkeborg Syd (motionister / MTB’ere) med tilkobling til nabokommunerne etableres.

Fælles markedsføring af overnatningsmuligheder i kommunen

En fælles portal for overnatningsmuligheder (hoteller, B&Bs, campingpladser, sommerhuse / korttidslejemål, shelters m.v.) vil kunne stimulere en grøn og blød turisme i Silkeborg Syd.

Silkeborg Syd kan sagtens indgå i en fælles digital platform for sådanne, der favner hele Silkeborg Kommune.

Et udelivssekretariat må være det rette sted at forankre et sådant fælles markedsføringstiltag (der i fremtiden også kunne tænkes at favne lokale naturattraktioner, (fødevare-)producenter, spisesteder og kunsthåndværkere i lokalområdet). 

Etablering af ”grønt 8-tal” omkring Them-Salten

Them-Salten risikerer at vokse sammen gennem etablering af parcelhusudstykninger, der i givet fald vil skabe stor afstand til rekreative naturområder. Kommunalt opkøb af arealer kan blive en forudsætning for realisering af visionen.

Naturstien vest om Them og gangstier øst for Salten foreslås tænkt ind i etableringen af et grønt 8-tal af sammenhængende natur og stinet mellem og omkring Them-Salten.

Mere vild natur på bynære grønne arealer (med tilsvarende begrænsning af ”natur-frisering”) foreslås etableret i den grønne korridor, som bør omfatte en naturlegeplads i Lunden i Them.  

Ændret slogan: – ”Silkeborg – udeliv i verdensklasse”

Mange finder sloganet ”Silkeborg som outdoor hovedstad” ekskluderende – og i modstrid med den faktuelle konstatering af, at de fleste udelivsattraktioner findes i kommunens tyndest befolkede områder (periferi). Tilsvarende er der rejst kritik af den begrebsforvirring, der hersker i kommunens eller udmærkede foldere om emnet (”Silkeborg – Danmarks outdoor hovedstad”, ”Friluftsstrategi 2017-2014” og ”Idræts- og fritidspolitik 2017-2014”), hvor engelske og danske betegnelser konkurrerer unødigt (outdoor / udeliv, masterplan / strategiplan).

Med konsekvent brug af danske betegnelser foreslås sloganet omdøbt til ”Silkeborg – udeliv i verdensklasse”. En titel til fremtidig markedsføring af naturen som Silkeborgs væsentligste attraktion, når der tales om udendørs motion og idræt, forebyggende sundhed samt bosætning. 

Birkebo som plejehjem med fokus på udeliv

Et nybygget plejehjem i Bryrup kunne blive det første plejehjem i Danmark for demensramte, hvor udeliv og naturoplevelser for beboerne indtænkes direkte i anlægsfasen. Kommunens areal omkring Limpinden foreslås indtænkt delvist til sanse- / føleskov, stinet for gangbesværede m.v. og en bypark skaber fællesfaciliteter for Bryrups borgere og plejehjemmet.

Behov for overordnet plan for arealudnyttelse tilknyttet nyt plejecenter, der integrerer udelivsaktivitet for såvel plejehjem som den resterende del af Bryrup. Ideen er vendt med aktivitetsgruppen bag et nybygget demensplejehjem i Bryrup. Åbent debatmøde om ideen med deltagelse af formanden for kommunens Ældre- & Socialudvalg samt direktøren for Silkeborg Boligselskab gennemføres den 13. marts i Bryrup. 

Etablering af frivillige lag

Turbeskrivelser, samspil med lodsejere, genopdagelse af gamle vejføringer osv. forudsætter et engagement af frivillige, der påtager sig et medansvar omkring etablering og vedligehold af etablerede stier og spor. Etablering af lag af naturvogtere kunne også tænkes at bistå omkring naturplejeopgaver, herunder beplantninger og tilsyn med samme.

Der nedsættes lag med forskellige formål relateret udeliv i Silkeborg Syd.  

Åben Skole samspil om naturoplevelser

Med begrebet ”åben skole” er det intentionen, at det omgivende samfund skal inddrages i skoledagen på en måde, der understøtter elevernes læring og trivsel.

Folkeskolerne i Gjessø, Them og Bryrup samt Lystrupminde efterskole opfordres til at indgå i en bredt sammensat arbejdsgruppe til at idegenerere omkring nyudviklede tilbud til sikring af udeliv og naturoplevelser for skolernes elevgrupper.

”Top 10 over lokale naturmæssige attraktioner i SS”

Den dedikerede naturelsker finder selv frem til de mange store naturmæssige attraktioner i Silkeborg Syd. Mange af os andre – samt gæstende naturelskere – vil kunne profitere af en hjælpende hånd. En superliga af mindst 10 udvalgte attraktioner bør plejes og formidles særskildt. F.eks. … Salten Profilet (Engetved) / Snabe Igelsø (Vrads Station), Sillerup Væld (Ansø Enge), Kongestolen (Slåensø) osv. ……

Kommunale opkøb af arealer for at sikre pleje og tilgængelighed af udvalgte attraktioner kan være en forudsætning for at realisere potentialet omkring en ”Top-10 over naturmæssige attraktioner i Silkeborg Syd”. 

Obs:  Dette udkast til høringssvar fra Silkeborg Syd sættes til debat på borgermøde på Toftebjerg Bibliotek & Medborgerhus

torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.00 til 21.30

  Liga Syd

Januar 2019