Vedtægter

Vedtægter for Liga Syd.

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1.
Foreningens navn er Liga Syd.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1.
a. Liga Syd er borgere, foreninger og offentlige institutioner, der vil give Silkeborg Syd et skub fremad, når det gælder handlekraft, trivsel og gode oplevelser i fællesskab.
b. Liga Syd vil supplere, understøtte, inspirere og skabe sammenhænge.
c. Form og indhold i de aktiviteter, som Liga Syd tager initiativ til, skal styrke lokale fællesskaber og være udtryk for aktivt medborgerskab.
d. Liga Syd er partipolitisk helt uafhængig.

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1
. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et kvartal.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1
. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved mail til medlemmerne, ved annoncering på foreningens hjemmeside og i den lokale avis.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for foreningens formand. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand (talsmand) og kasserer.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker via mail med angivelse af dagsorden, når et flertal af bestyrelsen skønner det nødvendigt.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ­­ alvdelen af bestyrelsen er til stede.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabet over for generalforsamlingen.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1
. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1.
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde skriftligt og begrundet senest 14 dage før en generalforsamling. Forslagene skal udsendes pr. mail til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.
Stk. 2. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 3. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning
Stk. 1
. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 11. Datering
Stk. 1.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 14. januar 2015.

Vedtægter er underskrevet af dirigent Torben Steenberg den 20. jan. 2015